R-19 Wijzigingsregeling modelstatuten WBTR

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 7 november 2022 houdende de wijziging van bijlage 5 van de Regeling op de advocatuur in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wijzigingsregeling modelstatuten WBTR)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;

gelet op artikel 6.22 van de Verordening op de advocatuur;

gelet op artikel 33 van de Regeling op de advocatuur;

 

stelt de navolgende bijlage vast:

 

Artikel I

 

Bijlage 5 van de Regeling op de advocatuur komt te luiden als volgt:

 

Bijlage 5: model Statuten stichting derdengelden (algemeen)

Behorend bij artikel 33 van de Regeling op de advocatuur

 

 

.......... tweeduizend..... verschijnt voor mij,

..........

.........., notaris te: ..........

 

De comparant verklaart bij deze een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

 

S T A T U T E N :

 

Begripsomschrijving.

 

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

a.  accountant: een accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep;

b.  advocaat: de in Nederland ingeschreven advocaat;

c.   deken: de deken van het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt, alsmede diens plaatsvervanger;

d.  derdengelden: derdengelden als bedoeld in artikel 1.1 van de Verordening op de advocatuur;

e.  Nederlandse orde van advocaten: de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. Ingesteld op basis van de Advocatenwet op één oktober negentienhonderd tweeënvijftig;

f.    schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

g.  stagiaire: een advocaat die verplicht is zijn praktijk uit te oefenen onder begeleiding van een patroon;

h.  stagiaire-ondernemer: een stagiaire die de praktijk voor eigen risico en rekening uitoefent. 

 

Naam Zetel.

 

Artikel 2

De stichting draagt de naam: Stichting Beheer Derdengelden ..........

en is gevestigd in de gemeente ..........

 

Doel.

 

Artikel 3

3.1    Het doel van de stichting is:

a.   het ontvangen van derdengelden en andere vermogensbestanddelen, ten behoeve van rechthebbenden of degene die zal blijken rechthebbende te zijn;

b.   het tijdelijk beheren van hetgeen de stichting heeft ontvangen, een en ander voor rekening en risico van de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn; en

c.   het betalen of overdragen van hetgeen de stichting heeft ontvangen aan de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbend te zijn.

3.2    Ter verwezenlijking van haar doelstelling zal de stichting een daartoe strekkende overeenkomst sluiten met …….., hierna te noemen: het Kantoor.

3.3    De stichting zal de hiervoor bedoelde werkzaamheden zodanig verrichten dat de door de stichting beheerde derdengelden, gelden en andere vermogenswaarden te allen tijde gescheiden zijn en blijven van het vermogen van het Kantoor, de leden/aandeelhouders van het Kantoor en diegenen die bij het Kantoor werkzaam zijn.

3.4    De stichting zal bij het verrichten van haar hiervoor bedoelde werkzaamheden de regels respecteren die bij of krachtens de wet, daaronder begrepen de regelgeving uitgevaardigd door de Nederlandse orde van advocaten, zijn opgelegd aan de advocaten die zijn verbonden aan het Kantoor, de leden/aandeelhouders van het Kantoor en diegenen die bij het Kantoor werkzaam zijn.

 

Bestuur.

 

Artikel 4

4.1    De stichting wordt bestuurd door een bestuur.

4.2    Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie.

4.3    Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste twee leden.

4.4    Het bestuur benoemt met inachtneming van het hierna bepaalde zijn eigen leden, behoudens het bepaalde in artikel 5, vierde lid.

4.5    Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

4.6    Tot bestuurder van de stichting kunnen worden benoemd:

a.  advocaten;

b.  andere vrije beroepsbeoefenaren, indien het toegestaan is met hen een samenwerkingsverband, als bedoeld in artikel 5.4 van de Verordening op de advocatuur, aan te gaan; en

c.   accountants.

4.7    Tot bestuurder van de stichting kunnen niet worden benoemd:

a.  stagiaires, met uitzondering van stagiaire-ondernemers die niet werken onder begeleiding van een bestuurder van de stichting;

b.  diegenen die onder verantwoordelijkheid werken van of ondergeschikt zijn aan een bestuurder van de stichting;

c.   diegenen die in dienst zijn bij het kantoor van een bestuurder van de stichting of bij het Kantoor.

4.8    Ten minste de helft van de leden van het bestuur dient over de hoedanigheid van advocaat te beschikken.

4.9    De leden van het bestuur kunnen hun werkzaamheden onderling verdelen.

4.10  Aan de bestuursleden wordt geen vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend, noch worden door hen gemaakte kosten vergoed.

4.11  De bestuursleden en de stichting zijn verplicht de deken de informatie te verschaffen die de deken verlangt.

 

Artikel 5

5.1    Onverminderd het in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek bepaalde, eindigt het bestuurslidmaatschap:

a.  door ontslag van een bestuurslid door de overige bestuursleden of door het kantoor waaraan het bestuurslid is verbonden;

b.  door overlijden van een bestuurslid;

c.   doordat het betrokken bestuurslid ontslag neemt;

d.  door verlies van de hoedanigheid bedoeld in artikel 4.6;

e.  door ontslag door de deken;

f.    doordat het betrokken lid in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard of het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

5.2    In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur geldt als volledig samengesteld en behoudt zijn bevoegdheden, mits er ten minste twee bestuursleden in functie zijn.

5.3    In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuursleden met dien verstande dat er minimaal twee overblijvende bestuursleden zijn. In die gevallen geldt het bestuur als volledig samengesteld en behoudt het zijn bevoegdheden 

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen dan wel tijdelijk onbereikbaar is door ziekte, schorsing of andere oorzaken.

Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaan door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurslid.

5.4    Wanneer het bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt dan wel in de situatie waarin sprake is van ontstentenis of belet bij het gehele bestuur of een gedeelte van het bestuur, is de deken bevoegd, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, om het vereiste aantal bestuursleden te benoemen.

 

Vertegenwoordiging.

 

Artikel 6

6.1    De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dat ten minste dient te bestaan uit twee gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie ten minste één advocaat is.

6.2    Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

6.3    Het bestuur respectievelijk ieder van de bestuursleden is niet bevoegd volmacht te verlenen om de stichting te vertegenwoordigen, met dien verstande dat het bestuur de bevoegdheid heeft de deken volmacht te verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. Voorts is geen van de bestuursleden bevoegd om een volmacht - in welke zin dan ook - aan zijn medebestuursleden noch aan enige derde te verlenen in zijn hoedanigheid van bestuurslid.

 

Organisatie bestuur.

 

Artikel 7

7.1    Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem.

7.2    Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij ten minste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en alle bestuursleden, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, alles onverminderd het bepaalde in het zevende lid.

7.3    De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een ander bestuurslid met het voorzitterschap te belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander met het voorzitterschap heeft belast, voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het bestuur een van de bestuursleden als secretaris aan die de notulen van de vergadering houdt.

7.4    Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.

7.5    Bestuursvergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurslid het verlangt. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of door het bestuurslid die het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van brieven, verzonden aan ieder bestuurslid. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

7.6    De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

7.7    Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

7.8    Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuursleden die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurslid kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits dat bestuurslid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden kan verstaan en door die andere bestuursleden wordt verstaan. 

7.9    Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig aan het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie. Zijn/haar aanwezigheid telt niet meer voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuursleden genomen. Wanneer alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het desbetreffende besluit genomen door het voltallige bestuur, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

 

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.

 

Artikel 8

8.1    Het boekjaar van de stichting / is gelijk aan het kalenderjaar / loopt van .......... van enig jaar tot en met .......... van het jaar daaropvolgend.

8.2    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

8.3    De stichting draagt er zorg voor dat de bedragen die door de stichting worden betaald of overgedragen aan een rechthebbende of degene die rechthebbende zal blijken te zijn, zodanig geadministreerd worden, dat duidelijk blijkt:

a.  het ontvangen bedrag;

b.  de datum en wijze van ontvangst;

c.   de datum van overmaking;

d.  de begunstigde;

e.  de naam van de behandelend advocaat.

8.4    Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de stichting op te maken.

8.5    Op aangeven van de deken is het bestuur verplicht een accountant te benoemen teneinde de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te laten controleren, waaronder wordt verstaan het verlenen van een opdracht tot controle, beoordeling of samenstelling van de jaarrekening.

8.6    Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

8.7    De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Statutenwijziging en ontbinding.

 

Artikel 9

9.1    Het bestuur is slechts bevoegd de statuten te wijzigen, indien de regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten daartoe noopt, tenzij het betreft de wijziging van de naam of de vestigingsplaats van de stichting, bedoeld in artikel 2, dan wel de naam van het Kantoor. In alle gevallen is het bestuur tot onverwijlde wijziging verplicht.

9.2    Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

9.3    Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur.

9.4    De vereffenaars bepalen de bestemming van een eventueel batig saldo van de vereffening van de stichting.

 

Ten slotte verklaart de comparant dat voor de eerste maal als bestuursleden van de stichting worden benoemd:

 

a.     ..........

b.     ..........

c.     ..........

 

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te .........., op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

 

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant is opgegeven en hij heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.


 

Aanvulling op bijlage 5: Bijzondere stichtingen derdengelden

 

1.     Stichting derdengelden voor leden van het NGB

Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristenheeft ten behoeve van haar advocaat-leden de verzamelstichting Stichting Derdengelden Advocaten NGBopgericht. Advocaat-leden van het NGB kunnen als bestuurder van deze stichting optreden.

 

2.     Stichting derdengelden voor advocaten in dienst van de Staat

Voor advocaten in dienst van de Staat is de verzamelstichting Stichting Beheer Derdengelden Rijksoverheid Advocaten opgericht.

 

3.     Verzamelstichting derdengelden raden van de orden

De raden van de orden in het arrondissement kunnen een stichting oprichten voor advocaten die niet beschikken over een (substantiële) derdengeldstroom en die hebben aangetoond dat voldoende inspanning is betracht om zich bij een andere stichting aan te sluiten. Er zijn twee groepen bestuursleden. Een aantal leden wordt benoemd door de raad van de orde (bestuursleden A). Daarnaast benoemt het bestuur uit elk aangesloten kantoor een bestuurslid (bestuursleden B).

 

4.     Landelijke stichting derdengelden

De Nederlandse orde van advocaten heeft ten behoeve van advocaten in dienst van de Nederlandse orde van advocaten en de orden van advocaten in het arrondissement een landelijke stichting derdengelden opgericht. In de regel zal deze groep geen praktijk uitoefenen en niet beschikken over een (substantiële) derdengeldstroom. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door advocaten die gebruik maken van deze stichting.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 

Artikel III

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling modelstatuten WBTR.