Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA (ingetrokken)

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 26 oktober 2020 houdende de vaststelling van de regeling inzake het in rekening brengen van een vergoeding bij het vervaardigen van kopieën van documenten, een uittreksel of een samenvatting daarvan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op artikelen 7 en 14, aanhef en onderdeel b, van de Wet openbaarheid van bestuur;

 

stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1 kostenvergoeding kopieën

1.     Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een vergoeding in rekening gebracht.

2.     De vergoeding voor het verstrekken van kopieën van documenten, bedraagt voor:

a.   minder dan 6 kopieën: gratis;

b.   6 tot 13 kopieën: € 4,50; of

c.   14 of meer kopieën: € 0,35 per kopie.

3.     Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Artikel 2 kostenvergoeding uittreksels

1.     Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, sub c, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een vergoeding in rekening gebracht.

2.     De vergoeding voor het verstrekken van een uittreksel of een samenvatting bedraagt € 2,25 per pagina.

Artikel 3 betaling en afgifte

1.     De algemene raad brengt door middel van een beschikking de verschuldigde vergoeding bij de aanvrager in rekening.

2.     Ingevolge artikel 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt de betaling binnen zes weken nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

3.     Na ontvangst van de vastgestelde vergoeding vindt afgifte van de kopieën en/of andere stukken plaats.

Artikel 4 inwerkintreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 5 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als 'Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA'.