VO-15 Wijzigingsverordening experiment rechtsbijstandsverzekeraars

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 3 december 2020 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met het experiment praktijkstructuren voor rechtsbijstandsverzekeraars (Wijzigingsverordening experiment rechtsbijstandsverzekeraars)

 

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 28, eerste lid, van de Advocatenwet;

 

gezien het voorstel van de algemene raad;

gezien het advies van de raad van advies;

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

 

stelt de navolgende verordening vast:

 

Artikel I

 

De Verordening op de advocatuur wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Na afdeling 5.5 Praktijkuitoefening in dienst wordt een paragraaftitel ingevoegd, luidende:

 

Paragraaf 5.5.1 Bescherming kernwaarden bij dienstverbanden

 

B

 

Na artikel 5.15 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

 

Paragraaf 5.5.2 Experiment rechtsbijstandsverzekeraars

 

Artikel 5.16 Experiment en voorwaarden deelname

1. In afwijking van artikel 5.11, eerste lid, kan de advocaat in dienst van een werkgever als bedoeld in art. 5.9, aanhef en onderdeel e, in die hoedanigheid ook optreden voor niet bij die werkgever verzekerden, indien:

a. het gezag over die advocaat wordt uitgeoefend door een werkgever, waarvan de meerderheid van de leden van het bestuur en de voorzitter daarvan, advocaat is;

b. in voorkomend geval een meerderheid van de aandelen van de werkgever worden gehouden door een andere rechtspersoon, de meerderheid van de leden van het bestuur en de voorzitter daarvan, advocaat is; en

c. diens werkgever zich voorafgaand als deelnemer aan het experiment bij de algemene raad heeft gemeld en daarbij alle noodzakelijke gegevens over de nakoming van de voorwaarden overlegt.

2. Als lid van het bestuur heeft tevens te gelden een rechtspersoon waarvan de meerderheid van de leden en de voorzitter daarvan, advocaat is.

 

 

 

 

Artikel 5.17 Informeren ten behoeve van de evaluatie

De advocaat in dienst van een aan het experiment deelnemende werkgever verstrekt ten behoeve van de evaluatie jaarlijks aan de algemene raad geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens over:

a. het door de advocaat behandelde aantal zaken in een kalenderjaar met een uitsplitsing tussen verzekerden en niet-verzekerde cliënten;

b. de wijze waarop de kernwaarden van de advocaten in dienst zijn gewaarborgd; en

c. eventuele tussentijdse wijzigingen in de nakoming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 5.16.

 

C

 

In artikel 5.9, aanhef en onderdeel e, wordt aan het slot voor de puntkomma ingevoegd: , of paragraaf 5.5.2.

 

D

 

Artikel 10.4 komt te luiden:

 

Artikel 10.4 Einde experiment rechtsbijstandsverzekeraars

De volgende wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2026:

a. na afdeling 5.5 Praktijkuitoefening in dienst vervalt de paragraaftitel ‘Paragraaf 5.5.1 Bescherming kernwaarden bij dienstverbanden’;

b. in artikel 5.9, aanhef en onderdeel e, vervalt de zinssnede ‘, of paragraaf 5.5.2’;

c. paragraaf 5.5.2 vervalt.

 

Artikel II

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Artikel III

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening experiment rechtsbijstandsverzekeraars.

 

Deze verordening zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Vastgesteld te Den Haag, 3 december 2020