Procuratiebesluit NOvA januari 2023 (ingetrokken)

AfdrukkenOpslaan als PDF
De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;
 
Gelet op artikel 31, eerste lid, van de Advocatenwet;
 
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 
Gelet op titel 3, van boek 3, van het Burgerlijk Wetboek;
 
Stelt het volgende besluit vast:
 

Artikel 1 functies en personen

De personen behorend bij de in dit procuratiebesluit genoemde functies zijn:

a. deken van de algemene raad: mr. R.R. Crince le Roy;

b. waarnemend deken van de algemene raad: mr. S.M. Kaak;

c. portefeuillehouder financiën van de algemene raad: mr. S.M. Kaak;

d. algemeen secretaris: mr. R.G. van den Berg;

e. plaatsvervangend algemeen secretaris: mr. drs. W.M. van Tellingen;

f. personen met de functiebenaming “manager” zijn:

1. mr. E. Bravenboer;

2. drs. C.A.M. Trienekens;

3. mr. S.F.M. ten Berge.

g. voorzitter van het college van toezicht: mr. R.R. Crince le Roy;

h. secretaris-directeur van het college van toezicht: mr. drs. S.B.P. Smit-Bos.

Artikel 2 algemeen secretaris

1. De algemeen secretaris is zelfstandig bevoegd om voor en namens de Nederlandse orde van advocaten alle rechtshandelingen inzake de bedrijfsvoering en instandhouding van het bureau te verrichten, waarvan het belang of de waarde een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,-) inclusief BTW niet te boven gaat.

2. Bij ontstentenis van de algemeen secretaris is de deken van de algemene raad en de portefeuillehouder financiën van de algemene raad ieder zelfstandig bevoegd de in het eerste lid genoemde bevoegdheid uit te oefenen.

3. De algemeen secretaris is gezamenlijk met de deken of gezamenlijk met de waarnemend deken of gezamenlijk met de portefeuillehouder financiën van de algemene raad bevoegd om namens de Nederlandse orde van advocaten rechtshandelingen te verrichten, waarvan het belang of de waarde een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,-) inclusief BTW overstijgt.

Artikel 3 plaatsvervangend algemeen secretaris

De plaatsvervangend algemeen secretaris is zelfstandig bevoegd om voor en namens de Nederlandse orde van advocaten alle rechtshandelingen te verrichten, waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,-) inclusief BTW niet te boven gaat.

Artikel 4 manager

Medewerkers van de Nederlandse orde van advocaten met de functiebenaming “manager” zijn zelfstandig bevoegd om voor en namens de Nederlandse orde van advocaten alle rechtshandelingen te verrichten, waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,-) inclusief BTW niet te boven gaat.

Artikel 5 voorzitter van het college van toezicht

1. De voorzitter van het college van toezicht is zelfstandig bevoegd om namens de Nederlandse orde van advocaten ten behoeve van het college van toezicht rechtshandelingen te verrichten, waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) inclusief BTW niet te boven gaat en waarvan de verbintenissen de duur van één kalenderjaar niet overstijgt.

2. De voorzitter van het college van toezicht is gezamenlijk met de portefeuillehouder financiën van de algemene raad bevoegd om namens de Nederlandse orde van advocaten ten behoeve van het college van toezicht rechtshandelingen te verrichten, waarvan de verbintenissen de duur van drie jaren of meer niet overstijgen en waarvan het jaarlijkse belang of de jaarlijkse waarde een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,-) inclusief BTW niet te boven gaat.

Artikel 6 secretaris-directeur van het college van toezicht

De secretaris-directeur van het college van toezicht is zelfstandig bevoegd om namens de Nederlandse orde van advocaten ten behoeve van het college van toezicht rechtshandelingen te verrichten, waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,-) inclusief BTW niet te boven gaat.

Artikel 7 daden van beschikking

De in dit besluit opgenomen volmachten strekken zich uit tot alle daden, inclusief daden van beschikking.

Artikel 8 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 januari 2023.

Artikel 9 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Procuratiebesluit NOvA januari 2023.