R-11 Wijzigingsregeling opleidingspuntwaardige activiteiten 2020

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 2 maart 2020, houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met opleidingspuntwaardige activiteiten (Wijzigingsregeling opleidingspuntwaardige activiteiten 2020)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,gelet op de artikelen 4.4, vijfde lid, aanhef en onderdeel e, 4.9, derde lid en 4.13, derde lid, van de Verordening op de advocatuur;stelt de navolgende regeling vast:

 

ARTIKEL I

 

De Regeling op de advocatuur wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 14 komt te luiden:

 

Artikel 14 Opleidingspuntwaardige activiteiten

De advocaat kan ingevolge artikel 4.4, vijfde lid, aanhef en onderdeel e, en artikel 4.13, derde lid, van de Verordening, een of meer opleidingspunten behalen door:

  1. het schrijven van juridische adviezen voor een adviescommissie van de Nederlandse orde van advocaten, met ten hoogste een punt per advies;
  2. het verrichten van werkzaamheden in een zaak als rechter-plaatsvervanger, arbiter of lid van een raad van discipline of het hof van discipline, met ten hoogste een punt per zaak in het jaar dat de zaak is beëindigd en ten hoogste vier punten per jaar;
  3. deelname aan jurisprudentiebijeenkomsten, met ten hoogste vier punten per jaar;
  4. het maken van toetsen voor de beroepsopleiding advocaten, met ten hoogste een punt per toets en vier punten per jaar;
  5. het met goed gevolg afleggen van het examen, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Verordening, met een punt;
  6. het met goed gevolg afleggen van de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van de Verordening, met een punt;
  7. het afnemen van het mondeling examen, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Verordening of de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van de Verordening, met ten hoogste een punt per afgenomen examen of proeve van bekwaamheid en ten hoogste vier punten per jaar;
  8. aantoonbaar op vergelijkbare wijze de professionele kennis en kunde te onderhouden.

 

 

ARTIKEL II

 

Deze regeling treedt in werking op 9 maart 2020.

 

ARTIKEL III

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling opleidingspuntwaardige activiteiten 2020.

 

 

TOELICHTING

Als gevolg van de opeenvolgende inwerkingtreding van de Wijzigingsregeling civiele cassatie per 1 februari 2020 (Stcrt. 2020, nr. 4142) en de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen per 1 maart 2020 (Stcrt. 2020, nr. 5092) is een omissie ontstaan in artikel 14 van de Roda. De Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen wijzigde per abuis de met de Wijzigingsregeling civiele cassatie ingevoerde bepaling dat het met goed gevolg afleggen van een examen of een proeve van bekwaamheid die nodig is voor het verkrijgen van de aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ en het afnemen van dit examen of deze proeve, als puntwaardige activiteit geldt. Deze omissie wordt met deze wijzigingsregeling hersteld.