R-14, nr 2 Wijzigingsregeling lijst rechtsgebieden 2020

AfdrukkenOpslaan als PDF

Wijzigingsregeling lijst rechtsgebieden 2020

R. 14, nr. 2 Besluit van de algemene raad van 26 oktober 2020, houdende wijziging van bijlage 9 van de Regeling op de advocatuur in verband met herziening van de lijst met rechtsgebieden (Wijzigingsregeling lijst rechtsgebieden 2020)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 6.32, vijfde lid, van de Verordening op de advocatuur;

 

stelt de navolgende regeling vast:

 

ARTIKEL I

 

Bijlage 9 van de Regeling op de advocatuur komt te luiden:

 

Bijlage 9: lijst van rechtsgebieden

Behorend bij artikel 35b, tweede lid, van de Regeling op de advocatuur

 

Lijst van hoofdrechtsgebieden, waarvoor de registratieplicht geldt als bedoeld in artikel 6.32 lid 1 Voda:

1.     Algemene praktijk

a.     Burgerlijk recht

b.     Strafrecht

c.     Bestuursrecht

2.     Personen- en Familierecht

a.     Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

b.     Ouderschap en erkenning

c.     Collaborative divorce

d.     Mediation

e.     Jeugdbeschermingsrecht

f.      Bijzondere curator

g.     Internationale kinderontvoering

h.     Internationaal privaatrecht

3.     Erfrecht

4.     Arbeidsrecht

a.     Medezeggenschap

b.     Collectief ontslag

c.     Pensioenen

d.     Arbeidsmediation

e.     Internationaal arbeidsrecht

5.     Sociaal-zekerheidsrecht

a.     Werknemersverzekeringen

b.     Volksverzekeringen

c.     Sociale voorzieningen

d.     Internationaal (arbeids)recht

6.     Ambtenarenrecht

a.     Militairen

7.     Huurrecht

a.     Woonruimte

b.     Bedrijfsruimte

8.     Verbintenissenrecht

a.     Agentuur en distributie

9.     Sportrecht

10.  Intellectueel eigendomsrecht

11.  Economisch ordeningsrecht

a.     Mededingingsrecht

b.     Energierecht

c.     Telecommunicatierecht

12.  Aanbestedingsrecht

13.  Ondernemingsrecht

a.     Vennootschappen

b.     Verenigingen en stichtingen

c.     Agentuur en distributie

d.     Fusies en overnames

e.     Bestuurdersaansprakelijkheid

f.      Beroepsaansprakelijkheid

14.  Burgerlijk procesrecht

a.     Arbitrage

b.     Litigation

c.     Beslag- en executierecht

15.  Transport- en handelsrecht

16.  Financieel recht

a.     Bankrecht

17.  Verzekeringsrecht

18.  Belastingrecht

19.  Privacy recht

20.  Informatierecht

a.     Media recht

b.     IT recht

21.  Insolventierecht

a. Faillissement

b. Surseance van betaling

c. WSNP

22.  Strafrecht

a.     Jeugdstrafrecht

b.     Militair strafrecht

c.     Financieel economisch strafrecht

d.     Milieu strafrecht

e.     Fiscaal strafrecht

f.      Internationaal Strafrecht

g.     TBS

h.     Uit- en overleveringszaken

i.      Vreemdelingen(straf)recht

j.      Penitentiair recht

23.  Psychiatrisch patiëntenrecht

24.  Letselschaderecht

25.  Slachtofferrecht

a.     Strafrecht

b.     Letselschaderecht

c.     Mensenhandel

26.  Bestuursrecht

a.     Bestuursprocesrecht

b.     Handhavingsrecht

c.     Subsidierecht

d.     Europees recht

27.  Vreemdelingenrecht

a.     Vreemdelingenbewaring

28.  Asiel- en vluchtelingenrecht

a.     Mensenhandel

29.  Omgevingsrecht

a.     Milieurecht

b.     Natuurbeschermingsrecht

c.     Waterrecht

d.     Ruimtelijk bestuursrecht

30.  Gezondheidsrecht

31.  Onderwijsrecht

32.  Onteigeningsrecht

33.  Vastgoedrecht

a.     Bouwrecht

b.     Erfdienstbaarheden

c.     Erfpacht

d.     Burenrecht

34.  Agrarisch recht

35.  Tuchtrecht

a.     Medisch tuchtrecht

b.     Advocatentuchtrecht

c.     Tuchtrecht notarissen, accountants en belastingadviseurs

d.     Militair tuchtrecht

e.     Makelaardij tuchtrecht

f.      Deurwaarderstuchtrecht

36.  Cassatie

a.     Straf

b.   Civiel 

c.     Belasting

ARTIKEL II

 

Artikel I treedt in werking op 1 januari 2021.

 

ARTIKEL III

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling lijst rechtsgebieden 2020.

 

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.