Besluit aanwijzing deken Wwft BES

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 9 juli 2021, houdende de aanwijzing van de deken die is belast met het toezicht op de naleving door advocaten van de Wwft BES (Besluit aanwijzing deken Wwft BES)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

Gelet op artikelen 1.1, eerste lid, onderdeel p, onder 2° en 5.4, eerste en derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet;

 

Besluit:

 

Artikel 1

 

De deken als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet, die is belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES bij de uitvoering van diensten als bedoeld in Bijlage A, onderdeel i, subonderdelen n en o, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, die wordt aangewezen is:

a.     de heer mr. A.B. van Rijn met ingang van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021;

b.     mevrouw mr. I. Aardoom- Fuchs met ingang van 1 september 2021 voor de periode van ten hoogste drie jaren.

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2021 en vervalt uiterlijk op het tijdstip dat de aanwijzingstermijn is verstreken.

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing deken Wwft BES.

 

 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten