Besluit subsidieplafond 2024

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 6 november 2023 tot vaststelling van een subsidieplafond (Besluit subsidieplafond 2024)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op afdeling 4.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 2.36c van de Verordening op de advocatuur;

gelet op artikel 3 van de Beleidsregel subsidies NOvA;

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

 

Artikel 1 Subsidieplafond 2024

1.     Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2.36c, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur en artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregel subsidies NOvA wordt voor subsidieverleningen in het boekjaar 2024 van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 vastgesteld op € 3.500.000.

2.   De algemene raad verlaagt het subsidieplafond indien:

a. de financiële bijdrage voor het betreffende kalenderjaar lager dan het voorstel wordt vastgesteld;

b. er lopende het boekjaar substantiële tekorten of financiële tegenvallers ontstaan ten opzichte van de begroting;

 

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond 2024.