Informatie over salarisbepaling 2018 in faillissementen en surseances van betaling

AfdrukkenOpslaan als PDF

(ingevolge Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling)

Inleiding

De Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling sluiten aan op het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken. Dit procesreglement behandelt de indiening en behandeling van verzoekschriften die strekken tot faillietverklaring en het verlenen van surseance van betaling. De Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling bevatten regels voor de verdere behandeling van faillissementen en surseances van betaling.

 

De richtlijnen zijn ontwikkeld door de Recofa, in samenspraak met de Nederlandse orde van advocaten, en Insolad en zijn recent opnieuw geredigeerd door de werkgroep Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken. Op 23 maart 2009 respectievelijk eind maart 2009 hebben de Recofa en het LOVC de richtlijnen goedgekeurd. Van deze richtlijnen is aankondiging gedaan in het Advocatenblad.

 

Mocht u een gedrukte uitgave van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling raadplegen, dan wordt u erop geattendeerd dat dit niet het brondocument is. In verband met wijzigingen die met enige regelmaat in de tekst worden aangebracht, is het brondocument te vinden op de website van de rechtspraak. 

Op deze website staat altijd de meest recente versie van de richtlijnen, inclusief de inhoud van de hyperlinks die in de gedrukte versie niet is weergegeven.

Basisuurtarief en salarisbepaling 2018

In artikel 6.5 van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling is vermeld op welke wijze het basisuurtarief tot stand komt. Artikel 6.5 luidt als volgt.

 

6.5       Het basisuurtarief 

a. Het basisuurtarief wordt jaarlijks aangepast.

b. Indien de Recofa voorafgaande aan een nieuw kalenderjaar geen tarief vaststelt, wordt het basisuurtarief met ingang van 1 januari van dat kalenderjaar aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen het door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgegeven indexcijfer CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, kolom “Overheid”, over de maand juli van dat kalenderjaar en dit indexcijfer over de maand juli van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. 

c. De NOvA doet de Recofa jaarlijks tijdig opgave van het aanpassingspercentage.

d. In het basisuurtarief zijn begrepen de algemene kosten van de praktijk, zoals de kosten van:

1. het kantoor;

2. de kantoororganisatie;

3. de secretaresse en de overige personeelsleden, voor zover deze kosten niet vallen onder artikel 6.4.

 

Ad. a: Per 1 januari 2018 bedraagt het basisuurtarief € 212,-

 

Ad. b: Zie voor het indexcijfer de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek

 

Zie voor de volledige richtlijnen de website van de rechtspraak