Reglement gecombineerde commissie vennootschapsrecht

AfdrukkenOpslaan als PDF

Inleiding

 1. De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten en het Bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie hebben een gezamenlijke Commissie Vennootschapsrecht (de “Commissie”) ingesteld.
 2. De Commissie preadviseert de twee beroepsorganisaties omtrent de inhoud van wetsontwerpen en andere regelgeving met betrekking tot het ondernemingsrecht en het effectenrecht, zowel nationaal als in europees-rechtelijk verband.

Samenstelling

 1. De Commissie bestaat uit twaalf leden en is paritair samengesteld. 
  1. Zes leden worden voor de duur van zes jaar benoemd door de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten uit de kring van advocaten, na overleg met het Bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (“KNB”) en met inachtneming van het bepaalde sub c.
  2. Zes leden worden voor de duur van zes jaar benoemd door het Bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie uit de kring van het notariaat, na overleg met de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten en met inachtneming van het bepaalde sub c.
  3. Vacatures worden niet dan na overleg met de Commissie vervuld.
  4. Het voorzitterschap wordt in beginsel wisselend door een advocaat en een notaris vervuld. De voorzitter kan niet langer dan zes jaar als zodanig in functie blijven. De benoeming van de voorzitter geschiedt op voordracht van de Commissie door de algemene raad van de NOvA en het Bestuur van de KNB gezamenlijk.
  5. De algemene raad van de NOvA en het Bestuur van de KNB kunnen op voorstel van de Commissie van het bovenstaande afwijken. 
 2. Uiterlijk zes jaar na hun benoeming treden de leden af. De leden zijn éénmaal herbenoembaar. Verdere herbenoemingen kunnen plaatsvinden, mits daarvoor door zowel de algemene raad van de NOvA als het Bestuur van de KNB ontheffing wordt verleend. 
  1. De Commissie stelt een rooster van aftreden op dat zodanig zal zijn dat ingaande 1 januari 2007 ieder jaar één notarislid en één advocaatlid aftreden, zodat de wisseling van de leden alternerend verloopt.
  2. Periodiek aftredende leden blijven in functie totdat herbenoeming dan wel benoeming van een opvolger heeft plaatsgevonden.
  3. Een lid dat tussentijds wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

Communicatie tussen Commissie, algemene raad van de NOvA en Bestuur van de KNB

 1. Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd door het Notarieel Juridisch Bureau van de KNB 
 2. Het secretariaat draagt er zorg voor dat de algemene raad van de NOvA en het Bestuur van de KNB tijdig worden geïnformeerd omtrent de werkzaamheden van de Commissie door toezending van agenda en verslag van de vergaderingen. 
 3. De Commissie en haar leden treden niet eerder met standpunten naar buiten dan na goedkeuring van de algemene raad van de NOvA en het Bestuur van de KNB.