Wijzigingsbesluit beleidsregel subsidies 2021

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 22 november 2021 houdende de wijziging van de beleidsregel subsidies NOvA in verband met de verduidelijking van het tijdvak subsidieplafond (Wijzigingsbesluit beleidsregel subsidies 2021)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op paragraaf 2.2.4 van de Verordening op de advocatuur;

 

stelt het navolgende besluit vast:

 

Artikel 1

 

De Beleidsregel subsidies NOvA wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

In artikel 3, eerste lid, wordt “subsidietijdvak” vervangen door “boekjaar”

 

B

 

In artikel 9 wordt “Beleidsregel subidies NOvA” vervangen door “Beleidsregel subsidies NOvA”.

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit beleidsregel subsidies 2021.