Besluit subsidieplafond 2018

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 27 november 2017 tot vaststelling van een subsidieplafond (Besluit subsidieplafond 2018)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op afdeling 4.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 2.36c van de Verordening op de advocatuur;

gelet op artikel 3 van de Beleidsregel subsidies NOvA;

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

Artikel 1 Subsidieplafond 2018

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2.36c, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur en artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregel subsidies NOvA wordt voor het boekjaar 2018 van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 vastgesteld op € 2.650.000

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond 2018.