Beleidsregel detachering [Historische versie; geldig 01-01-2015 - 31-10-2018]

Besluit van de algemene raad van 3 november 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake ontheffing kantoorhouden in één arrondissement op één locatie vanwege detachering (Beleidsregel detachering)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op artikel 12, vierde lid, van de Advocatenwet,

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

overwegende:

- dat advocaten verplicht zijn in één arrondissement op één locatie kantoor te houden, ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Advocatenwet;
- dat advocaten van iedere kantoorverplaatsing kennis moet geven aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de verwerking op het tableau, ingevolge artikel 2, achtste lid, van de Advocatenwet;
- dat de advocaat, indien de ontheffing, als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de Advocatenwet, wordt verleend, blijft behoren tot de orde in het arrondissement waar hij kantoor houdt op het moment van het verzoek om ontheffing;
- dat advocaten, die niet aan de voorschriften van artikel 12 van de Advocatenwet voldoen, na aanmaning daartoe door de raad van de orde in het arrondissement, op requisitoir van het openbaar ministerie en nadat de rechtbank tot schrapping heeft beslist, van het tableau worden geschrapt, op grond van artikel 12, vijfde lid, van de Advocatenwet.

 

BESLUIT

Artikel 1 verlenen ontheffing detachering

 1. De algemene raad verleent, op aanvraag van de advocaat, de ontheffing, bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de Advocatenwet, indien:
  1. blijkt dat de advocaat tijdelijk op basis van detachering elders de helft of meer van de totale arbeidstijd zijn wezenlijke beroepsactiviteiten gaat uitoefenen en aldaar het centrum van de beroepswerkzaamheden komt te liggen;
  2. geen kennisgeving  van kantoorverplaatsing is gegeven aan de secretaris van de algemene raad;
  3. de detachering korter duurt dan één jaar;
  4. de raad van de orde in het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt op het moment van het verzoek om ontheffing heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de ontheffing.
 2. De ontheffing wordt verleend voor de duur van de detachering, maar niet voor een periode langer dan één jaar

Artikel 2 aanvraag ontheffing

 1. De advocaat doet de aanvraag voor aanvang van de detachering door middel van het formulier ‘aanvraag ontheffing kantoorhouden vanwege detachering’ in bijlage 1.
 2. De advocaat verstrekt bij de aanvraag tevens een door de advocaat en inlener ondertekende verklaring, dat de advocaat in staat stelt te voldoen aan de voor hem geldende verplichtingen, waaronder zijn onafhankelijke beroepsuitoefening.
 3. De verklaring heeft de inhoud van het model ‘verklaring onafhankelijke beroepsuitoefening bij detachering’ in bijlage 2.

Artikel 3 voorwaarden detachering

Aan een ontheffing als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de Advocatenwet verbindt de algemene raad in ieder geval de volgende voorwaarden:

 1. de gedetacheerde advocaat blijft op het tableau ingeschreven op het adres waar de advocaat kantoor houdt op het moment van het verzoek om ontheffing;
 2. de gedetacheerde advocaat blijft bereikbaar via het adres, bedoeld onder onderdeel a;
 3. de gedetacheerde advocaat draagt zorg voor het te allen tijde duidelijk zijn van de hoedanigheid waarin hij bij inlener optreedt;
 4. de gedetacheerde advocaat vermeldt bij optreden vanuit de organisatie van inlener dat hij advocaat is en wordt gedetacheerd met daarbij de naam van het uitlenende kantoor en het arrondissement waar hij op het tableau staat ingeschreven;
 5. de gedetacheerde advocaat draagt zorg voor de beroepsuitoefening met inachtneming van de kernwaarden, zoals beschreven in artikel 10a van de Advocatenwet;
 6. de gedetacheerde advocaat en de inlener waarborgen de onafhankelijke beroepsuitoefening.

Artikel 4 inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 5 citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald onder de naam ‘Beleidsregel detachering’.

Bijlagen