R-05 Wijzigingsregeling categorie 2 financiële bijdrage

AfdrukkenOpslaan als PDF

Wijzigingsregeling categorie 2 financiële bijdrage

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op artikelen 28, tweede lid, en 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

gelet op artikel 2.27, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur;

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

 

ARTIKEL I

 

Artikel 2 van de Regeling op de advocatuur wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2 Indeling categorieën

1. Een advocaat wordt in categorie 1 ingedeeld voor de financiële bijdrage, bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet, behoudens de in het tweede lid bedoelde gevallen.

2. Voor de financiële bijdrage, bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet wordt in categorie 2 ingedeeld: de advocaat

a. wiens bruto-inkomen in het tweede jaar voorafgaand aan het desbetreffende jaar gelijk was aan dan wel lager dan € 32.500, of

b. die op 1 januari van het desbetreffende jaar in totaal nog geen drie jaar op het tableau stond ingeschreven.

3. Een indeling in categorie 2 uitsluitend op grond van het tweede lid, onderdeel b, is niet van toepassing op de advocaat die is ingeschreven op grond van artikel 1 jo. artikel 2a van de Advocatenwet.

4. Op de advocaat die op 1 januari van het desbetreffende jaar op grond van artikel 16h van de Advocatenwet staat ingeschreven, is het bepaalde in het eerste en tweede lid, onderdeel a, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Indeling categorieën

1. Een advocaat wordt in categorie 1 ingedeeld voor de financiële bijdrage, bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet, behoudens de in het tweede lid bedoelde gevallen.

2. Voor de financiële bijdrage, bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet wordt in categorie 2 ingedeeld: de advocaat

a. wiens bruto-inkomen in het tweede jaar voorafgaand aan het desbetreffende jaar gelijk was aan dan wel lager dan € 37.000, of

b. die op 1 januari van het desbetreffende jaar in totaal nog geen drie jaar op het tableau stond ingeschreven.

3. Een indeling in categorie 2 uitsluitend op grond van het tweede lid, onderdeel b, is niet van toepassing op de advocaat die is ingeschreven op grond van artikel 1 juncto artikel 2a van de Advocatenwet.

4. Op de advocaat die op 1 januari van het desbetreffende jaar op grond van artikel 16h van de Advocatenwet staat ingeschreven, is het bepaalde in het eerste en tweede lid, onderdeel a, van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL II

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

ARTIKEL III

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling categorie 2 financiële bijdrage.