R-17 Verzamelregeling 2021 - Memorie van toelichting

AfdrukkenOpslaan als PDF

I. Algemeen

 

Dit voorstel Verzamelregeling brengt verbeteringen van technische aard aan in de Regeling op de advocatuur. Het gaat om het herstel van onjuiste verwijzingen, verschrijvingen en taalkundige en technische onzuiverheden. Om redenen van efficiëntie wordt ervoor gekozen het herstel van het een en ander via een verzamelregeling door te voeren.

 

Daarnaast is ervoor gekozen een inhoudelijke wijziging voor te stellen, namelijk de mogelijkheid voor het digitaliseren van de advocatenpas.

 

Aanleiding

 

Het bureau van de Nederlandse orde van advocaten volgt gedurende het jaar de werking van de regelgeving in de praktijk. De inzichten vanwege gerechtelijke uitspraken, signalen uit de praktijk en voortschrijdend inzicht zijn verwerkt in het voorstel Verzamelregeling 2021.

 

De advocatenpas, die alle advocaten verplicht in bezit moeten hebben, wordt tot nu toe uitsluitend in fysieke vorm aangeboden. De veiligheid en het gebruik kan echter worden verbeterd door gebruik te maken van een zogenaamde ‘softtoken’. Inmiddels is deze softtoken (een app) beschikbaar. De Regeling op de advocatuur is echter niet voorbereid op deze digitale ‘advocatenpas’, zodat wijziging nodig is.

 

Wijzigingen in de regelgeving

 

In het voorstel zijn onderdelen opgenomen die zien op tekstuele verbeteringen.

 

Daarnaast is een iets meer inhoudelijk onderdeel opgenomen over het digitaliseren van de vorm van de advocatenpas. Advocaten kunnen aan medewerkers toestemming geven om een gemachtigdepas aan te vragen. Een medewerker van de advocaat kan eveneens de app aanschaffen, als alternatief voor een fysieke gemachtigdenpas. Ook een gemachtigde mag dus maar één advocatenpas (fysiek of digitaal) tegelijkertijd hebben.

 

De wijzigingen van de Regeling zijn, met vergelijk met de huidige tekst, als volgt.

 

(A) Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5 Hoogte vacatiegeld

1. Het vacatiegeld, bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, van de Verordening, bedraagt:

a. per vergadering van de raad van advies: € 500;

b. per vergadering van het college van afgevaardigden of de financiële commissie: € 250;

c. per zitting van het hof van discipline: € 400;

d. per zitting van de raad van discipline: € 300;

e. per vergadering van de redactie van het Advocatenblad: € 160;

f. per toets door de commissie cassatie voor een:

· examen: € 500;

· proeve van bekwaamheid: € 750.

g. per vergadering van het bestuur van de stichting beroepsopleiding advocaten per dagdeel: € 500.

2. Meerdere vergaderingen, zittingen of toetsen op één dag worden als één vergadering, zitting of toets gezien.

3. Indien op één dag verschillende vacatiegelden van toepassing zijn, wordt slechts eenmaal het hoogste bedrag toegekend.

Artikel 5 Hoogte vacatiegeld

1. Het vacatiegeld, bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, van de Verordening, bedraagt:

a. per vergadering van de raad van advies: € 500;

b. per vergadering van het college van afgevaardigden of de financiële commissie: € 250;

c. per zitting van het hof van discipline: € 400;

d. per zitting van de raad van discipline: € 300;

e. per vergadering van de redactie van het Advocatenblad: € 160;

f. per toets door de commissie cassatie voor een:

· examen: € 500;

· proeve van bekwaamheid: € 750.

2. Meerdere vergaderingen, zittingen of toetsen op één dag worden als één vergadering, zitting of toets gezien.

3. Indien op één dag verschillende vacatiegelden van toepassing zijn, wordt slechts eenmaal het hoogste bedrag toegekend.

 

(B) Artikel 16, eerste lid, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 16 Aanvraag erkenning

1. Een opleidingsinstelling kan de algemene raad verzoeken om erkenning, bedoeld in artikel 4.4, vijfde lid, onderdeel b, van de Verordening waardoor de opleidingsinstelling:

(…)

Artikel 16 Aanvraag erkenning

1. Een opleidingsinstelling kan de algemene raad verzoeken om erkenning, bedoeld in artikel 4.4, zesde lid, onderdeel b, van de Verordening waardoor de opleidingsinstelling:

(…)

 

(C) Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 26 Aanvraag advocatenpas

1. Bij de aanvraag geeft de advocaat de namen van de eventuele gemachtigden op en van de kantoormedewerker of contactpersoon voor de uitgifte van de advocatenpassen en authenticatiemiddelen.

2. Bij de aanvraag geeft de advocaat een persoonlijk e-mailadres op voor ieder authenticatiemiddel.

3. Bij de aanvraag maakt de advocaat gebruik van de door de algemene raad beschikbaar gestelde website en formulieren.

Artikel 26 Aanvraag advocatenpas

1. Bij de aanvraag geeft de advocaat de namen van de eventuele gemachtigden op voor de uitgifte van de advocatenpas.

2. Bij de aanvraag geeft de advocaat een persoonlijk e-mailadres op voor ieder authenticatiemiddel.

3. Bij de aanvraag maakt de advocaat gebruik van de door de algemene raad beschikbaar gestelde website.

 

(D) Artikel 35b wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 35b Model bekendmaking en lijst van rechtsgebieden

1. De algemene raad stelt vast als model voor het openbaar en publiekelijk toegankelijk bekendmaken, het model in bijlage 8.

2. De algemene raad stelt vast als lijst van rechtsgebieden, de lijst in bijlage 9.

Artikel 35b Modellen bekendmaking en lijst van rechtsgebieden

1. De algemene raad stelt vast als modellen voor het openbaar en publiekelijk toegankelijk bekendmaken, de modellen in bijlage 8.

2. De algemene raad stelt vast als lijst van rechtsgebieden, de lijst in bijlage 9.

 

Adviezen

 

De algemene raad heeft adviezen ingewonnen bij de raad van advies en de adviescommissie regelgeving op grond van de Advocatenwet en Verordening op de advocatuur. Daarnaast is de dekens verzocht een toezicht- en handhaafbaarheidstoets uit te voeren.

 

De uitgebrachte adviezen zijn opgenomen in de memorie van toelichting van de Verzamelverordening 2021 (Vo-16, nr. 3).

 

Tijdspanne

 

Het voornemen is de Verzamelregeling 2021 in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022. Daarmee wordt aangesloten bij de vaste verandermomenten van regelgeving (1 januari -1 juli). Om deze reden wordt dit voorstel ter besluitvorming geagendeerd voor de vergadering van de algemene raad van 6 december 2021.

 

Interne en externe communicatie

 

Na vaststelling wordt de Verzamelregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Voorts wordt hieraan aandacht gegeven in de Orde-nieuwsbrief en op de website van de Nederlandse orde van advocaten. Daarnaast zal de Verzamelregeling ter kennis worden gebracht aan de minister voor Rechtsbescherming.

 

II. Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

 

Wijzigt de Regeling op de advocatuur.

 

Onderdeel A (artikel 5)

 

In artikel 5, eerste lid, onderdeel g, van de Regeling op de advocatuur is het vacatiegeld voor vergaderingen van het bestuur van de stichting beroepsopleiding advocaten geregeld. Omdat deze stichting is ontbonden kan dit onderdeel vervallen.

 

In maart 2021 is de vernieuwde beroepsopleiding advocaten gestart. In paragraaf 2.1.5a Verordening op de advocatuur zijn regels neergelegd over de nieuwe adviescommissie beroepsopleiding advocaten. Deze adviescommissie heeft tot taak de algemene raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over de kwaliteit en de uitvoering van de beroepsopleiding advocaten, waaronder in ieder geval de eindtermen.

 

Vanwege de komst van de vernieuwde beroepsopleiding advocaten en de nieuwe adviescommissie beroepsopleiding advocaten is de rechtspersoon Stichting Beroepsopleiding Advocaten ontbonden en beëindigd met ingang van 7 september 2020.

 

Onderdeel B (artikel 16)

 

Met deze wijziging wordt een onjuiste verwijzing hersteld. De kwaliteit van wet- en regelgeving vergt dat verschrijvingen worden hersteld.

 

Onderdeel C (artikel 26)

 

Met de wijziging van artikel 26 wordt een vermeend onderscheid tussen gemachtigden en kantoormedewerker of contactpersoon weggenomen. Kantoormedewerkers en contactpersonen kunnen immers gemachtigden zijn. Om deze reden wordt uitsluitend de gemachtigden genoemd.

 

Voorts wordt met de aanpassing van de definitie ‘advocatenpas’ het onderscheid weggenomen tussen advocatenpassen en authenticatiemiddelen. Dit wordt hier ook doorgevoerd in artikel 26.

 

Tot slot wordt formulieren verwijderd, aangezien de aanvraag uitsluitend via de website geschiedt.

 

Onderdeel D (artikel 35b)

 

In bijlage 8 zijn meerdere modellen opgenomen. Met deze wijziging wordt dit ook verduidelijkt in de tekst van de regelgeving.

 

Artikel 2

 

Dit artikel gelast de publicatie van de meest actuele integrale tekst van de Regeling op de advocatuur. Het is gewenst dit te doen om foutieve verwijzingen te voorkomen en te corrigeren.

 

Artikel 3

 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. Er is voor gekozen de datum van inwerkingtreding in de Wijzigingsregeling te regelen omwille van de inzichtelijkheid.

 

Artikel 4

 

Dit artikel regelt de citeertitel.