Wijzigingsbesluit beleidsregel onderwijs en toetsen BA

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 28 november 2016 houdende wijziging van de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA in verband met de toepassing hardheidsclausule deelname onderwijs en examinering (Wijzigingsbesluit beleidsregel onderwijs en toetsen BA)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

gelet op de artikelen 3.17, vijfde lid, en artikel 3.19, negende lid, van de Verordening op de advocatuur;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

stelt het navolgende vast:

 

ARTIKEL I

 

De Beleidsregel onderwijs en toetsen BA wordt gewijzigd als volgt:

 

A

 

De toelichting op artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4 toepassing hardheidsclausule deelname onderwijs en examinering

In het eerste lid van dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de algemene raad de betrokken belangen afweegt bij het gebruik van zijn bevoegdheid om af te wijken van de regel dat de stagiaire die niet direct na aanvang van de stage het onderwijs in de onderscheiden onderdelen van de beroepsopleiding advocaten volgt geacht wordt de voor dat onderdeel afgenomen toetsen niet te hebben behaald.

Voorts wordt aangegeven op welke wijze de algemene raad de betrokken belangen afweegt bij het gebruik van zijn bevoegdheid om af te wijken van de regel dat de toets als niet behaald wordt beschouwd indien de stagiaire geen gebruik maakt van de eerste toetsgelegenheid van het onderdeel direct nadat hij het onderwijs in dat onderdeel heeft gevolgd of van de eerstvolgende herkansing.

Indien de stagiaire zich op een hardheidsclausule wenst te beroepen, wordt van de stagiaire verwacht dat hij tijdig, dus binnen vier weken na aanvang van het onderwijs of binnen vier weken na de toets, een verzoek daartoe indient.

In het tweede lid is een procedureregel opgenomen, namelijk dat de aanvraag wordt gedaan via een formulier. Het schriftelijke verzoek dat de stagiaire richt tot de algemene raad is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarmee vindt de behandeling van de aanvraag plaats met inachtneming van hoofdstuk 4 van de Awb. Het besluit van de algemene raad op de aanvraag is een beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Tegen de beschikking staat bezwaar open.

Artikel 4 toepassing hardheidsclausule deelname onderwijs en examinering

In het eerste lid van dit artikel wordt aangegeven dat de stagiaire die zich op een hardheidsclausule wenst te beroepen daartoe tijdig, dat wil zeggen binnen vier weken na aanvang van het onderwijs of binnen vier weken na de toets, een verzoek indient.

In het tweede lid is een procedureregel opgenomen, namelijk dat de aanvraag wordt gedaan via een formulier. Het schriftelijke verzoek dat de stagiaire richt tot de algemene raad is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarmee vindt de behandeling van de aanvraag plaats met inachtneming van hoofdstuk 4 van de Awb. Het besluit van de algemene raad op de aanvraag is een beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Tegen de beschikking staat bezwaar open.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Het formulier verzoek toepassing hardheidsclausule BA (Bijlagen / formulieren bij Beleidsregel onderwijs en toetsen BA), wordt gewijzigd als volgt:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Het verzoek dient te worden onderbouwd met bewijsstukken (zoals een medische verklaring bij ziekte).

Het verzoek dient te worden onderbouwd met een of meer bewijsstukken. In geval van arbeidsongeschiktheid legt de stagiaire in dienstverband een verklaring van de bedrijfsarts over. De niet in dienstverband werkende stagiaire legt een verklaring van de huisarts over waarmee de laatste verklaart dat aannemelijk is dat de stagiaire op het betreffende moment ziek was.

 

ARTIKEL II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 

ARTIKEL III

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit beleidsregel onderwijs en toetsen BA.