Wijzigingsbesluit OER 2021

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 8 juli 2021 houdende de wijziging van het OER vernieuwde BA in verband met (Wijzigingsbesluit OER 2021)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 9c van de Advocatenwet;

gelet op artikel 3.15, tweede en derde lid, en artikel 3.15a, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur;

 

stelt het volgende besluit vast:

 

Artikel 1

 

Het OER vernieuwde BA wordt als volgt gewijzigd:

 

       A

 

Artikel 22, vijfde en zesde lid vervalt.

 

       B

 

Artikel 23 komt te luiden als volgt:

 

Artikel 23 Voorbereiding integratieve dagen

1.    De onderwijsaanbieder verzorgt, ter voorbereiding op de integratieve dagen, als bedoeld in artikel 3.14, eerste lid, onderdeel b, onder 5°, van de Verordening, ten behoeve van de stagiaire:

a.    17 dagdelen voor de eerste integratieve dag; en

b.    10 dagdelen voor de tweede integratieve dag.

2.    De onderwijsaanbieder zorgt ervoor dat de opdracht ter voorbereiding van de integratieve dag in ieder geval bestaat uit:

a.    het bestuderen van het dossier;

b.    het bepalen van een processtrategie; en

c.     het opstellen van twee processtukken.

3.    De onderwijsaanbieder voorziet de gemaakte opdracht van de beoordeling ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ en maakt deze beoordeling, voorzien van gerichte feedback, aan de stagiaire bekend.

4.    In het geval dat de opdracht is voorzien van de beoordeling 'onvoldoende' geeft de onderwijsaanbieder de stagiaire eenmalig de gelegenheid tot verbetering, waarna het in het derde lid bepaalde opnieuw heeft te gelden en de eerdere beoordeling komt te vervallen.

5.    In het geval dat de opdracht na de gelegenheid tot verbetering opnieuw wordt voorzien van de beoordeling ‘onvoldoende’ kan de stagiaire verzoeken dat de opdracht wordt beoordeeld door een tweede docent die niet eerder is betrokken bij de beoordeling van de opdracht. De onderwijsaanbieder kan hiertoe een docent aanwijzen die in dienst is van een andere onderwijsaanbieder. De beoordeling van deze tweede docent vervangt de beoordeling van de eerste docent.

 

       C

 

In artikel 24 vervallen “onderdeel”, “(extra)” en “extra”.

 

       D

 

Artikel 25 komt te luiden als volgt:

 

Artikel 25 Verplichte aanwezigheid en absentie contactonderwijs

1.   Een stagiaire neemt deel aan elk dagdeel contactonderwijs. Hij volgt het contactonderwijs in zijn eigen groep.

2.   Een stagiaire is niet vaker afwezig dan ten hoogste het aantal dagdelen dat voor het betreffende onderwijsonderdeel is opgenomen in bijlage 1.

3.   Een onderwijsaanbieder kan tot twee weken voor aanvang van een dagdeel ter voorbereiding op de op de integratieve dagen, bedoeld in artikel 23, eerste lid, bepalen dat de stagiaire van dit dagdeel niets mag verzuimen.

4.   De deelname van een stagiaire wordt vastgesteld door middel van het tekenen van een presentielijst aan het begin en aan het einde van de dag.

5.   Een stagiaire wordt als absent geregistreerd door een onderwijsaanbieder, indien de stagiaire:

a.   een presentielijst niet heeft getekend, omdat hij niet aanwezig is, dan wel te laat, dat wil zeggen meer dan vijftien minuten na aanvang, is binnengekomen;

b.   een dag(deel) moet verzuimen, ongeacht of er sprake is van overmacht of bijzondere omstandigheden.

6.   In afwijking van het vijfde lid kan de stagiaire, na instemming van de onderwijsaanbieder, als hij absent is of zal zijn, het voor zijn curriculum geldende dagdeel bijwonen in een andere groep van hetzelfde cohort, of, als dat niet mogelijk is, in een groep van een ander cohort. Kosten verbonden aan het bijwonen van een dagdeel buiten zijn eigen groep, komen voor rekening van de stagiaire.

 

E

 

Artikel 26 komt te luiden als volgt:

 

Artikel 26 Alternatieve opdrachten bij verzuim

Een onderwijsaanbieder kan alternatieve opdrachten aanbieden ter herstel van verzuim bij het maken of te laat inleven van opdrachten als bedoeld in artikel 22, tweede lid, of bij het niet voldoen aan de aanwezigheidsverplichtingen op grond van artikel 25 voor het onderwijsonderdeel kantoorspecifieke vaardigheden, bedoeld in artikel 3.14, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van de verordening en voor het onderwijsonderdeel juridisch-inhoudelijke kennis, bedoeld in artikel 3.14, eerste lid, onderdeel b, onder 4°, van de verordening..

 

F

 

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

 

1.     Onder vernummering van het eerste lid tot tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

1.     De onderdelen van de opleiding worden getoetst op de wijze zoals aangegeven in het toetsplan Het toetsplan wordt opgesteld door de examencommissie en gedeeld met de onderwijsaanbieders.

 

2.      In het derde lid wordt “Wanneer” vervangen door: “In het geval dat” en wordt na “gelden” ingevoegd: “, onverminderd het bepaalde in artikel 34, derde lid,”

 

G

 

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

 

1.     In het eerste lid, onderdeel a, wordt “maximaal toegestane verzuim” vervangen door “volgen van het aantal dagdelen voorbereiding op de integratieve dagen”, en “bijlage 1” vervangen door: “artikel 23, eerste lid”.

 

2.     In het eerste lid, onderdeel b, wordt na “daarvan” ingevoegd: “bedoeld in artikel 23, derde, vierde en vijfde lid; en”

 

3.     In het eerste lid, onderdeel c, vervalt de zinssnede: “en voorziet de aanmelding van de stagiaire van”

 

4.     Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.     In afwijking van het eerste en tweede lid meldt de uitvoeringsorganisatie de stagiaire aan voor de toets ethiek. Voor de toets ethiek geldt dat wanneer de absentie in dagdelen hoger is dan op grond van bijlage 1 is toegestaan, de examencommissie de stagiaire schriftelijk bericht dat hij niet wordt toegelaten tot de toets. Nadat de stagiaire het onderwijs heeft ingehaald, kan hij worden toegelaten tot de herkansingstoets.

 

H

 

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

 

1.     In het tweede lid wordt na “behaald,” ingevoegd: “of indien sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 33 derde lid,”

 

2.     Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.      Voor de herkansing van een integratieve dag dient de stagiaire de voorbereiding op de integratieve dag, bedoeld in artikel 23, opnieuw, voor de nieuwe integratieve dag, te doorlopen.

 

I

 

In artikel 38, eerste lid, wordt na “beoordelaars,” ingevoegd: “waarbij de examencommissie kan bepalen dat gebruik wordt gemaakt van opnameapparatuur,”

 

 

J

 

 

In artikel 46 wordt na “afgelegd” ingevoegd: “, aan alle opleidingsverplichtingen heeft voldaan”

 

       K

 

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

1.     Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst.

 

2.     Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2.     De benoemingen van de leden van de examencommissie die zijn benoemd op grond van het Opleidingsreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 en het Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015, gelden als benoemingen in de examencommissie, bedoeld in artikel 3, waarbij de oorspronkelijke benoemingstermijnen en mogelijke herbenoemingen behouden blijven.

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit OER 2021.