Beleidsregel stageverkorting [Historische versie; geldig 01-01-2015 - 31-12-2015]

Besluit van de algemene raad van 1 december 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake stageverkorting

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9b, tweede lid, van de Advocatenwet;

 

Stelt de  navolgende bepalingen vast:

 

Volgens artikel 9b, tweede lid, van de Advocatenwet is de raad van de orde bevoegd de termijn van drie jaren bij wege van uitzondering te verkorten, welke beslissing de goedkeuring van de algemene raad behoeft.


De algemene raad neemt bij de beoordeling de volgende criteria in acht:

  • De algemene raad is van oordeel dat de termijn van drie jaar voorgeschreven voor de stage een minimale termijn is waarin de vorming van de advocaat nauwelijks kan worden voltooid. In verband hiermede is de algemene raad uiterst terughoudend met het verlenen van goedkeuring.
  • Een dergelijke goedkeuring kan in het algemeen slechts worden verleend:
  1. indien de betrokken stagiaire kan wijzen op juridische ervaring, welke gelijk is te achten aan een Nederlandse advocatenstage of;
  2. het gaat om een zeer geringe verkorting. In dat geval moet er daarnaast sprake zijn van een duidelijk belang aan de zijde van de stagiaire.


Voor wat betreft het criterium in onderdeel a heeft de algemene raad bijvoorbeeld het beoefenen van de advocatuur op Curaçao(1) of Suriname, voorafgaand aan het uitoefenen van de advocatuur in Nederland, gelijk geacht aan advocatenervaring in Nederland.

 

Wat betreft het criterium in onderdeel b heeft de algemene raad bijvoorbeeld aan besluiten tot stageverkorting van acht respectievelijk zeven weken goedkeuring onthouden. Naar het oordeel van de algemene raad is geen sprake van een duidelijk belang als bedoeld in onderdeel b in gevallen dat de betrokkene niet in de advocatuur werkzaam wil blijven.
 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel stageverkorting.