Beleidsregel benoemingen [Historische versie; geldig 03-11-2015 - 30-09-2018]

Besluit van de algemene raad van 2 november 2015 houdende het beleid inzake de aanbeveling voor leden van het college van toezicht, de voordracht voor leden van de raad van advies en de benoeming van leden van de commissie civiele cassatie, de adviescommissie civiele cassatie, de adviescommissie regelgeving en de overige adviescommissies (Beleidsregel benoemingen)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op artikel 36a, tweede lid, van de Advocatenwet;

gelet op artikelen 2.3, 2.10, 2.14, 2.18 en 2.22 van de Verordening op de advocatuur;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende:

‐       dat de Nederlandse orde van advocaten als belangenbehartiger, beleidsontwikkelaar en regelgever aansluiting bij het gevoelen binnen balie, maatschappij en politiek wil waarborgen;

‐       dat een bewust benoemingenbeleid ondersteunend kan zijn aan het voortdurend genereren van nieuwe ideeën, het kritisch kijken naar eigen werk- en denkwijzen en het onderzoeken van ervaringen binnen en buiten de balie;

‐       dat onderdeel van dit benoemingenbeleid is het evenwichtig samenstellen met periodieke vernieuwing van colleges, raden en commissies met inachtneming van de betreffende rol en de positie;

 

stelt de volgende beleidsregel vast:

Artikel 1 Aanbeveling college van toezicht en voordracht raad van advies

 1. De algemene raad stelt voor het besluit inzake de aanbeveling voor leden van het college van toezicht, ingevolge artikel 36a, tweede lid, van de Advocatenwet, of de voordracht voor leden van de raad van advies, ingevolge artikel 2.3, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur, een profiel op.
 2. De algemene raad streeft bij een aanbeveling of voordracht naar:
  1. een evenwichtige samenstelling naar geslacht en leeftijd;
  2. voldoende kennis en ervaring in maatschappelijke functies met affiniteit met de balie.
 3. De algemene raad beveelt uitsluitend personen aan of draagt uitsluitend personen voor die de leeftijd van zeventig jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 2 Benoeming (advies)commissies

 1. De algemene raad stelt voor het besluit inzake de benoeming van leden van de commissie cassatie, de adviescommissie regelgeving en de overige adviescommissies een profiel op.
 2. De algemene raad streeft bij een benoeming naar:
  1. een evenwichtige samenstelling naar geslacht, leeftijd, type advocatuur/cliënten en grootte van het advocatenkantoor;
  2. voldoende kennis en ervaring voor de betreffende (advies)commissie.
 3. De algemene raad benoemt uitsluitend personen die de leeftijd van zeventig jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 3 november 2015.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel benoemingen.