Wijzigingsbesluit Reglement van orde CvA 2018

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 26 juni 2018 houdende de wijziging van het Reglement van orde CvA in verband met de uitbreiding van de taak van de agendacommissie bij de voorbereiding van de voordracht voor de algemene raad (Wijzigingsbesluit Reglement van orde CvA 2018)

 

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 19 en 36 van de Advocatenwet;

 

stelt het navolgende besluit vast:

 

ARTIKEL I

 

Het Reglement van orde CvA wordt gewijzigd als volgt.

 

A

 

Het opschrift wordt gewijzigd als volgt.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Besluit van het college van afgevaardigden van 16 september 2015, gewijzigd bij besluit van 29 juni 2016,tot vaststelling van het reglement van orde van het college van afgevaardigden (Reglement van orde CvA)

Besluit van het college van afgevaardigden van 16 september 2015 tot vaststelling van het reglement van orde van het college van afgevaardigden (Reglement van orde CvA)

 

B

 

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5 Agendacommissie

1. Er is een agendacommissie die bestaat, naast de algemeen deken en de algemeen secretaris, uit vier afgevaardigden.

2. Het college van afgevaardigden verkiest de afgevaardigden van de agendacommissie voor een periode van drie jaar.

3. Een lid van de agendacommissie kan eenmaal worden herkozen.

4. De agendacommissie heeft tot taak het opstellen van het vergaderschema en het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van het college van afgevaardigden.

 

 

 

Artikel 5 Agendacommissie

1. Er is een agendacommissie die bestaat, naast de algemeen deken en de algemeen secretaris, uit vier afgevaardigden.

2. Het college van afgevaardigden verkiest de afgevaardigden van de agendacommissie voor een periode van drie jaar.

3. Een lid van de agendacommissie kan eenmaal worden herkozen.

4. De agendacommissie heeft tot taak het opstellen van het vergaderschema, het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van het college van afgevaardigden en het beoordelen van de voordracht tot verkiezing van de algemeen deken en de overige leden van de algemene raad.

5. De agendacommissie gaat vertrouwelijk om met de identiteit van de kandidaten bij de voordracht tot verkiezing van de algemeen deken en de overige leden van de algemene raad.

 

ARTIKEL II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

 

ARTIKEL III

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Reglement van orde CvA 2018.