Reglement voor de Nederlandse delegatie en de commissies en werkgroepen van de CCBE (ingetrokken)

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 8 januari 2007 tot vaststelling van het Reglement voor de Nederlandse delegatie en de commissies en werkgroepen van de CCBE

(Reglement voor de Nederlandse delegatie en de commissies en werkgroepen van de CCBE)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • algemene ledenvergadering: het orgaan van de CCBE als bedoeld in artikel VI van de statuten van de CCBE, hierna aangeduid als plenaire vergadering;
 • algemene raad: de algemene raad, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Advocatenwet;
 • CCBE: de Council of Bars and Law Societies of Europe;
 • commissies: de door de CCBE ingestelde commissies waarin de Nederlandse orde van advocaten is vertegenwoordigd;
 • delegatie: de vertegenwoordiging van de Nederlandse orde van advocaten bij de CCBE;
 • information officer: de contactpersoon voor de algemene raad, de delegatie van de Nederlandse orde van advocaten, de CCBE en voor andere delegaties bij de CCBE;
 • NOvA: de Nederlandse orde van advocaten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Advocatenwet;
 • standing committee: het orgaan van de CCBE als bedoeld in artikel VII van de statuten van de CCBE.
 • werkgroepen: de door de CCBE ingestelde  werkgroepen waarin de Nederlandse orde van advocaten is vertegenwoordigd;

Artikel 2 taakomschrijving

De delegatie en leden van de commissies en werkgroepen van de CCBE hebben als taak de algemene raad te adviseren over Europese wet- en regelgeving en beleidsvraagstukken die van belang zijn voor de advocatuur en de rechtzoekende in het algemeen. Daarnaast vertegenwoordigt de delegatie de NOvA bij de standing committee en plenaire vergadering van de CCBE. 

Artikel 3 delegatie

 1. De delegatie bestaat uit de deken en een ander lid van de algemene raad en twee andere leden.
 2. Het lid van de algemene raad, niet zijnde de deken van de algemene raad, is het hoofd van de delegatie.
 3. De information officer is in dienst van de NOvA.

Artikel 4 bevoegdheid benoeming

De algemene raad benoemt de leden van de delegatie. Voor zover een lid deel uitmaakt van de algemene raad is de benoeming voor de duur van het lidmaatschap van de algemene raad. 

Artikel 5 benoeming en verantwoording

 1. Op verzoek van de CCBE en gehoord de delegatie, de desbetreffende commissie of werkgroep benoemt de algemene raad de leden van commissies en werkgroepen voor een periode van vier jaar. De leden van de commissies en werkgroepen zijn één keer herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
 2. Als de commissie of werkgroep door de CCBE wordt opgeheven, eindigt het lidmaatschap van een commissie of werkgroep.
 3. Commissies en werkgroepen doen na deelname aan een vergadering verslag aan de delegatie en de information officer. Ten behoeve van een inhoudelijke inbreng van Nederland plegen commissies en werkgroepen voorafgaand overleg met de information officer. Indien noodzakelijk dient hierover besluitvorming in de algemene raad plaats te vinden. 

Artikel 6 onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de deken van de algemene raad. 

Artikel 7 inwerkingtreding

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2007. De eerste periode als bedoeld in de artikelen 4 en 5 gaat – met inachtneming van het bepaalde in deze artikelen – voor zittende leden in op 1 juli 2007.

Vastgesteld door de Algemene Raad in zijn vergadering van 8 januari 2007. Gewijzigd bij besluit van 12 december 2011. Inw.tr. 1 januari 2012.