R-21 Wijzigingsregeling hoogte vacatiegeld 2023

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 3 februari 2023 houdende de wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de aanpassing van artikel 5 Hoogte vacatiegeld (Wijzigingsregeling hoogte vacatiegeld 2023)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

 

gelet op artikel 2.35, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur;

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

 

ARTIKEL I

 

De regeling op de advocatuur wordt gewijzigd als volgt.

 

Na artikel 5, derde lid, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

4. In afwijking van het tweede en derde lid komen meerdere vergaderingen plaatsvindend op verzoek van de algemene raad op één dag in aanmerking voor een vacatiegeld per vergadering.

 

ARTIKEL II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2023.

 

ARTIKEL III

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling hoogte vacatiegeld 2023.