R-17 Verzamelregeling 2021

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 6 december 2021 houdende de wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met enkele technische wijzigingen (Verzamelregeling 2021)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op de artikelen 2.35 en 4.4, zesde lid, van de Verordening op de advocatuur;

 

gezien het advies van de raad van advies;

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

 

stelt de navolgende regeling vast:

 

Artikel 1

 

De Regeling op de advocatuur wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van artikel 5, eerste lid, onderdeel f door een punt vervalt onderdeel g.

 

B

 

In artikel 16, eerste lid, aanhef, wordt ‘, bedoeld in artikel 4.4, vijfde lid, onderdeel b, van de Verordening’ vervangen door ‘als bedoeld in artikel 4.4, zesde lid, van de Verordening’.

 

C

 

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinssnede ‘en van de kantoormedewerker of contactpersoon’ en wordt ‘de advocatenpassen en authenticatiemiddelen’ vervangen door ‘de advocatenpas’.

2. In het derde lid vervallen de woorden ‘en formulieren’.

 

D

 

Artikel 35b wordt als volgt gewijzigd:

1. In de titel van het artikel wordt ‘Model bekendmaking en lijst van rechtsgebieden’ vervangen door ‘Modellen bekendmaking en lijst van rechtsgebieden’.

2. In het eerste lid, wordt ‘stelt vast als model’ vervangen door ‘stelt vast als modellen’ en wordt ‘het model in bijlage 8’ vervangen door ‘de modellen in bijlage 8’.

 

Artikel 2

 

De tekst van de Regeling op de advocatuur wordt in de Staatscourant geplaatst.

 

Artikel 3

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2021 treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt dit besluit terug tot 1 januari 2022.

 

Artikel 4

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelregeling 2021.

 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.