VO-16 Verzamelverordening 2021

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 30 november 2021 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met enkele technische wijzigingen en flexibilisering advocatenpas (Verzamelverordening 2021)

 

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikelen 9c en 28, eerste lid en tweede lid, onderdelen c en e, van de Advocatenwet;

 

gelezen het voorstel van de algemene raad;

gezien het advies van de raad van advies;

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

 

stelt de navolgende verordening vast:

 

Artikel 1

 

De Verordening op de advocatuur wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1.1 wordt ‘advocatenpas: het door de Nederlandse orde van advocaten verstrekte middel dat dient ter identificatie van de advocaat als zodanig;’ vervangen door ‘advocatenpas: het door de Nederlandse orde van advocaten verstrekte authenticatiemiddel met een elektronische component dat een set van eigenschappen bevat waarmee toegang kan worden verleend tot bepaalde beveiligde internetdiensten.

2. In artikel 1.1 vervalt ‘authenticatiemiddel: een elektronisch middel dat een set van eigenschappen bevat waarmee de identiteit van een natuurlijk persoon kan worden vastgesteld;’

 

B

 

Aan het slot van artikel 2.19b, onderdeel b, wordt een punt geplaatst.

 

C

 

In artikel 3.16, eerste lid, wordt aan het einde van de tweede volzin na ‘doch uiterlijk voor aanvang van de beroepsopleiding hiervan een bewijsstuk over’ ingevoegd ‘aan de algemene raad’. 

 

D

 

Artikel 3.22, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, vervalt ‘dan wel indien daarvoor een vrijstelling als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, is verleend’.

2. In onderdeel a wordt ‘, en’ vervangen door ‘; en’.

 

E

 

In artikel 6.13 vervalt het tweede lid, alsmede vervalt de aanduiding "1." voor het eerste lid. 

 

F

 

Artikel 6.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘Een advocaat kan een authenticatiemiddel aanvragen voor door hem gemachtigde personen’ vervangen door ‘Een advocaat kan één advocatenpas aanvragen per door hem gemachtigde persoon’ en vervalt de zinssnede ‘ten behoeve van toegang tot de beveiligde internetomgeving van de Nederlandse orde van advocaten en de orden van advocaten in de arrondissementen’.

2. In het tweede lid wordt ‘Een advocaat kan uitsluitend personen machtigen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn of advocaat zijn’ vervangen door ‘Een advocaat kan uitsluitend een advocatenpas aanvragen voor personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn’.

3. In het derde lid wordt ‘het authenticatiemiddel’ vervangen door ‘de advocatenpas’.

 

G

 

Artikel 6.15 komt te luiden als volgt:

 

Artikel 6.15. Informeren bij vermissing, diefstal of schade

De advocaat informeert de leverancier van de advocatenpas onverwijld in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de eigen advocatenpas of van een onder zijn verantwoordelijkheid aangeschafte advocatenpas.

 

H

 

In artikel 6.16 vervalt telkens de zinssnede ‘en het authenticatiemiddel’.

 

I

 

In artikel 6.17 vervalt de eerste zinssnede ‘en het authenticatiemiddel’ en wordt ‘opdat het authenticatiemiddel wordt geblokkeerd’ vervangen door ‘opdat de advocatenpas wordt geblokkeerd’.

 

J

 

In artikel 6.17a wordt na ‘de advocatenpas’ ingevoegd ‘in fysieke vorm’.

 

K

 

Artikel 8.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel d, vervalt ‘, tweede lid’. 

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 4.7, vierde lid,’ vervangen door ‘artikel 4.7, vijfde lid’.

 

Artikel 2

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2021 treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt dit besluit terug tot 1 januari 2022.  

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelverordening 2021.

 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.