R-03 Wijzigingsregeling derdengelden

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 8 december 2016 houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de evaluatie van de regelgeving inzake derdengelden (Wijzigingsregeling derdengelden)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op artikelen 6.19 en 6.22 van de Verordening op de advocatuur;

stelt de navolgende regeling vast:


ARTIKEL I


Bijlage 5: Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) en Bijlage 6: Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden, behorend bij respectievelijk artikel 33 en 34 van de Regeling op de advocatuur, worden gewijzigd als volgt.

 

A              

 

Het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) komt te luiden:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Bijlage 5: Model statuten stichting derdengelden (Algemeen)

Bijlage 5: model Statuten stichting derdengelden (algemeen)

 

B              

 

In het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt de zinsnede behorend bij artikel 33 van de Regeling op de advocatuur verwijderd omdat deze dubbel is opgenomen.

 

C              

 

In het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt Advocaat overal vervangen door advocaat en Advocaten vervangen door advocaten.

 

D              

 

In het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt Deken overal vervangen door deken.

 

E              

 

In het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt Derdengelden overal vervangen door derdengelden, met uitzondering van artikel 2.

 

F              

 

In het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt Accountant overal vervangen door accountant.

 

G              

 

Artikel 1 van het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder

a.   Advocaat: de in Nederland ingeschreven advocaat;

b.   Deken: de deken van het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt, alsmede diens plaatsvervanger;

c.   Derdengelden: derdengelden als bedoeld in artikel 1.1 van de Verordening op de advocatuur;

d.   Accountant: een accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder

a.    advocaat: de in Nederland ingeschreven advocaat;

b.    deken: de deken van het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt, alsmede diens plaatsvervanger;

c.    derdengelden: derdengelden als bedoeld in artikel 1.1 van de Verordening op de advocatuur;

d.    accountant: een accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep;

e.  stagiaire: een advocaat die verplicht is zijn praktijk uit te oefenen onder begeleiding van een patroon;

f.   stagiaire-ondernemer: een stagiaire die de praktijk voor eigen risico en rekening uitoefent. 

 

 

 

 

 

 

H              

 

Artikel 3 van het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3

1.     2.     3.     3.1    Het doel van de stichting is:

a.   het ontvangen van Derdengelden en andere vermogensbestanddelen, ten behoeve van rechthebbenden of degene die zal blijken rechthebbende te zijn;

b.   het tijdelijk beheren van hetgeen de stichting heeft ontvangen, een en ander voor rekening en risico van de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn; en

c.   het betalen of overdragen van hetgeen de stichting heeft ontvangen aan de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbend te zijn.

3.2    Ter verwezenlijking van haar doelstelling zal de stichting een daartoe strekkende overeenkomst sluiten met …….., hierna te noemen: het Kantoor.

3.3    De stichting zal de hiervoor bedoelde werkzaamheden zodanig verrichten dat dedoor de stichting beheerde Derdengelden, gelden en andere vermogenswaarden te allen tijde gescheiden zijn en blijven van het vermogen van het Kantoor / de leden/aandeelhouders van het Kantoor / en diegenen die bij het Kantoor werkzaam zijn.

3.4    De stichting zal bij het verrichten van haar hiervoor bedoelde werkzaamheden de regels respecteren die bij of krachtens de wet, daar onder begrepen de regelgeving uitgevaardigd door de Nederlandse orde van advocaten, zijn opgelegd aan de Advocaten die zijn verbonden aan het Kantoor / de leden/aandeelhouders van het Kantoor / en diegenen die bij het Kantoor werkzaam zijn.

 

 

Artikel 3

3.1    Het doel van de stichting is:

a.   het ontvangen van derdengelden en andere vermogensbestanddelen, ten behoeve van rechthebbenden of degene die zal blijken rechthebbende te zijn;

b.   het tijdelijk beheren van hetgeen de stichting heeft ontvangen, een en ander voor rekening en risico van de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn; en

c.   het betalen of overdragen van hetgeen de stichting heeft ontvangen aan de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbend te zijn.

3.2    Ter verwezenlijking van haar doelstelling zal de stichting een daartoe strekkende overeenkomst sluiten met …….., hierna te noemen: het Kantoor.

3.3    De stichting zal de hiervoor bedoelde werkzaamheden zodanig verrichten dat de door de stichting beheerde derdengelden, gelden en andere vermogenswaarden te allen tijde gescheiden zijn en blijven van het vermogen van het Kantoor, de leden/aandeelhouders van het Kantoor en diegenen die bij het Kantoor werkzaam zijn.

3.4    De stichting zal bij het verrichten van haar hiervoor bedoelde werkzaamheden de regels respecteren die bij of krachtens de wet, daar onder begrepen de regelgeving uitgevaardigd door de Nederlandse orde van advocaten, zijn opgelegd aan de advocaten die zijn verbonden aan het Kantoor, de leden/aandeelhouders van het Kantoor en diegenen die bij het Kantoor werkzaam zijn.

 

 

 

I                

 

Artikel 4 van het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4

4.1    De stichting wordt bestuurd door een bestuur.

4.2    Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste twee leden.

4.3    Het bestuur benoemt met inachtneming van het hierna bepaalde zijn eigen leden, behoudens het in artikel 5, tweede lid.

4.4    Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.    

4.5    Alleen zij die over de volgende hoedanigheid beschikken kunnen optreden als bestuurslid:
Advocaat en degenen die een ander vrij beroep beoefenen met wie het ingevolge artikel 5.4 van de Verordening op de advocatuur is toegestaan een samenwerkingsverband aan te gaan, alsmede een accountant, zulks met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde.
Degenen die onder verantwoordelijkheid werken van of ondergeschikt zijn aan een andere bestuurder van de stichting kunnen niet als bestuurslid optreden.
Degenen die in dienstbetrekking werkzaam zijn bij het kantoor van een bestuurslid van de stichting of bij een Advocaat kunnen niet als bestuurslid van de stichting optreden. Evenmin kan als bestuurslid van de stichting waarvan de patroon bestuurslid is, optreden de stagiaire als bedoeld in artikel 9b, eerste, tweede, derde en vierde lid, van de Advocatenwet. Ten minste de
helft van de leden van het bestuur dient over de hoedanigheid van Advocaat te beschikken.

4.6    De leden van het bestuur kunnen hun werkzaamheden onderling verdelen.

4.7    Aan de bestuursleden wordt geen vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend, noch worden door hen gemaakte kosten vergoed.

4.8    De bestuursleden en de stichting zijn verplicht de deken de informatie te verschaffen die de deken verlangt.

Artikel 4

4.1    De stichting wordt bestuurd door een bestuur.

4.2    Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste twee leden.

4.3    Het bestuur benoemt met inachtneming van het hierna bepaalde zijn eigen leden, behoudens het in artikel 5, tweede lid.

4.4    Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.    

4.5    Tot bestuurder van de stichting kunnen worden benoemd:

a.  advocaten;

b.  andere vrije beroepsbeoefenaren, indien het toegestaan is met hen een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 5.4 van de Verordening op de advocatuur, aan te gaan; en

c.  accountants.

4.6    Tot bestuurder van de stichting kunnen niet worden benoemd:

a.  stagiaires, met uitzondering van stagiaire-ondernemers die niet werken onder begeleiding van een bestuurder van de stichting;

b.  diegenen die onder verantwoordelijkheid werken van of ondergeschikt zijn aan een bestuurder van de stichting;

c.  diegenen die in dienst zijn bij het kantoor van een bestuurder van de stichting of bij het Kantoor.

4.7    Tenminste de helft van de leden van het bestuur dient over de hoedanigheid van advocaat te beschikken.

4.8    De leden van het bestuur kunnen hun werkzaamheden onderling verdelen.

4.9    Aan de bestuursleden wordt geen vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend, noch worden door hen gemaakte kosten vergoed.

4.10  De bestuursleden en de stichting zijn verplicht de deken de informatie te verschaffen die de deken verlangt.

 

J               

 

In artikel 5.1, onderdeel d, van het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt artikel 4, lid 5 vervangen door artikel 4.5.

 

K              

 

In artikel 7.2 van het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt lid 7 vervangen door het zevende lid.

 

L               

 

In artikel 8.3 van het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt zal er zorg voor dragen vervangen door draagt er zorg voor.

 

M             

 

Artikel 8.5 van het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt gewijzigd als volgt:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 8

8.5    Het bestuur is verplicht een Accountant te benoemen teneinde de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren, waaronder wordt verstaan het verlenen van een opdracht tot controle, beoordeling of samenstelling van de jaarrekening, tenzij en voor zolang de Deken de stichting van deze verplichting ontheffing verleent, aan welke ontheffing de Deken voorwaarden kan verbinden.

 

 

Artikel 8

8.5    Op aangeven van de deken is het bestuur verplicht een accountant te benoemen teneinde de balans en staat van baten en lasten te controleren, waaronder wordt verstaan het verlenen van een opdracht tot controle, beoordeling of samenstelling van de jaarrekening.

 

 

 

 

 

 

 

N              

 

Artikel 9.1 van het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 9

9.1    Het bestuur is slechts bevoegd de statuten te wijzigen, indien de regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten daartoe noopt, tenzij het betreft de wijziging van de naam of de vestigingsplaats van de stichting, als bedoeld in artikel 2, dan wel de naam van het kantoor als bedoeld in artikel 3.2. In alle gevallen is het bestuur tot onverwijlde wijziging verplicht.

Artikel 9

9.1    Het bestuur is slechts bevoegd de statuten te wijzigen, indien de regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten daartoe noopt, tenzij het betreft de wijziging van de naam of de vestigingsplaats van de stichting, genoemd in artikel 2, dan wel de naam van het Kantoor. In alle gevallen is het bestuur tot onverwijlde wijziging verplicht.

 

O              

 

De aanvulling op het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) komt te luiden:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Aanvulling op bijlage: Model Statuten bijzondere stichtingen derdengelden

Aanvulling op bijlage 5: Bijzondere stichtingen derdengelden

 

P              

 

Artikelen 1 t/m 4 van de aanvulling het Model statuten stichting derdengelden (Algemeen) komen te luiden:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

1.     Statuten stichting beheer derdengelden voor leden van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen

Het NGB heeft ten behoeve van haar advocaat-leden een verzamelstichting opgericht. Advocaat-leden van het NGB kunnen als bestuurder van deze stichting optreden.

2.     Statuten stichting beheer derdengelden advocaten in dienst van de Staat

Voor advocaten in dienst van de Staat wordt een verzamelstichting opgericht.

3.     Statuten verzamelstichting derdengelden raden van de orde.

De raden van de orde in het arrondissement kunnen deze stichtingen oprichten voor die advocaten die niet beschikken over een (substantiële) derdengeldstroom en hebben aangetoond dat voldoende inspanning is betracht om zich bij een andere stichting aan te sluiten. Er zijn twee groepen bestuursleden. Een aantal leden wordt benoemd door de raad van de orde (bestuursleden A). Daarnaast benoemt het bestuur uit elk aangesloten kantoor een bestuurslid (bestuursleden B).

4.     Statuten landelijke stichting derdengelden

De Nederlandse orde van advocaten heeft ten behoeve van advocaten in dienst van de Nederlandse orde van advocaten of orde van advocaten in het arrondissement een landelijke stichting derdengelden opgericht. In de regel zal deze groep geen praktijk uitoefenen en niet beschikken over een (substantiële) derdengeldstroom. Het bestuur van deze Stichting wordt gevormd door advocaten die gebruik maken van deze Stichting.

 

 

 

1.     Stichting derdengelden voor leden van het NGB

Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen heeft ten behoeve van haar advocaat-leden de verzamelstichting Stichting Derdengelden Advocaten NGBopgericht. Advocaat-leden van het NGB kunnen als bestuurder van deze stichting optreden.

2.     Stichting derdengelden voor advocaten in dienst van de Staat

Voor advocaten in dienst van de Staat is de verzamelstichting Stichting Beheer Derdengelden Rijksoverheid Advocaten opgericht.

3.     Verzamelstichting derdengelden raden van de orden

De raden van de orden in het arrondissement kunnen een stichting oprichten voor advocaten die niet beschikken over een (substantiële) derdengeldstroom en die hebben aangetoond dat voldoende inspanning is betracht om zich bij een andere stichting aan te sluiten. Er zijn twee groepen bestuursleden. Een aantal leden wordt benoemd door de raad van de orde (bestuursleden A). Daarnaast benoemt het bestuur uit elk aangesloten kantoor een bestuurslid (bestuursleden B).

4.     Landelijke stichting derdengelden

De Nederlandse orde van advocaten heeft ten behoeve van advocaten in dienst van de Nederlandse orde van advocaten en de orden van advocaten in het arrondissement een landelijke stichting derdengelden opgericht. In de regel zal deze groep geen praktijk uitoefenen en niet beschikken over een (substantiële) derdengeldstroom. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door advocaten die gebruik maken van deze stichting.

 

 

 

Q              

 

Het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden komt te luiden:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Bijlage 6: Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden

Bijlage 6: model Overeenkomst kantoor-stichting derdengelden

 

Qa

 

De aanhef van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

te dezen handelend:

als bestuursleden van de stichting: Stichting Derdengelden….., hierna te noemen: de stichting - en als zodanig vormend het hele bestuur de stichting vertegenwoordigend;

te dezen handelend als bestuursleden van de stichting: Stichting BeheerDerdengelden….. - hierna te noemen: de stichting - en als zodanig vormend het hele bestuur de stichting vertegenwoordigend;

 

R              

 

Artikel 2 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2

De stichting kan niet de aan de advocaten toekomende voorschotten, honoraria, verschotten en vast recht voor het kantoor in ontvangst nemen. Zij verbindt geen andere activiteiten te verrichten dan hiervoor omschreven, met dien verstande dat de stichting ter beschikking kan staan van andere advocaten of andere kantoren, mits het kantoor daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel  2

De stichting kan niet de aan de advocaten toekomende voorschotten, honoraria, verschotten en vast recht voor het kantoor in ontvangst nemen. Zij verbindt geen andere activiteiten te verrichten dan hiervoor omschreven, met dien verstande dat de stichting ter beschikking kan staan van andere advocaten of kantoren, mits het kantoor daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 

Ra

 

Artikel 3 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3

Het kantoor bedingt onherroepelijk van de stichting dat de stichting aan de rechthebbende betaalt de bedragen die door de stichting zijn ontvangen en aan de rechthebbende toekomen. De betaling geschiedt zo spoedig mogelijk nadat door of namens de rechthebbende daartoe het verzoek is gedaan. Voor zover door of namens de rechthebbende dit beding niet eerder is aanvaard, geldt het verzoek als aanvaarding van het ten behoeve van de rechthebbende gemaakte beding. Indien niet vaststaat dat de rechthebbende aanspraak kan maken op onmiddellijke uitbetaling, geschiedt de uitbetaling eerst nadat dit wel is komen vast te staan. 

Artikel 3

1.   Het kantoor bedingt onherroepelijk van de stichting dat de stichting aan de rechthebbende betaalt de bedragen die door de stichting zijn ontvangen en aan de rechthebbende toekomen. De betaling geschiedt zo spoedig mogelijk nadat door of namens de rechthebbende daartoe het verzoek is gedaan.

 

2.   Voor zover door of namens de rechthebbende het beding bedoeld in het vorige lid niet eerder is aanvaard, geldt het verzoek als aanvaarding van het ten behoeve van de rechthebbende gemaakte beding. Indien niet vaststaat dat de rechthebbende aanspraak kan maken op onmiddellijke uitbetaling, geschiedt de uitbetaling eerst nadat dit wel is komen vast te staan.

 

 

 

 

 


S              

 

Artikel 4 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4

De rechthebbende kan de stichting derdengelden opdragen, bij voorkeur schriftelijk, van het hem toekomende bedrag gelden over te maken op de rekening van de advocaat, zulks ter voldoening van openstaande declaraties. De advocaat ziet er op toe dat de stichting derdengelden pas tot uitbetaling overgaat zodra de rechthebbende een volledig beeld heeft van het verloop van de zaak, van het aan de rechthebbende toekomende bedrag uit hoofde van ten behoeve van hem geïncasseerde gelden en van de hoogte van de declaratie van de advocaat.

Artikel 4

1.   De rechthebbende kan de stichting, bij voorkeur schriftelijk,opdragen van het hem toekomende bedrag gelden over te maken op de rekening van de advocaat, zulks ter voldoening van openstaande declaraties.

2.   De advocaat ziet er op toe dat de stichting pas tot uitbetaling overgaat zodra de rechthebbende een volledig beeld heeft van het verloop van de zaak, van het aan de rechthebbende toekomende bedrag uit hoofde van ten behoeve van hem geïncasseerde gelden en van de hoogte van de declaratie van de advocaat.

 

T              

 

Artikel 5 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden komt te vervallen.

Bestaande tekst

Artikel 5

De stichting draagt zorg voor het rentedragend uitzetten van de derdengelden. De rente welke de stichting over de uitgezette gelden ontvangt komt indien de gelden langer dan acht dagen hebben uitgestaan de rechthebbenden toe verminderd met eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding ter grootte van een/vierde procent van het betrokken bedrag, berekend op jaarbasis. Onder ‘betrokken bedrag’ wordt verstaan de hoofdsom van het ten behoeve van de rechthebbende uitstaande bedrag. Berekeningswijze voor de vergoeding ten behoeve van de stichting: ¼ procent x { (aantal depot – 8) : 365 } x de hoofdsom.

 

U              

 

Artikel 6 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden komt te vervallen.

Bestaande tekst

Artikel 6

Indien de stichting, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1, ter beschikking staat van andere advocaten en/of andere kantoren, zal de stichting de door toedoen van het kantoor respectievelijk de advocaten ontvangen derdengelden daartoe storten op een afzonderlijke bankrekening die ten name van de stichting is gesteld, met vermelding van haar hoedanigheid van stichting derdengelden van het kantoor.

 

V              

 

Artikel 8 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 8

Het kantoor respectievelijk de advocaat kan van de stichting geen betaling vorderen van voor hem bestemde gelden zo lang het totaalbedrag van de door de stichting beheerde derdengelden meer bedraagt dan het saldo van de in de stichting aanwezige liquiditeiten. Indien de stichting mede ter beschikking staat van andere advocaten en/of andere kantoren, zal geen betaling kunnen worden gevorderd zo lang het totaalbedrag van hetgeen de stichting ingevolge het bepaalde in artikel 3 aan de rechthebbenden dient te betalen ter zake van door toedoen van het kantoor respectievelijk de advocaat aan de stichting betaalde derdengelden meer bedraagt dan het saldo van de in artikel 6 bedoelde rekening.

 

 

 

 

 

Artikel 8

1.  Het kantoor respectievelijk de advocaat kan van de stichting geen betaling vorderen van voor hem bestemde gelden zo lang het totaalbedrag van de door de stichting beheerde derdengelden meer bedraagt dan het saldo van de in de stichting aanwezige liquiditeiten.

2.  Indien de stichting mede ter beschikking staat van andere advocaten of kantoren, zal geen betaling kunnen worden gevorderd zo lang het totaalbedrag van hetgeen de stichting ingevolge het bepaalde in artikel 3 aan de rechthebbenden dient te betalen ter zake van door toedoen van het kantoor respectievelijk de advocaat aan de stichting betaalde derdengelden meer bedraagt dan het saldo van de afzonderlijke bankrekening, bedoeld in artikel 6.22, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur.

 

 

 

W             

 

Artikel 10 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden komt te vervallen.

Bestaande tekst

Artikel 10

De advocaat brengt aan de stichting geen omzetbelasting in rekening.

 

X              

 

Artikel 11 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden komt te vervallen.

 

Bestaande tekst

Artikel 11

Het kantoor ontvangt een jaarlijkse vergoeding van de door hem voor de stichting verrichte diensten welke gelijk is aan het per het einde van ieder boekjaar blijkende positieve exploitatiesaldo van de in artikel 6 bedoelde rekening.

 

Y              

 

Artikel 7 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden (oud) wordt artikel 5 (nieuw).

 

Z              

 

Artikel 8 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden (gewijzigd) wordt artikel 6 (nieuw).

 

AA           

 

Artikel 9 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden (oud) wordt artikel 7 (nieuw).

 

BB           

 

Artikel 12 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden (oud) wordt artikel 8 (nieuw).

 

CC           

 

Artikel 13 van het Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden (oud) wordt artikel 9 (nieuw).

 

ARTIKEL II

 

Artikel 33, tweede lid en artikel 34, tweede lid, van de Regeling op de advocatuur zijn van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL III


Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.


ARTIKEL IV


Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling derdengelden.