Wijzigingsbesluit mandaat AS 2021

AfdrukkenOpslaan als PDF
Besluit van de secretaris van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten van 4 oktober 2021, houdende de wijziging van het Mandaatbesluit AS in verband met enkele technische wijzigingen (Wijzigingsbesluit mandaat AS 2021)
 
De secretaris van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,
 
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 
stelt het volgende besluit vast:
 
Artikel 1
 
Het Mandaatbesluit AS wordt als volgt gewijzigd:
 
A
 
Artikel 3 komt te luiden als volgt:
 
Artikel 3 Vervanging
Artikel 3 van het Mandaatbesluit AR is van overeenkomstige toepassing.
 
B
 
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
 
1. Onderdeel a vervalt.
2. In onderdeel b wordt ‘op grond van artikel 3.16, vierde lid, van de Verordening’ vervangen door ‘op grond van artikel 3.16, vijfde lid, van de Verordening’.
3. Onderdeel c vervalt.
4. In onderdeel d wordt ‘op grond van artikel 3.19, negende lid, juncto artikel 3.19, zesde lid, van de Verordening’ vervangen door ‘op grond van artikel 3.19, zesde lid, juncto artikel 3.19, vierde lid, van de Verordening’.
5. Onderdeel e vervalt.
6. Onderdeel b wordt geletterd a.
7. Onderdeel d wordt geletterd b.
8. Onderdelen f tot en met j worden geletterd c tot en met g.
9. Na onderdeel g wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
h. toelating beroepsopleiding vanwege overgangsrecht op grond van artikel 9.2a, derde lid, van de Verordening;
10. Onderdelen k tot en met l worden geletterd i tot en met j.
 
C
 
Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van artikel 6, onderdeel e door een punt vervalt onderdeel f.
 
D
 
In artikel 8, onderdeel b, wordt ‘op grond van artikel 3.19, negende lid, juncto artikel 3.19, derde, vierde, vijfde, zevende en achtste lid, van de Verordening’ vervangen door ‘op grond van artikel 3.19, zesde lid, juncto artikel 3.19, vijfde lid, van de Verordening’.
 
E
 
In artikel 10, eerste en tweede lid, wordt ‘juridisch adviseur’ telkens vervangen door: ‘stafjurist’.
 
F
 
Na artikel 12 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
 
Paragraaf 2a Overgangsbepalingen
 
Artikel 12a Overgangsbepaling beroepsopleiding
De artikelen 5, 6 en 8 van het Mandaatbesluit AR, zoals deze artikelen luidden op 31 oktober 2021, blijven van toepassing op verzoeken van stagiaires die uiterlijk in september 2020 de beroepsoplei-ding advocaten aanvingen en met ingang van 1 oktober 2020 zonder onderbreking op het tableau staan ingeschreven.
 
Artikel 2
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2021.
 
Artikel 3
 
Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit mandaat AS 2021.