Besluit opleidings- en examengeld BA 1 september 2024

AfdrukkenOpslaan als PDF

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 9c, tweede lid, onderdeel e, van de Advocatenwet en artikel 2.28, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur;

 

besluit:

 

Artikel 1 Hoogte opleidings- en examengeld

De hoogte van het opleidings- en examengeld bedraagt: € 13.489,00.


Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2024.


Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opleidings- en examengeld BA 1 september 2024.


 

Toelichting 
De Nederlandse orde van advocaten heeft een overeenkomst met een uitvoeringsorganisatie over de uitvoering van de beroepsopleiding advocaten. In de overeenkomst is vastgelegd dat het opleidings- en examengeld jaarlijks per 1 september wordt geïndexeerd op basis van het CBS-consumentenprijsindex (CPI)-cijfer voor alle huishoudens met als referentiejaar het vorige kalenderjaar. Het opleidings- en examengeld per 1 september 2024 is vastgesteld op € 13.489,00, zijnde het opleidings- en examengeld per 1 september 2023 van € 12.995,00 vermenigvuldigd met het CPI-cijfer over 2023 van 3,8%.