VO-18 Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 27 september 2022 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met een aanpassing van de regels omtrent geheimhoudernummers (Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD)

 

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op artikel 28, eerste lid, van de Advocatenwet;

 

gezien het voorstel van de algemene raad;

 

gezien het advies van de raad van advies;

 

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

 

stelt de navolgende verordening vast:

 

ARTIKEL I

 

De Verordening op de advocatuur wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 6.6 komt te luiden:

 

Artikel 6.6. Doel registratie

 

De secretaris van de algemene raad registreert geheimhoudernummers met het oog op de verstrekking ervan aan de in de artikelen 6.7 en 6.8 bedoelde partijen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt.

 

B

 

Artikel 6.7 komt te luiden:

 

Artikel 6.7. Verstrekking aan instanties

1. De secretaris van de algemene raad kan geheimhoudernummers verstrekken met het oog op het in artikel 6.6 genoemde doel aan:

a. organisaties belast met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten;

b. de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids-dienst;

c. de Dienst Justitiële Inrichtingen.

2. De Nederlandse orde van advocaten sluit daartoe, gehoord het college van afgevaardigden, met de in het eerste lid bedoelde partijen een overeenkomst.

 

C

 

Artikel 6.8 komt te luiden:

 

Artikel 6.8. Verstrekken aan derden

1. De secretaris van de algemene raad kan op verzoek van een advocaat zijn geheimhoudernummers aan anderen dan de in artikel 6.7, eerste lid, bedoelde partijen verstrekken met het oog op het in artikel 6.6 genoemde doel.

2. De Nederlandse orde van advocaten sluit daartoe, gehoord het college van afgevaardigden, met deze anderen een overeenkomst.

 

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.