Wijzigingsbesluit buitenstages

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 30 juni 2016 houdende wijziging van de beleidsregel onderwijs en toetsen BA in verband met de buitenstage van een officier van justitie in opleiding en de uitfasering van rechtelijke ambtenaren in opleiding en kandidaten i

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

gelet op de artikelen 3.17, vijfde lid, 3.18, 3.19, negende lid, 3.20, van de Verordening op de advocatuur;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

stelt het navolgende besluit vast:

ARTIKEL I

De Beleidsregel onderwijs en toetsen BA wordt gewijzigd als volgt.

A

Het opschrift wordt gewijzigd als volgt.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Besluit van de algemene raad van 11 januari 2016 houdende de vaststelling van de beleidsregel inzake vrijstelling deelname onderwijs, vrijstelling van het examen en de procedure aanvraag van vrijstelling of verzoek tot toepassing hardheidsclausule (Beleidsregel onderwijs en toetsen BA)

Besluit van de algemene raad van 11 januari 2016, gewijzigd bij besluit van 30 juni 2016, houdende de vaststelling van de beleidsregel inzake vrijstelling deelname onderwijs, vrijstelling van het examen en de procedure aanvraag van vrijstelling of verzoek tot toepassing hardheidsclausule (Beleidsregel onderwijs en toetsen BA)

B

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3 vrijstelling deelname onderwijs en van het examen voor RAIO, RIO en IDR

1. De algemene raad verleent aan de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege de hoedanigheid van rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO) of rechter in opleiding (RIO) vrijstelling van deelname aan het onderwijs en van het examen, met uitzondering van het introductieblok van het vak beroepsattitude & beroepsethiek.

2. De algemene raad verleent aan de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege de hoedanigheid van kandidaat Interne Doorstroom Rechterlijke macht (IDR) vrijstelling van deelname aan het onderwijs en van het examen, met uitzondering van het introductieblok van het vak beroepsattitude & beroepsethiek en de major.

3. De stagiaire die rechterlijk ambtenaar in opleiding of rechter in opleiding is, doet de aanvraag door middel van het formulier ‘aanmeldformulier beroepsopleiding advocaten RAIO/RIO’.

4. De stagiaire die kandidaat Interne Doorstroom Rechterlijke macht is, doet de aanvraag door middel van het formulier ‘aanmeldformulier beroepsopleiding advocaten IDR’.

5. Aan de vrijstelling deelname onderwijs en van het examen voor RAIO, RIO en IDR verbindt de algemene raad in ieder geval de voorwaarde dat de stagiaire verzoekt om schrapping van het tableau na afloop van de periode voor het opdoen van werkervaring in het kader van de rechterlijke opleiding en uiterlijk met ingang van een door de algemene raad in ieder geval te bepalen datum.

Artikel 3 vrijstelling deelname onderwijs en van het examen voor RIO en OIO

1. De algemene raad verleent aan de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege de hoedanigheid van rechter in opleiding (RIO) of officier van justitie in opleiding (OIO) vrijstelling van deelname aan het onderwijs en vrijstelling van het examen, met uitzondering van het introductieblok van het vak beroepsattitude & beroepsethiek.

2. De stagiaire die de hoedanigheid heeft van rechter in opleiding of officier van justitie in opleiding, doet de aanvraag door middel van het formulier ‘aanmeldformulier beroepsopleiding advocaten RIO/OIO’.

3. Aan de vrijstelling deelname onderwijs en vrijstelling van het examen voor RIO en OIO verbindt de algemene raad in ieder geval de voorwaarde dat de stagiaire verzoekt om schrapping van het tableau na afloop van de periode voor het opdoen van werkervaring in het kader van de rechterlijke opleiding en uiterlijk met ingang van een door de algemene raad in ieder geval te bepalen datum.

C

De toelichting bij artikel 3 komt te luiden als volgt.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3 vrijstelling deelname onderwijs en van het examen voor RAIO, RIO en IDR

In het eerste lid is bepaald dat de algemene raad op verzoek aan rechterlijke ambtenaren in opleiding en rechters in opleiding vrijstelling verleent van de verplichting tot het deelnemen aan het onderwijs en het afleggen van het examen, behalve voor het deelnemen aan het Introductieblok (kernwaarden en gedragsregels).

In het tweede lid is bepaald dat de algemene raad op verzoek aan kandidaten in het kader van de Interne Doorstroom Rechterlijke macht vrijstelling verleent van de verplichting tot het deelnemen aan het onderwijs en het afleggen van het examen, behalve voor het deelnemen aan het Introductieblok (kernwaarden en gedragsregels) en aan de major.

In het derde en vierde lid is een procedureregel opgenomen. De aanvraag wordt gedaan via het aanmeldformulier voor de beroepsopleiding advocaten, dat door de raden van de orde in het arrondissement wordt verstrekt.

In het vijfde lid van dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de algemene raad de betrokken belangen afweegt bij het gebruik van zijn bevoegdheid voorwaarden aan de vrijstelling te verbinden. Aan de vrijstelling die wordt verleend aan rechterlijke ambtenaren in opleiding, rechters in opleiding en kandidaten in het kader van de Interne Doorstroom Rechterlijke macht wordt de voorwaarde verbonden dat zij na afloop van hun ‘buitenstage’ dienen te verzoeken om schrapping van het tableau.

Artikel 3 vrijstelling deelname onderwijs en van het examen voor RIO en OIO

In het eerste lid is bepaald dat de algemene raad op verzoek van een rechter in opleiding of officier van justitie in opleiding vrijstelling verleent van de verplichting tot het deelnemen aan het onderwijs en vrijstelling verleent van de verplichting tot het afleggen van het examen, behalve voor het deelnemen aan het Introductieblok (kernwaarden en gedragsregels).

In het tweede lid is een procedureregel opgenomen. De aanvraag wordt gedaan via het aanmeldformulier voor de beroepsopleiding advocaten, dat door de raden van de orde in het arrondissement wordt verstrekt.

In het derde lid van dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de algemene raad gebruik maakt van zijn bevoegdheid voorwaarden aan de vrijstelling te verbinden. Aan de vrijstelling die wordt verleend aan rechters in opleiding en officieren van justitie in opleiding wordt de voorwaarde verbonden dat zij na afloop van hun ‘buitenstage’ dienen te verzoeken om schrapping van het tableau.

ARTIKEL II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

ARTIKEL III

Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit buitenstages.