Beleidsregel onderwijs en toetsen BA

AfdrukkenOpslaan als PDF

Beleidsregel onderwijs en toetsen BA

Besluit van de algemene raad van 11 januari 2016 tot vaststelling van de beleidsregel inzake vrijstelling deelname onderwijs, vrijstelling van onderdelen van het examen en de procedure met betrekking tot de aanvraag vrijstelling of het verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule (Beleidsregel onderwijs en toetsen BA)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 9c van de Advocatenwet;

gelet op de artikelen 3.17, vijfde lid, 3.18, 3.19, negende lid, 3.20, van de Verordening op de advocatuur;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

stelt het navolgende besluit vast:

Artikel 1 Reikwijdte van de beleidsregel onderwijs en toetsen BA

Deze beleidsregel is van toepassing op de advocaat die op grond van artikel 9c van de Advocatenwet de opleiding voor stagiaires moet volgen.

Artikel 2 Uitleg wettelijke voorschriften

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

examen: de afsluiting van de beroepsopleiding advocaten, bedoeld in artikel 9c, eerste lid, van de Advocatenwet, die bestaat uit meerdere onderdelen;

hardheidsclausule: de mogelijkheid af te wijken in gevallen waarin toepassing van de desbetreffende bepaling zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard;

OIO: officier van justitie in opleiding;

RIO: rechter in opleiding;

toets: een onderdeel van het examen.

Artikel 3 Verzoek vrijstelling en hardheidsclausule

 1. De stagiaire verzoekt vrijstelling deelname onderwijs als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur, uiterlijk vier weken na aanvang van het desbetreffende onderwijs door middel van het in bijlage 1 opgenomen formulier verzoek vrijstelling onderwijs of toets.
 2. De stagiaire verzoekt vrijstelling van een toets als bedoeld in artikel 3.20, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur, uiterlijk zes weken voor de desbetreffende eerste toetsgelegenheid door middel van het in bijlage 1 opgenomen formulier verzoek vrijstelling onderwijs of toets.
 3. De stagiaire verzoekt tot toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 3.19, negende lid, van de Verordening op de advocatuur, uiterlijk vier weken na de desbetreffende toetsgelegenheid door middel van het in bijlage 2 opgenomen formulier verzoek hardheidsclausule BA.
 4. De stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege de hoedanigheid van RIO of OIO verzoekt vrijstelling deelname onderwijs en vrijstelling van het examen door middel van het formulier aanmeldformulier beroepsopleiding advocaten RIO/OIO.

Artikel 4 Weigering van de vrijstelling

 1. De algemene raad weigert de vrijstelling deelname onderwijs in ieder geval indien:
  1. de stagiaire het verzoek indient later dan vier weken na aanvang van het desbetreffende onderwijs;
  2. de stagiaire verzoekt om vrijstelling deelname onderwijs voor de vakken vaardigheden, schriftelijke vaardigheden, inclusief argumentatieleer, en beroepsattitude & beroepsethiek;
  3. de stagiaire verzoekt om vrijstelling voor een deel van het onderwijs; of
  4. de stagiaire reeds het gehele onderwijs heeft gevolgd.
 2. De algemene raad weigert de vrijstelling toets in ieder geval indien:
  1. de stagiaire het verzoek indient later dan vier weken voorafgaand aan de desbetreffende toets;
  2. de stagiaire verzoekt om vrijstelling toets voor de vakken vaardigheden, schriftelijke vaardigheden, inclusief argumentatieleer, en beroepsattitude & beroepsethiek;
  3. het voor de stagiaire niet de eerste toetsgelegenheid is van het desbetreffende vak; of
  4. de stagiaire reeds een onvoldoende resultaat heeft behaald voor de desbetreffende toets.
 3. De algemene raad weigert de vrijstelling deelname onderwijs en vrijstelling toets voor de RIO en OIO in ieder geval indien:
  1. de stagiaire zijn hoedanigheid van RIO of OIO niet aantoont;
  2. de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege zijn hoedanigheid van RIO of OIO voornemens is om langer dan één jaar op het tableau ingeschreven te staan; of
  3. de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege zijn hoedanigheid van RIO of OIO vrijstelling verzoekt voor het gehele onderwijs en alle onderdelen van het examen.

Artikel 5 Verlening van de vrijstelling

 1. De algemene raad verleent de vrijstelling deelname onderwijs in ieder geval indien:
  1. de stagiaire verzoekt om vrijstelling deelname onderwijs voor een volledig cognitief vak; en
  2. de stagiaire beschikt over de aan de beroepsopleiding advocaten gelijkwaardige theoretische en praktische bekwaamheid, bedoeld in artikel 3.18, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur, inhoudende dat:

-     aan de toetstermen, neergelegd in de vakbeschrijving van het vak waarvoor een vrijstelling wordt gevraagd, is voldaan;

-     de bekwaamheid niet langer dan drie jaren vóór de beëdiging is verworven; en

-     de bekwaamheid is opgedaan vanuit een partijdige invalshoek.

2. De algemene raad verleent de vrijstelling toets uitsluitend indien:

  1. de stagiaire verzoekt om vrijstelling toets voor een cognitief vak;
  2. het de eerste toetsgelegenheid is voor het desbetreffende vak;
  3. de stagiaire voldoet aan het bepaalde in het eerste lid, onderdeel b; en
  4. de stagiaire beschikt over recente diepgaande relevante theoretische bekwaamheid, blijkende uit:

-     behaald diploma of certificaat van een toets waarvan het niveau vergelijkbaar is met dat van de betreffende toets in de beroepsopleiding advocaten, behaald niet langer dan drie jaren voor de eerste toetsgelegenheid; of

-     fundamenteel onderzoek, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften of vakbladen, gepubliceerd niet langer dan drie jaren voor de beëdiging.

3. De algemene raad verleent de vrijstelling deelname onderwijs en examen voor de RIO/OIO in ieder geval indien:

  1. de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege zijn hoedanigheid van RIO of OIO aangeeft voornemens te zijn te verzoeken om schrapping van het tableau direct na afloop van de periode voor het opdoen van werkervaring in het kader van de rechterlijke opleiding; en
  2. de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege zijn hoedanigheid van RIO of OIO vrijstelling vraagt van deelname aan het onderwijs en vrijstelling van het examen, met uitzondering van het introductieblok van het vak beroepsattitude & beroepsethiek.

 

Artikel 6 Voorwaarden in de vrijstelling RIO/OIO

De algemene raad verbindt aan de vrijstelling deelname onderwijs en de vrijstelling examen RIO/OIO in ieder geval de voorwaarde dat de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege zijn hoedanigheid van RIO of OIO verzoekt om schrapping van het tableau na afloop van de periode voor het opdoen van werkervaring in het kader van de rechterlijke opleiding en uiterlijk met ingang van een door de algemene raad te bepalen datum.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 februari 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel onderwijs en toetsen BA.

Bijlagen