VO-16 Verzamelverordening 2021 - Memorie van toelichting

AfdrukkenOpslaan als PDF

  

I. Algemeen 

 

Dit voorstel Verzamelverordening brengt verbeteringen aan van technische aard in de Verordening op de advocatuur. Het gaat om het herstel van onjuiste verwijzingen, verschrijvingen en taalkundige en technischeonzuiverheden. Om redenen van efficiëntie wordt ervoor gekozen het herstel van het een en ander via een verzamelverordening door te voeren. 

 

Daarnaast is ervoor gekozen een inhoudelijke wijziging voor te stellen, namelijk de mogelijkheid voor het digitaliseren van de elektronische component van de advocatenpas. 

 

Aanleiding 

Het bureau van de Nederlandse orde van advocaten volgt gedurende het jaar de werking van de regelgeving in de praktijk. De inzichten vanwege gerechtelijke uitspraken, signalen uit de praktijk en voortschrijdend inzicht zijn verwerkt in het voorstel Verzamelverordening 2021. In het onderhavige voorstel zitten voornamelijk foutieve verwijzingen. 

 

De advocatenpas, die alle advocaten verplicht in bezit moeten hebben, wordt tot nu toe uitsluitend in fysieke vorm met een chip en een cardreader aangeboden. De veiligheid en het gebruik kan echter worden verbeterd door gebruik te maken van een zogenaamde ‘softtoken (een applicatie op de smartphone). Inmiddels is deze softtoken beschikbaar. De Verordening op de advocatuur is echter niet voorbereid op deze elektronische component met de advocatenpas, zodat wijziging nodig is. 

 

Wijzigingen in de regelgeving 

 

In het voorstel zijn onderdelen opgenomen die zien op tekstuele verbeteringen of op het verduidelijken zonder dat materiele wijzigingen zijn beoogd. 

 

Daarnaast is een inhoudelijk onderdeel opgenomen over het digitaliseren van de elektronische component van de advocatenpas. De definitie van advocatenpas wordt aangepast (een samenvoeging van de definities advocatenpas en authenticatiemiddel), zodat onder advocatenpas wordt verstaan de fysieke pas a) met chip of b) zonder chip, met softtoken (applicatie op de smartphone). Het betreft in beide gevallen daarmee een fysieke pas mét een elektronische component (fysieke chip of digitale app). 

 

Door het behoud van de fysieke pas met pasfoto (al dan niet met chip) blijft de huidige praktijk van gebruik voor het eenvoudiger verkrijgen van toegang tot bijvoorbeeld de rechtbank of de justitiële inrichting (vooralsnog) in stand. Deze vorm van gebruik is afhankelijk van de rechtbanken en justitiële inrichtingen, aangezien die instanties gaan over de eigen toegang. De criteria aan de hand van waarvan personen eenvoudiger worden toegelaten is aan die instellingen en geen verantwoordelijkheid van de NOvA. Om die reden kan niet worden gegarandeerd dat deze vorm van gebruik in de toekomst in stand blijft. 

 

Werking huidige advocatenpas (met chip en cardreader) 

 

De huidige advocatenpas bestaat uit een fysieke pas met pasfoto en chip en daarbij een cardreader. De door de algemene raad geselecteerde leverancier heeft een online advocatenpasportaal. In dit portaal kan een advocaat alle benodigde handelingen doen ten behoeve van de advocatenpaszoals het aanvragen, verlengen, melden van verlies of diefstal, toekennen van machtigingen aan medewerkers. Voor de toegang tot het advocatenpasportaal moet de advocaat inloggen met zijn advocatenpas. Als hij die niet (meer) heeft, kan hij een toegangscode aanvragen bij de leverancier.  

 

De advocatenpas kan worden gebruikt om fysieke toegang te krijgen tot rechtbank of justitiële inrichting (afhankelijk van beleid van die instellingen) en om in te loggen op de geëigende internetdiensten (MijnOrde, Rechtspraak, Hoge Raad, Raad van State, websites van lokale orden, leverancier advocatenpas, CJIB, IND, etc.). 

 

Elke advocatenpas heeft een beperkte geldigheidsduur van drie of vijf jaren. Na verloop van deze duur moet een nieuwe advocatenpas worden besteld. Hetzelfde geldt in het geval van verlies of beschadiging gedurende de geldigheidsduur. 

 

Advocaten kunnen aan medewerkers toestemming geven om een gemachtigdepas aan te vragen. De verdere procedure is voor de gemachtigdepas identiek aan die van de advocatenpas voor de advocaat zelf. Op de gemachtigdepas wordt geen foto afgedrukt. Daardoor wordt het risico dat de gemachtigde zich voordoet als advocaat verkleind en daarmee de kans op misbruik verkleind. 

 

De huidige advocatenpas met chip en cardreader kent een aantal knelpunten. Dit zijn: 

  1. De administratieve lasten voor de advocaat zijn hoog (doorlooptijd en kosten). 

  1. Voor het gebruik is altijd een cardreader en een pincode benodigd; in de praktijk komt het voor dat – ondanks dat het niet is toegestaan – de advocatenpas, cardreader en pincode, omwille van gemak, aan de secretaresse wordt gegeven. 

  1. De advocatenpas en cardreader zijn fysieke objecten die zoek of beschadigd raken. Voorts kan de advocatenpas – na meerdere malen het fout intoetsen van de pincode fout – worden geblokkeerd. Dit kan vertraging opleveren bij het inloggen bij internetdiensten vanwege de aanvraag van een vervangende advocatenpas en cardreader. 

  1. Bij schorsing of schrapping wordt de advocatenpas door de leverancier ongeldig gemaakt zodat daarmee niet langer kan worden ingelogd. De advocaat moet dan zijn fysieke advocatenpas inleveren. Dat gebeurt niet altijd, waardoor hij of iemand anders deze zou kunnen blijven gebruiken om (oneigenlijk) toegang tot rechtbank of justitiële inrichting te krijgen. Dit laatste is primair een verantwoordelijkheid van deze instellingen, maar daarover wordt nog afzonderlijk nagedacht. Vermoedelijk zal de voorkeur uiteindelijk uitgaan naar een volledige digitale oplossing. 

 

Werking advocatenpas zonder chip, met applicatie op de smartphone (softtoken) 

 

Naast de huidige advocatenpas met chip en cardreader wordt de mogelijkheid toegevoegd van de advocatenpas met daarbij een applicatie (softtoken). 

 

De advocatenpas met de applicatie werkt als volgt. Om in te loggen op een internetdienst vult de advocaat zijn A-nummer in. Vervolgens krijgt de advocaat op zijn smartphone automatisch een notificatie dat er een aanmeldverzoek is. De advocaat start vervolgens de app met een pincode of - als het toestel dat toestaat - met een vingerafdruk. Vervolgens hoeft hij slechts op “akkoord te klikken om het aanmeldverzoek af te handelen. Het systeem herkent het akkoord en logt de advocaat in. Er hoeft dus geen code (OTP via cardreader) te worden ingevoerd. Een aparte pincode/vingerafdruk om de app te openen is noodzakelijk als garantie dat het alleen de advocaat zelf is die een aanmeldverzoek accordeert. 

 

Voor de advocatenpas met app is het nodig dat de advocaat een smartphone ter beschikking heeft Als een advocaat niet direct reageert op het aanmeldverzoek, blijft deze korte tijd in de app staan. Het aanmeldverzoek heeft een beperkte geldigheidsduur, zodat oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. 

 

De aanmeldverzoeken worden over internet naar de smartphone verzonden. Als de smartphone op enig moment geen internetverbinding zou hebben, dan biedt de app nog steeds een volwaardig authenticatiemiddel. De app genereert namelijk iedere halve minuut een nieuw nummer en toont dat op het scherm (na het invoeren van de pincode). Dit nummer kan handmatig worden ingetikt in het inlogscherm als OTP. In dat geval functioneert de app hetzelfde als de traditionele advocatenpas en card-reader in één. Zodoende is de app altijd te gebruiken, ongeacht of deze een werkende internetconnectie heeft. 

 

De app is niet specifiek voor de Nederlandse orde van advocaten ontwikkeld. De app heeft daardoor geen NOvA-huisstijl, NOvA-kleuren of andere herkenbare kenmerken. 

 

De procedure voor het aanvragen van de advocatenpas met applicatie is nagenoeg gelijk aan die van de huidige advocatenpas met chip. De app zelf is voor iedereen te downloaden in de appstore. Voor het daadwerkelijk gebruik van de app is echter een activeringscode nodig, die de leverancier na bestelling verstrekt. De activeringscode is een strikt persoonlijke code die in persoon wordt uitgereikt aan de advocaat. 

 
In het geval van verlies van de smartphone kan een vervangende activeringscode worden aangevraagd om de app op een andere smartphone te installeren. De oude activeringscode wordt daarbij ongeldig gemaakt.  

 

De advocatenpas met chip blijft bestaan, maar de advocaat moet wel een keuze makenEen advocaat mag niet tegelijkertijd beschikken over een advocatenpas met chip én een advocatenpas met app. Als dit anders zou zijn wordt mogelijk misbruik in de hand gewerkt. Een tweede middel zou aan anderen, bijvoorbeeld een secretaresse, kunnen worden afgegeven. Bij de aanschaf van de ene advocatenpas (bijvoorbeeld chipwordt het eventueel op zijn naam staande andere middel (in dit voorbeeld de appongeldig gemaakt. Bij elke aanschaf kan de advocaat weer een nieuwe keuze maken voor de chip met cardreader of voor de app. 

 

Een medewerker van de advocaat kan eveneens de app aanschaffen, als alternatief voor een gemachtigdenpas. Een gemachtigdepas is een advocatenpas zonder een pasfoto en CCBE-logo. 

Ook een gemachtigde mag slechts over één gemachtigdepas (chip of app) tegelijkertijd beschikken. Wanneer de gemachtigde de app aanvraagt, wordt daar géén fysieke pas bij geleverd omdat die voor een gemachtigde geen functie heeft. Een gemachtigde heeft dus ofwel een pas met chip, ofwel de app. 

 

De advocatenpas (met chip of app) is een authenticatiemiddel. Dat wil zeggen dat de functie ervan is om aan te tonen dat degene die dat middel gebruikt ook degene is die is gerechtigd om in te loggen. Deze authenticatie staat los van de autorisatie (welke diensten mag iemand wel en niet benaderen). Daarvoor is een apart mechanisme ingericht dat in werking treedt nadat iemand is ingelogd, ongeacht of die inlog met een advocatenpas met chip of met de app is gedaan. De keuze voor het ene of het andere authenticatiemiddel heeft daarom geen enkele invloed op het verstrekken en benutten van machtigingen die aan een advocatenpas met chip of app zijn gekoppeld. 

 

Advocaten waarvan de verloopdatum van hun huidige advocatenpas nog niet is bereikt, kunnen de app aanschaffen en kiezen voor een volledige nieuwe geldigheidsperiode of (tegen gereduceerd tarief) voor dezelfde geldigheid als de huidige advocatenpas. In beide gevallen wordt de chip op de huidige advocatenpas ongeldig gemaakt. Indien gekozen wordt voor een geheel nieuwe geldigheidsperiode vindt géén restitutie plaats van de resterende geldigheidsperiode van de huidige advocatenpas. 

 

Een advocatenpas met applicatie werkt bij schorsing of schrapping van een advocaat hetzelfde als de huidige advocatenpas met chip. In dat geval wordt immers de autorisatie van de token ingetrokken. De advocaat met een advocatenpas met chip die wordt geschorst of geschrapt moet de advocatenpas met chip inleveren. Datzelfde geldt voor de advocatenpas met app. Een advocaat die hieraan geen gevolg geeft zou de advocatenpas kunnen gebruiken om oneigenlijk eenvoudig toegang te verkrijgen tot de rechtbank of justitiële inrichting. Dat is onwenselijk. Het gebruik van de fysieke advocatenpas voor eenvoudige toegang wordt daarom besproken met de rechtbanken en justitiële inrichtingen. 

 

De wijzigingen van de Verordening zijn, met vergelijk met de huidige tekst, als volgt. 

 

(A) Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 1.1 definities 

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 

advocatenpas: het door de Nederlandse orde van advocaten verstrekte middel dat dient ter identificatie van de advocaat als zodanig; 

 

authenticatiemiddel: een elektronisch middel dat een set van eigenschappen bevat waarmee de identiteit van een natuurlijk persoon kan worden vastgesteld; 

Artikel 1.1 definities 

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 

advocatenpashet door de Nederlandse orde van advocaten verstrekte authenticatiemiddel met een elektronische component dat een set van eigenschappen bevat waarmee toegang kan worden verleend tot bepaalde beveiligde internetdiensten. 

 

(B) Artikel 2.19b wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 2.19b. Taakomschrijving adviescommissie beroepsopleiding advocaten 

De adviescommissie beroepsopleiding advocaten heeft tot taak de algemene raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over: 

a.de kwaliteit en de uitvoering van de beroepsopleiding advocaten; 

b.de beroepsopleiding advocaten, waaronder in ieder geval de eindtermen 

Artikel 2.19b. Taakomschrijving adviescommissie beroepsopleiding advocaten 

De adviescommissie beroepsopleiding advocaten heeft tot taak de algemene raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over: 

a.de kwaliteit en de uitvoering van de beroepsopleiding advocaten; 

b.de beroepsopleiding advocaten, waaronder in ieder geval de eindtermen. 

 

(C) Artikel 3.16, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 3.16. Toelating tot beroepsopleiding advocaten 

1. Een stagiaire schrijft zich voor of bij aanvang van de stage bij de uitvoeringsorganisatie in voor de beroepsopleiding advocaten via de Nederlandse orde van advocaten. Indien een stagiaire voorafgaand aan de aanvang van de beroepsopleiding de basistest heeft afgelegd, legt hij bij de inschrijving, doch uiterlijk voor aanvang van de beroepsopleiding hiervan een bewijsstuk over. Het bewijsstuk dient bij aanvang van de beroepsopleiding advocaten niet ouder te zijn dan één jaar. 

 

(…) 

Artikel 3.16. Toelating tot beroepsopleiding advocaten 

1. Een stagiaire schrijft zich voor of bij aanvang van de stage bij de uitvoeringsorganisatie in voor de beroepsopleiding advocaten via de Nederlandse orde van advocaten. Indien een stagiaire voorafgaand aan de aanvang van de beroepsopleiding de basistest heeft afgelegd, legt hij bij de inschrijving, doch uiterlijk voor aanvang van de beroepsopleiding hiervan een bewijsstuk over aan de algemene raad. Het bewijsstuk dient bij aanvang van de beroepsopleiding advocaten niet ouder te zijn dan één jaar. 

 

(…) 

 

(D) Artikel 3.22 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 3.22. Terme de grâce 

1. De algemene raad kan een stagiaire die is geschrapt op grond van artikel 8c, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Advocatenwet, desgevraagd, binnen twee jaar na de schrapping, nog ten hoogste tweemaal toelaten tot een toets in de nog niet behaalde examenonderdelen voor de onderwijsonderdelen, tenzij daardoor het aantal gelegenheden, bedoeld in artikel 3.19, vierde lid, wordt overschreden. 

2 Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts ingewilligd indien: 

a. het onderwijs in het onderdeel van de beroepsopleiding advocaten waarop het verzoek ziet, is gevolgd dan wel indien daarvoor een vrijstelling als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, is verleend, en 

b. de afwijzing naar het oordeel van de algemene raad zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

Artikel 3.22. Terme de grâce 

1. De algemene raad kan een stagiaire die is geschrapt op grond van artikel 8c, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Advocatenwet, desgevraagd, binnen twee jaar na de schrapping, nog ten hoogste tweemaal toelaten tot een toets in de nog niet behaalde examenonderdelen voor de onderwijsonderdelen, tenzij daardoor het aantal gelegenheden, bedoeld in artikel 3.19, vierde lid, wordt overschreden. 

2 Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts ingewilligd indien: 

a. het onderwijs in het onderdeel van de beroepsopleiding advocaten waarop het verzoek ziet, is gevolgd; en 

b.de afwijzing naar het oordeel van de algemene raad zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

 

(E) Artikel 6.13 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 6.13. Advocatenpas 

1. Een advocaat beschikt over een geldige advocatenpas, uitgegeven door een leverancier die door de algemene raad is geselecteerd op grond van artikel 6.16. 

2. De advocatenpas is tevens het authenticatiemiddel voor de beveiligde internetomgeving van de Nederlandse orde van advocaten en de orden van advocaten in de arrondissementen. 

Artikel 6.13. Advocatenpas 

Een advocaat beschikt over een geldige advocatenpas, uitgegeven door een leverancier die door de algemene raad is geselecteerd op grond van artikel 6.16. 

 

(F) Artikel 6.14 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 6.14. Gemachtigden 

1Een advocaat kan een authenticatiemiddel aanvragen voor door hem gemachtigde personen ten behoeve van de toegang tot de beveiligde internetomgeving van de Nederlandse orde van advocaten en de orden van advocaten in de arrondissementen. 

2Een advocaat kan uitsluitend personen machtigen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn of advocaat zijn. 

3Een advocaat draagt er zorg voor dat de gemachtigde het authenticatiemiddel gebruikt conform zijn opdracht en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze afdeling. 

Artikel 6.14. Gemachtigden 

1Een advocaat kan ééadvocatenpas aanvragen per door hem gemachtigde persoon. 

2Een advocaat kan uitsluitend een advocatenpas aanvragen voor personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn. 

3Een advocaat draagt er zorg voor dat de gemachtigde de advocatenpas gebruikt conform zijn opdracht en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze afdeling. 

 

(G) Artikel 6.15 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 6.15. Informeren bij vermissing of schade 

De advocaat informeert de leverancier van het authenticatiemiddel onverwijld: 

a. in geval van vermissing of beschadiging van de advocatenpas van hem of van het authenticatiemiddel van door hem gemachtigden; 

b. indien de machtiging voor een gemachtigde is ingetrokken. 

Artikel 6.15. Informeren bij vermissing of schade 

De advocaat informeert de leverancier van de advocatenpas onverwijld in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de eigen advocatenpas of van een onder zijn verantwoordelijkheid aangeschafte advocatenpas. 

 

(H) Artikel 6.16 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 6.16. Selectie leveranciers en nadere regels 

1. De algemene raad selecteert de leveranciers van de advocatenpas en het authenticatiemiddel. 

2. De algemene raad kan nadere regels stellen over de advocatenpas en het authenticatiemiddel, onder meer met betrekking tot de aanvraag, uitgifte en de geldigheid ervan. 

Artikel 6.16. Selectie leveranciers en nadere regels 

1. De algemene raad selecteert de leveranciers van de advocatenpas. 

2. De algemene raad kan nadere regels stellen over de advocatenpas, onder meer met betrekking tot de aanvraag, uitgifte en de geldigheid ervan. 

 

(I) Artikel 6.17 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 6.17. Informatie door secretaris van de algemene raad 

De secretaris van de algemene raad informeert de leverancier van de advocatenpas en het authenticatiemiddel onverwijld over schrapping of doorhaling van het tableau of schorsing in de uitoefening van de praktijk van een advocaat opdat het authenticatiemiddel wordt geblokkeerd. 

Artikel 6.17. Informatie door secretaris van de algemene raad 

De secretaris van de algemene raad informeert de leverancier van de advocatenpas onverwijld over schrapping of doorhaling van het tableau of schorsing in de uitoefening van de praktijk van een advocaat opdat de advocatenpas wordt geblokkeerd. 

 

(J) Artikel 6.17a wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 6.17a. In bewaring geven advocatenpas 

Een advocaat aan wie de maatregel tot schorsing in de uitoefening van de praktijk is opgelegd, geeft op de datum waarop de maatregel ten uitvoer wordt gelegd de advocatenpas in bewaring bij de deken. 

Artikel 6.17a. In bewaring geven advocatenpas 

Een advocaat aan wie de maatregel tot schorsing in de uitoefening van de praktijk is opgelegd, geeft op de datum waarop de maatregel ten uitvoer wordt gelegd de advocatenpas in fysieke vorm in bewaring bij de deken. 

 

(K) Artikel 8.3 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 8.3. Administratief beroep 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9b, zesde lid, van de Advocatenwet kan een belanghebbende administratief beroep instellen bij de algemene raad tegen de volgende beschikkingen van de raad van de orde of de daaraan verbonden voorwaarden: 

a.de verlenging van de stage, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, van de Advocatenwet, eerste respectievelijk tweede volzin; 

 

b.de verlening van een vrijstelling ingevolge artikel 9b, derde lid, van de Advocatenwet; 

c.de aanwijzing van een patroon, bedoeld in artikel 9b, vierde lid, van de Advocatenwet; 

d.de weigering tot afgifte van een verklaring, bedoeld in artikel 3.2, tweede lid; 

e.de goedkeuring door de raad van de orde van de opzegging van de stage door de patroon, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onderdeel c; 

f.de goedkeuring van een patroon, bedoeld in artikel 3.5, eerste en tweede lid; 

g.de weigering van de goedkeuring van een patronaat, bedoeld in artikel 3.6, eerste en derde lid. 

2Een belanghebbende kan administratief beroep instellen bij de algemene raad tegen een beschikking van de raad van de orde op grond van artikel 4.6, tweede en derde lid en artikel 4.7, vierde lid. 

Artikel 8.3. Administratief beroep 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9b, zesde lid, van de Advocatenwet kan een belanghebbende administratief beroep instellen bij de algemene raad tegen de volgende beschikkingen van de raad van de orde of de daaraan verbonden voorwaarden: 

a.de verlenging van de stage, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, van de Advocatenwet, eerste respectievelijk tweede volzin; 

 

b.de verlening van een vrijstelling ingevolge artikel 9b, derde lid, van de Advocatenwet; 

c.de aanwijzing van een patroon, bedoeld in artikel 9b, vierde lid, van de Advocatenwet; 

d.de weigering tot afgifte van een verklaring, bedoeld in artikel 3.2; 

e.de goedkeuring door de raad van de orde van de opzegging van de stage door de patroon, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onderdeel c; 

f.de goedkeuring van een patroon, bedoeld in artikel 3.5, eerste en tweede lid; 

g.de weigering van de goedkeuring van een patronaat, bedoeld in artikel 3.6, eerste en derde lid. 

2Een belanghebbende kan administratief beroep instellen bij de algemene raad tegen een beschikking van de raad van de orde op grond van artikel 4.6, tweede en derde lid en artikel 4.7, vijfde lid. 

 

Administratieve lasten 

 

De prijzen van de advocatenpas met chip/cardreader zijn eind 2018 vastgesteld en gelden tot en met november 2023. Daaraan is nu toegevoegd de prijzen voor de advocatenpas met app. Deze prijzen, exclusief btw, worden bij de advocaat in rekening gebracht. De prijzen zijn als volgt. 

 

authenticatiemiddel 

geldigheid 

prijs 

Advocatenpas met chip 

3 jaar  

€   89,50  

Advocatenpas met chip 

5 jaar  

€ 122,00  

Advocatenpas met chip met betrouwbaarheidsniveau “Hoog”   

3 jaar  

€ 212,50  

Advocatenpas via app en chiploze card 

3 jaar  

€   83,50  

Advocatenpas via app en chiploze card 

5 jaar  

€ 116,00  

Advocatenpas via app  

Resterende periode van de huidige advocatenpas  

€   46,00  

Advocatenpas via app (t.b.v. gemachtigde) 

3 jaar  

€   70,50  

Advocatenpas via app (t.b.v. gemachtigde) 

5 jaar  

€ 103,00  

Vervangende advocatenpas (in geval van verlies/diefstal van de oude advocatenpas)  

Resterende periode van de oude advocatenpas  

€   84,00  

Vernieuwen van de app (in geval van verloren of defecte smartphone)  

Resterende periode van de oude app  

€   46,00  

Tabel 1: De prijzen (excl. BTW) voor de advocatenpas (prijzen onder voorbehoud) 

 

 

Adviezen 

 

De algemene raad heeft adviezen ingewonnen bij de raad van advies en de adviescommissie regelgeving op grond van de Advocatenwet en Verordening op de advocatuur. Daarnaast is de dekens verzocht een toezicht- en handhaafbaarheidstoets uit te voeren. 

 

Het oorspronkelijke voorstel waarover advies is gevraagd bevatte een iets andersluidend voorstel, namelijk dat naast de advocatenpas met chip/ cardreader alleen een app werd aangeboden (dus zonder fysieke pas). Omdat de app niet geschikt is om te tonen bij het betreden van de rechtbank, koin het oorspronkelijke ontwerp de advocaat er bij aanschaf van de app voor kiezen om ook een ‘toegangspas’ te bestellen. Dit is een pas die niet kwalificeert als advocatenpas, en daarom niet was opgenomen in de Verordening op de advocatuur. Deze toegangspas zou dan alleen als service worden aangeboden aan advocaten met de app. Op deze toegangspas zou geen chip aanwezig zijn om in te loggen, maar wel een pasfoto van de advocaat. Hiermee kan de advocaat eenvoudiger toegang krijgen bij de rechtbank of een justitiële inrichting. Na ontvangst van de adviezen is ervoor gekozen het ontwerp aan te passen in die zin dat altijd een fysieke pas aanwezig is met pasfoto. De toegangspas (feitelijk de pas zonder chip met app) heeft daarmee wel een status gekregen in de verordening. Ook is daarmee tegemoet gekomen aan de knelpunten die bij de toezicht- en handhaafbaarheidstoets naar voren zijn gekomen. 

 

De adviezen waren als volgt. 

 

Raad van advies 

 

De Raad van Advies heeft gereageerd op de adviesaanvraag en aangegeven: 

 

“de voorgestelde wijzigingen zijn zeer technisch en hangen samen met optimalisering van de gebruiksvormen en voorwaarden van de advocatenpas. De wijzigingen alsmede de overwegingen lijken volgens de RvA zeer plausibel, maar het lijkt geen zaak voor de RvA om hier inhoudelijk over te adviseren. De RvA ziet om die reden af van advisering. 

 

Adviescommissie regelgeving 

 

De adviescommissie regelgeving heeft enkele vragen gesteld. Allereerst de vraag waarom een fysieke advocatenpas in gebruik blijft als oneigenlijk gebruik mogelijk is – en als knelpunt wordt ervaren – bij het niet-inleveren van de fysieke pas door een geschorste of geschrapte advocaat. 

 

In de afweging is ervoor gekozen voor nu slechts het digitaliseren van de advocatenpas mogelijk te maken.  Het gebruik van de fysieke advocatenpas voor eenvoudige toegang wordt besproken met de rechtbanken en justitiële inrichtingen. 

 

Een tweede vraag ging over de splitsing tussen de huidige advocatenpas in advocatenpas nieuwe stijl en toegangspas. De toegangspas kwalificeert niet als de advocatenpas als bedoeld in de Verordening op de advocatuur. Die pas dient om "eenvoudige toegang te krijgen bij de rechtbank of een justitiële inrichting." De app is niet geschikt om te tonen bij het betreden van de rechtbank. De adviescommissie stelde de vraag of de toegangspas, nu die niet kwalificeert als advocatenpas, niettemin kan dienen als formele toegang tot de gerechten en justitiële inrichtingen. De toegangspas is immers niet in de definitiebepaling van de Verordening opgenomen. Indien die de status heeft om toegang tot de gerechten en justitiële inrichtingen te krijgen werd gemeend dat die als zodanig in de definitiebepaling een plek zou moeten krijgen. 

 

Naar aanleiding van deze vragen is ervoor gekozen het ontwerp aan te passen in die zin dat de fysieke pas verplicht blijft, ook bij gebruik van de app. Die fysieke pas met app kwalificeert wel als advocatenpas, waardoor deze wel in de definitiebepaling een plek heeft verkregen. 

 

Toezicht en handhaafbaarheidstoets 

 

De dekens hebben een toezicht- en handhaafbaarheidstoets uitgevoerd. Daaruit is het volgende ingebracht: 

 

Als eerste achten de dekens vanuit het toezicht- en handhavingsopzicht het verdwijnen van de fysieke pas niet wenselijk. Aangegeven is dat de hoedanigheid van een advocaat, zo nodig, moet kunnen worden aangetoond. De dekens vinden dat een fysieke pas bij gebruik van de app alsnog verplicht moet blijven.  

 

Naar aanleiding van deze opmerking, alsmede die van de adviescommissie regelgeving, is het ontwerp aangepast zodat de fysieke pas verplicht blijft, ook bij gebruik van de app. 

 

Als tweede is geconstateerd dat is opgenomen dat bij schorsing/ schrapping de advocatenpas moet worden ingeleverd bij de deken. De dekens adviseren dat ook op te nemen ten aanzien van de toegangspas. Ook al is de app bij schorsing/schrapping geblokkeerd, met die toegangspas kan de advocaat immers toch toegang krijgen tot bijvoorbeeld de rechtbank. 

 

Naar aanleiding van deze opmerking, alsmede die van de adviescommissie regelgeving, is het ontwerp aangepast, zodat ook voor de fysieke pas naast de app geldt dat die moet worden ingeleverd bij schorsing/ schrapping. 

 

Als derde geven de dekens mee dat toegang tot justitiële inrichtingen kennelijk eenvoudiger mogelijk is en dat dit reden is daarover afspraken te maken. 

 

Deze opmerking zal worden opgevolgd; het gesprek hierover zal worden gevoerd. Daarbij wordt opgemerkt dat justitiële inrichtingen over het eigen beleid voor eenvoudiger toegang gaan. Het is aan hen welke criteria een inrichting of rechtbank hanteert voor het toelaten van personen die claimen advocaat te zijn. De NOvA draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Overigens is een digitale verificatie daarbij meer zeker dan de fysieke verificatie. 

 

Tijdspanne 

 

Het voornemen is de Verzamelverordening 2021 in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022. Daarmee wordt aangesloten bij de vaste verandermomenten van regelgeving (1 januari -1 juli). Om deze reden wordt dit voorstel geagendeerd voor de vergadering van het college van afgevaardigden van 30 november 2021. 

 

Interne en externe communicatie 

 

Na vaststelling wordt de Verzamelverordening gepubliceerd in de Staatscourant. Voorts wordt hieraan aandacht gegeven in de Orde-nieuwsbrief en op de website van de Nederlandse orde van advocaten. Daarnaast zal de Verzamelverordening ter kennis worden gebracht aan de minister voor Rechtsbescherming. 

 

II. Artikelsgewijze toelichting  

 

Artikel 1 

 

Wijzigt de Verordening op de advocatuur. 

 

Onderdeel A (artikel 1.1) 

 

Een authenticatiemiddel is een voorziening om de gebruiker in een online-omgeving met een grote mate van zekerheid en betrouwbaarheid te kunnen identificeren tijdens het inloggen op bepaalde beveiligde internetdiensten van de Nederlandse orde van advocaten en zijn ketenpartners. De advocatenpas (het authenticatiemiddel) is een persoonsgebonden fysieke pas met pasfoto en CCBE-logo met ofwel een chip, ofwel zonder chip met applicatie.  

 

De advocatenpas met chip genereert, na het invoeren van een geheim te houden pincode, in combinatie met een cardreader, een eenmalig wachtwoord (one time password, ofwel OTP). Deze moet worden invoert bij de internetdienst. De advocatenpas zonder chip met app autoriseert door het akkoord geven via de app na invoeren van de pincode of vingerafdruk. 

 

Alleen advocaten kunnen een advocatenpas aanvragen. Voorts kunnen advocaten onder diens verantwoordelijkheid een advocatenpas aanvragen voor medewerkers en daaraan machtigen verlenen (gemachtigdepas). 

 

Onderdeel B (artikel 2.19b) 

 

Dit onderdeel regelt een wetstechnische onvolkomenheid. 

 

Onderdeel C (artikel 3.16) 

 

Artikel 3.16 regelt de toelating tot de beroepsopleiding advocaten. In het eerste lid is geregeld dat de stagiaire zich voor of bij aanvang van de stage inschrijft bij de uitvoeringsorganisatie, via de Nederlandse orde van advocaten. De Nederlandse orde van advocaten fungeert als intermediair, zodat de Nederlandse orde van advocaten direct op de hoogte is welke personen deelnemen aan de beroepsopleiding en deze om administratieve redenen te kunnen volgen. 

 

Als een stagiaire voorafgaand aan de aanvang van de beroepsopleiding de basistest heeft afgelegd, legt hij bij de inschrijving, doch uiterlijk voor aanvang van de beroepsopleiding hiervan een bewijsstuk over. 

 

In de praktijk is het voor stagiaires onduidelijk aan wie dit bewijsstuk moet worden overgelegd; aan de uitvoeringsorganisatie of aan de Nederlandse orde van advocaten. Met de wijziging van artikel 3.16 wordt duidelijkheid gegeven over aan wie het bewijsstuk mag worden overgelegd: aan de algemene raad. 

 

Onderdeel D (artikel 3.22) 

 

Artikel 3.22 regelt het toelaten van een stagiaire die is geschrapt op grond van artikel 8c, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Advocatenwet tot een toets in de nog niet behaalde examenonderdelen. 

 

In artikel 3.22, tweede lid, onderdeel a, wordt nog verwezen naar de vrijstelling als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid. In artikel 3.18 was geregeld dat de algemene raad op schriftelijk verzoek van de stagiaire geheel of gedeeltelijk vrijstelling kan verlenen van de verplichting tot het deelnemen aan onderwijsonderdelen. Artikel 3.18 is met de inwerkingtreding van de Verzamelverordening 2020 komen te vervallen. De kwaliteit van wet- en regelgeving vergt dat voornoemde onvolkomenheid wordt hersteld. 

 

Onderdeel E (artikel 6.13) 

 

Bij de uitoefening van zijn praktijk wordt regelmatig van de advocaat verlangd dat hij bij internetdiensten de inlog autoriseert. Dit kan aan de hand van de advocatenpas met chip, in combinatie met een cardreader, of via de geactiveerde app op de smartphone. Een advocaat moet daarom beschikken over een geldige advocatenpas. 

 

Onderdeel F (artikel 6.14) 

 

Voor medewerkers, secretaresses, chefs de bureau of kantoordirecteuren, die namens de advocaat bepaalde (online) handelingen mogen verrichten, kan de advocaat een advocatenpas voor gemachtigden (“gemachtigdenpas) of de geactiveerde app op de smartphone aanvragen. Beide opties betreffen een authenticatiemiddel dat uitsluitend geschikt is voor toegang tot bepaalde internetdiensten. De gemachtigdenpas heeft geen pasfoto. 

 

De advocaat kan vervolgens machtigingen toevoegen of later intrekken op die onder zijn verantwoordelijkheid aangevraagde advocatenpassen. Als een gemachtigde niet langer voor een advocaat werkt, zal de advocaat de machtiging moeten intrekken. De leverancier kan dan maatregelen nemen om te voorkomen dat de persoon die niet langer gemachtigd is handelingen namens die advocaat uitvoert. De (voormalig) gemachtigde kan wel zijn eigen pas behouden indien hij ook gemachtigd is door een andere advocaat van wie die machtiging blijft gelden of wanneer hij van werkgever verandert en daar direct weer gemachtigd wordt door één of meer advocaten. 

 

Voor een advocatenpas voor een advocaat of een gemachtigde is een vergoeding verschuldigd aan de leverancier, op basis van een overeenkomst. De algemene raad heeft met de leverancier afspraken gemaakt over de hoogte van de vergoedingen. 

 

Onderdeel G (artikel 6.15) 

 

In verband met de positie van een advocaat is het van belang dat hij het verlies van een authenticatiemiddel snel rapporteert, zodat maatregelen genomen kunnen worden tegen misbruik. 

 

De advocaat wordt in de uitoefening van zijn praktijk gehinderd als deze middelen vermist, beschadigd of anderszins niet bruikbaar zijn. Daarom is het van belang dat hij de leverancier in dergelijke gevallen informeert en een vervangend nieuw middel aanvraagt. Aan de nieuwe verstrekking zijn mogelijk kosten verbonden. De leverancier kan de advocaat hierover informeren. 

 

De informatieplicht geldt ook voor vermiste, gestolen of beschadigde advocatenpassen die onder de verantwoordelijkheid van de advocaat is aangevraagd ten behoeve van gemachtigden. 

 

Onderdeel H (artikel 6.16) 

 

De algemene raad heeft tot taak een of meer geschikte leveranciers te selecteren. Het tweede lid bevat een grondslag om nadere regels te stellen. Op dit moment is Quo Vadis de enige geselecteerde leverancier van de authenticatie- en identificatiemiddelen. Zie onder meer https://advocatenpas.advocatenorde.nl. 

 

Onderdeel I (artikel 6.17) 

 

De algemeen secretaris deelt informatie over de hoedanigheid van de advocaat met de leverancier of leveranciers. Hiermee wordt misbruik van de advocatenpas door degenen die geen advocaat (meer) zijn voorkomen. Het informeren van de leveranciers geschiedt in het geval van schrapping of doorhaling van het tableau en ook bij schorsing in de uitoefening van de praktijk van een advocaat. In deze gevallen is de desbetreffende persoon niet langer bevoegd de titel van advocaat te voeren. 

 

Onderdeel J (artikel 6.17a) 

 

Gedurende de schorsing in de uitoefening van de praktijk mag de advocaat de titel van advocaat niet voeren (zie de artikelen 16, 48, zevende lid, 60ac, tweede lid, en 60b, vijfde lid, van de Advocatenwet). Ter voorkoming van misbruik dient de advocatenpas op de datum waarop de schorsing ten uitvoer wordt gelegd in bewaring te worden gegeven bij de deken. Na het verstrijken van de duur van de schorsing krijgt de advocaat zijn advocatenpas terug. 

 

Het inleveren van de advocatenpas van een persoon die als advocaat, al dan niet op eigen verzoek, van het tableau is geschrapt of doorgehaald, en ook het inleveren van een gemachtigdepas, geschiedt via civielrechtelijke weg. De Advocatenwet biedt immers geen grondslag om in de verordening verplichtingen vast te leggen van personen die geen advocaat (meer) zijn. 

 

Onderdeel K (artikel 8.3) 

 

De verwijzing naar artikel 3.2, tweede lid, is onjuist. Artikel 3.2 heeft geen tweede lid (meer). Ook de verwijzing naar artikel 4.7, vierde lid, is onjuist. Dit moet zijn een verwijzing naar de vrijstelling in artikel 4.7, vijfde lid. De kwaliteit van wet- en regelgeving vergt dat voornoemde onvolkomenheid wordt hersteld. 

 

Artikel 2 

 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. Er is voor gekozen de datum van inwerkingtreding in de Wijzigingsverordening te regelen omwille van de inzichtelijkheid. 

 

Artikel 3 

 

Dit artikel regelt de citeertitel.