Herstelbesluit OER 2021

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 6 september 2021 houdende de wijziging van het OER vernieuwde BA in verband met het herstel van een foutieve vernummering (Herstelbesluit OER 2021), Nederlandse Orde van Advocaten

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 9c van de Advocatenwet;

 

gelet op artikel 3.15, tweede en derde lid, en artikel 3.15a, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur;

 

stelt het volgende besluit vast:

 

ARTIKEL 1

 

Artikel 29 van het OER vernieuwde BA komt te luiden als volgt:

  1. De onderdelen van de opleiding worden getoetst op de wijze zoals aangegeven in het toetsplan. Het toetsplan wordt opgesteld door de examencommissie en gedeeld met de onderwijsaanbieders.
  2. De examencommissie stelt de toets ethiek alsook de casus voor de integratieve dagen vast met inachtneming van:
    1. de eindtermen van de beroepsopleiding advocaten;
    2. het curriculum.
  3. In het geval dat een stagiaire een toets niet heeft gehaald in het opleidingsjaar waarin hij het onderwijs in dat vak heeft gevolgd, gelden, onverminderd het bepaalde in artikel 34, derde lid, voor de toets die hij aflegt in het volgende opleidingsjaar de eisen van het dan lopende opleidingsjaar.

 

ARTIKEL 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021.

 

ARTIKEL 3

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Herstelbesluit OER 2021.