R-12 Wijzigingsregeling aanwijzen deskundigen 2020

AfdrukkenOpslaan als PDF

Wijzigingsregeling aanwijzen deskundigen 2020

Besluit van de algemene raad van 6 april 2020 houdende wijziging van
de Regeling op de advocatuur in verband met nadere vereisten
aan gespreksleiders en reviewers (Wijzigingsregeling aanwijzen deskundigen 2020)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

gelet op artikel 26, eerste lid van de Advocatenwet;

gelet op artikel 4.3a, tweede lid van de Verordening op de advocatuur;

stelt de navolgende bepalingen vast:

ARTIKEL I

De Regeling op de advocatuur wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 13c wordt als volgt gewijzigd:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 13c Vereisten gespreksleider, reviewer en begeleider

1. De gespreksleider, bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening, voldoet aan de volgende vereisten:

a. de gespreksleider is academisch geschoold;

b. de gespreksleider heeft een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst; en

c. de gespreksleider heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad.

2. De reviewer, bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening, voldoet aan de volgende vereisten:

a. de reviewer is meer dan zeven jaren als advocaat werkzaam;

b. de reviewer heeft aantoonbare specifieke deskundigheid op het rechtsgebied waarop hij de review doet;

c. de reviewer heeft een cursus gevolgd op het gebied van peer review bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst; en

d. de reviewer heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad.

3. De begeleider, bedoeld in artikel 4.3b, eerste lid, van de Verordening, is een advocaat.

Artikel 13c Gespreksleider, reviewer en begeleider

1. Een gespreksleider wordt uitsluitend als deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet aangewezen indien deze:

a. academisch is geschoold; en

b. in de afgelopen vijf jaar voor de datum van de aanvraag een cursus heeft gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst.

2. Een reviewer wordt uitsluitend als deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet aangewezen indien deze:

a. een advocaat is die langer dan zeven jaar op het tableau is ingeschreven;

b. werkzaam is op het rechtsgebied waarop hij de review doet; en

c. in de afgelopen vijf jaar voor de datum van de aanvraag een cursus heeft gevolgd op het gebied van peer review bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst.

3. De begeleider, bedoeld in artikel 4.3b, eerste lid, van de Verordening, is een advocaat.

4. Met een cursus wordt gelijkgesteld het hebben gevolgd of gegeven van een opleiding waarin vergelijkbare kennis is opgedaan, en waarbij bovendien in de afgelopen vijf jaar voor de datum van de aanvraag ingeval een aanvraag gespreksleider ieder jaar ten minste eenmaal per jaar een intervisiebijeenkomst is verzorgd, of ingeval een aanvraag reviewer ten minste twee reviews zijn verzorgd.

5. De aanwijzing van de gespreksleider of de reviewer geschiedt voor een periode van ten hoogste vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging

6. Een aanwijzing als deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet, kan worden ingetrokken indien niet langer wordt voldaan aan de vereisten voor aanwijzing en vervalt van rechtswege indien een reviewer niet langer als advocaat op het tableau is ingeschreven.

7. De secretaris van de algemene raad houdt een overzicht bij van de aangewezen deskundigen.

ARTIKEL II

  • 1.Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2020.

  • 2.De Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling aanwijzen deskundigen 2020.

TOELICHTING

Als gevolg van de inwerkintreding van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen per 1 maart 2020 (Stct. 2020, nr. 5089) heeft de algemene raad besloten enkele onderdelen in de Regeling op de advocatuur aan te passen. Dit betreffen geen inhoudelijke wijzigingen, maar verduidelijkingen ten opzichte van de bestaande regeling. Daarnaast worden bepalingen uit de Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen van 7 oktober 2019 opgenomen, met als gevolg dat deze beleidsregel kan komen te vervallen.

Een vereiste voor de gespreksleider is dat hij academisch geschoold is. Daarmee wordt bedoeld dat de gespreksleider aan wie op grond van het met goed gevolg afleggen van een afsluitend examen van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs door een universiteit dan wel de Open Universiteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de graad Master is verleend of de titel meester in de rechten of doctorandus.

Een vereiste voor de reviewer is dat hij deskundig is op het rechtsgebied waarop hij de review doet. Onder deskundig wordt in ieder geval verstaan de advocaat die de afgelopen vijf jaar werkzaam is geweest op het betreffende rechtsgebied en daarin vakbekwaam is.