R-22 Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen 2023

AfdrukkenOpslaan als PDF

R. 22 Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen 2023

 

 

Besluit van de algemene raad van 11 december 2023 houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de vereisten aan de vormen van kwaliteitstoetsen (Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen 2023)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op de artikelen 4.3 a, tweede lid, sub a en 4.3 b, tweede lid, sub a, van de Verordening op de advocatuur;

 

stelt de navolgende regeling vast:

 

ARTIKEL I

 

De Regeling op de advocatuur wordt gewijzigd als volgt:

 

A

 

Artikel 13a wordt gewijzigd als volgt: 

 

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 13 a Vereisten aan vormen van kwaliteitstoetsen  

1.     Intervisie als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening voldoet aan de volgende vereisten:

a.     intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;

b.     de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;

c.     deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;

d.     de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en

e.     de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

2.     Peer review als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening voldoet aan volgende vereisten:

a.     de peer review wordt uitgevoerd door een reviewer die werkzaam is op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden als de gereviewde advocaat;

b.     de advocaat en de reviewer reviewen elkaar niet over en weer;

c.     de advocaat en de reviewer bespreken voorafgaand aan de review de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de review wordt besproken of wordt ingezien;

d.     voorafgaand aan de peer review voert de advocaat een zelfevaluatie uit ter voorbereiding op de review;

e.     de review omvat ten minste vijf dossiers die door de reviewer worden geselecteerd in overleg met de advocaat. De reviewer maakt bij de review gebruik van de door de algemene raad vastgestelde beoordelingscriteria in bijlage 10;

f.       de review wordt afgesloten door een gesprek tussen de reviewer en de advocaat; en

g.     de reviewer bevestigt in een verslag dat peer review heeft plaatsgevonden met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Artikel 13 a Vereisten aan vormen van kwaliteitstoetsen  

  1. Intervisie als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening voldoet aan de volgende vereisten:

a.     intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;

b.     deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;

c.     de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en

d.     de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

2.     Peer review als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening voldoet aan volgende vereisten:

a.     de peer review wordt uitgevoerd door een reviewer die werkzaam is op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden als de gereviewde advocaat;

b.     de advocaat en de reviewer reviewen elkaar niet over en weer;

c.     de advocaat en de reviewer bespreken voorafgaand aan de review de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de review wordt besproken of wordt ingezien;

d.     voorafgaand aan de peer review voert de advocaat een zelfevaluatie uit ter voorbereiding op de review;

e.     de review omvat ten minste vijf dossiers die door de reviewer worden geselecteerd in overleg met de advocaat. De reviewer maakt bij de review gebruik van de door de algemene raad vastgestelde beoordelingscriteria in bijlage 10;

f.       de review wordt afgesloten door een gesprek tussen de reviewer en de advocaat; en

g.     de reviewer bevestigt in een verslag dat peer review heeft plaatsgevonden met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

 

B

 

Artikel 13b wordt als volgt gewijzigd:

 

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 13b Vereisten aan gestructureerd intercollegiaal overleg

Gestructureerd intercollegiaal overleg, als bedoeld in artikel 4.3b van de Verordening voldoet aan de volgende vereisten:

a.     gestructureerd intercollegiaal overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;

b.     voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider aangewezen;

c.     de advocaten en de begeleider zijn allen werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;

d.     de advocaten en de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken;

e.     de advocaten brengen ieder in één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering; en

f.       de begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Artikel 13b Vereisten aan gestructureerd intercollegiaal overleg

Gestructureerd intercollegiaal overleg, als bedoeld in artikel 4.3b van de Verordening voldoet aan de volgende vereisten:

a.     gestructureerd intercollegiaal overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
b.     voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider aangewezen;
c.     de advocaten en de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken;
d.     de advocaten brengen ieder in één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering; en 

e.     de begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

 

 

 

 

ARTIKEL II

 

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 

ARTIKEL III

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen 2023.

 

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.