Wijzigingsbesluit examenreglement BA 2016

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 28 november 2016 houdende wijziging van het Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 in verband met een wijziging in de beoordeling van de toetsen (Wijzigingsbesluit examenreglement BA 2016)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op artikel 3.14, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur;

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

 

ARTIKEL I

 

Het Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 wordt gewijzigd als volgt:

 

A

 

In artikel 1 Begripsbepalingen wordt de begripsbepaling van ‘toets’ gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:

(…)

toets: een onderzoek naar kennis, inzicht en/of vaardigheden als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur, waarvan de uitkomst in een cijfer of een voldoende wordt uitgedrukt en die de afsluiting vormt van een vak;

(…)

Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:

(…)

toets: een onderzoek naar kennis, inzicht en/of vaardigheden als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur, waarvan de uitkomst in een voldoende of een onvoldoende wordt uitgedrukt en die de afsluiting vormt van een vak; 

(…)

 

B

 

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 22 Normering van de beoordelingen

1. Bij elke toets geschiedt de waardering op basis van cijfers. Deze hebben de volgende betekenis:
10 uitmuntend;
9 zeer goed;
8 goed;
7 ruim voldoende;
6 voldoende;
5 bijna voldoende;
4 onvoldoende;
3 zeer onvoldoende;
2 slecht;
1 zeer slecht.

 

2. Cijfers worden vastgesteld met slechts het eerste decimaal achter de komma. De stagiaire heeft voor een toets een voldoende resultaat behaald, indien het toegekende resultaat het cijfer 5,5 of hoger is.

 

Artikel 22 Normering van de beoordelingen

Bij elke toets geschiedt de beoordeling op basis van een voldoende of een onvoldoende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL II

 

Het Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 en de daarop berustende bepalingen blijven van toepassing op cijfers behaald voor een toets afgelegd vóór het moment van inwerkingtreding van artikel I.

 

ARTIKEL III

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

 

ARTIKEL IV

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit examenreglement BA 2016.

 

TOELICHTING

 

Een bezwaar gericht tegen de beoordeling van een toets wordt behandeld op dezelfde wijze als de betreffende toets. Indien het bezwaar ontvankelijk is en is gericht tegen de beoordeling van een toets afgelegd vóór het moment van inwerkingtreding van artikel I, vindt een heroverweging hiervan plaats op basis van cijfers, ook ingeval de beslissing op bezwaar na het moment van inwerkingtreding van artikel I wordt gegeven. Indien het bezwaar ontvankelijk is en is gericht tegen de beoordeling van een toets afgelegd na het moment van inwerkingtreding van artikel I, vindt een heroverweging hiervan plaats op basis van een voldoende of een onvoldoende.