VO-20 Wijzigingsverordening vervolgverlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken 2023

AfdrukkenOpslaan als PDF

 

 

Besluit van het college van afgevaardigden van 20 december 2023 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met de verlenging van het Experiment letsel- en overlijdensschadezaken (Wijzigingsverordening vervolgverlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo-20, nr. 2 

 

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

gelet op artikel 28, eerste lid van de Advocatenwet;

gezien het voorstel van de algemene raad;

gezien het advies van de raad van advies;

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

 

ARTIKEL I

 

De Verordening op de advocatuur wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 10.3 komt te luiden als volgt:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 10.3 Einde experiment letsel- en overlijdensschadezaken

De volgende wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2024:

a. In artikel 7.7, tweede lid, vervalt de zinsnede ’of de paragraaf 7.4.3’.

b. Paragraaf 7.4.3 vervalt.

Artikel 10.3 Einde experiment letsel- en overlijdensschadezaken

De volgende wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2026:

a. In artikel 7.7, tweede lid, vervalt de zinsnede ’of de paragraaf 7.4.3’.

b. Paragraaf 7.4.3 vervalt.

 

 

ARTIKEL II

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 31 december 2023.

 

ARTIKEL III

 

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Wijzigingsverordening vervolgverlenging Experiment letsel-en overlijdensschadezaken’.