VO-20 Wijzigingsverordening vervolgverlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken 2023 - memorie van toelichting

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 20 december 2023 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met de vervolgverlenging van het Experiment letsel- en overlijdensschadezaken (Wijzigingsverordening vervolgverlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken 2023)

 

 

 

 

 

 

 

Vo-20, nr. 2

Memorie van toelichting

 

 

Memorie van Toelichting

  

I. Algemeen

 

Aanleiding

In paragraaf 7.4.3 van de Voda is het Experiment letsel- en overlijdensschadezaken (hierna: “het Experiment”) opgenomen sinds 2013. Het Experiment is een uitzondering op het verbod op resultaatgerelateerd honorarium ex art. 7.7, eerste lid, van de Voda (het verbod op no cure no pay).

 

Het doel van het Experiment was om de groep die niet valt onder de reikwijdte van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), maar evenmin voldoende draagkrachtig is voor juridische bijstand door een advocaat, in het belang van een goede rechtsbedeling via de rechtsfiguur van de resultaatgerelateerde beloning zich te laten kunnen bijstaan door een advocaat.

 

Uit een eerste evaluatie in 2018 is onder meer gebleken dat het beoogde doel in zekere mate wordt gediend en dat er geen ongewenste neveneffecten zijn. De regeling lijkt daarmee een rustig bezit. In deze evaluatie in 2018 is evenwel de kanttekening gemaakt dat een evaluatieperiode van vijf jaar te kort is, omdat letselschadezaken vaak langlopende zaken zijn en veel zaken nog liepen. Mitsdien is het Experiment in 2018 met vijf jaar verlengd.

 

Uit een korte evaluatie in 2023 blijkt dat het beoogde doel wederom in zekere mate wordt gediend. Eveneens zijn er in 2023 geen ongewenste neveneffecten bekend. Daarmee lijkt de regeling ook in 2023 een rustig bezit.

 

Alvorens evenwel een afgewogen beslissing te kunnen maken of het Experiment al dan niet definitief kan worden gemaakt, is het wenselijk om een bredere evaluatie te doen dan in 2018 en in 2023, met name vanuit deontologisch perspectief en tevens vanuit een geactualiseerd internationaal perspectief. Deze aspecten zijn bij de vorige evaluaties onderbelicht gebleven. Onderzocht zal worden wat de risico’s zijn van het hebben van een financieel belang door de advocaat in een zaak met een resultaatgerelateerde beloning. Ook is meer onderzoek nodig naar wat voor soort zaken op no cure no pay basis worden gedaan. Wie is de doelgroep en wat gebeurt er met de rechtzoekenden die net buiten de doelgroep vallen? Bij dit uitgebreidere onderzoek zal ook verder onderzoek gedaan worden naar resultaten in het buitenland met resultaatgerelateerde beloning. Dit onderzoek is nodig voordat besloten kan worden of het Experiment definitief kan worden gemaakt en onder welke voorwaarden. Mitsdien wordt het Experiment opnieuw voor de duur van twee jaar verlengd.

 

Wijzigingen in de regelgeving

Artikel 10.3 van de Voda bepaalt dat het Experiment van rechtswege vervalt op 1 januari 2024. Met de vervolgverlenging van twee jaar wordt de nieuwe datum 1 januari 2026.

 

De wijzigingen van de Verordening zijn, in vergelijk met de huidige tekst, als volgt:

 

Artikel 10.3 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 10.3 Einde experiment letsel- en overlijdensschadezaken

De volgende wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2024:

a. In artikel 7.7, tweede lid, vervalt de zinsnede ’of de paragraaf 7.4.3’.

b. Paragraaf 7.4.3 vervalt.

Artikel 10.3 Einde experiment letsel- en overlijdensschadezaken

De volgende wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2026:

a. In artikel 7.7, tweede lid, vervalt de zinsnede ’of de paragraaf 7.4.3’.

b. Paragraaf 7.4.3 vervalt.

 

Adviezen

De algemene raad heeft op grond van de Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur adviezen ingewonnen bij de raad van advies en de adviescommissie regelgeving. Daarnaast is de dekens verzocht een toezicht- en handhaafbaarheidstoets uit te voeren.

De adviezen waren als volgt.

 

Raad van advies

De raad van advies heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2023 aangegeven positief te staan tegenover deze wijzigingsverordening en heeft om die reden verder afgezien van schriftelijke advisering.

 

Adviescommissie regelgeving

De adviescommissie regelgeving heeft bij schriftelijk advies van 15 november 2023 positief gereageerd. De commissie heeft een aantal kanttekeningen geplaatst, welke hebben geleid tot aanpassing van de memorie van toelichting ten aanzien van de onderbouwing van de gewenste verlenging. De gevraagde nadere toelichting zal de algemene raad aan de adviescommissie verstrekken.

 

Tijdspanne

Het voornemen is de ‘Wijzigingsverordening vervolgverlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken’ 2023 in werking te laten treden met ingang van 31 december 2023.

 

Interne en externe communicatie

Na vaststelling wordt de Wijzigingsverordening gepubliceerd in de Staatscourant. Voorts wordt hieraan aandacht gegeven in de Orde-nieuwsbrief en op de website van de Nederlandse orde van advocaten en worden alle stakeholders op de hoogte gebracht.

 

II. Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel I

 

Wijzigt artikel 10.3 van de Verordening op de advocatuur.

 

Het Experiment wordt met twee jaar verlengd en eindigt nu van rechtswege op 1 januari 2026.

 

Artikel II

 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding.

 

Artikel III

 

 

Dit artikel regelt de citeertitel.