Wijzigingsbesluit Reglement van orde CvA 2020

AfdrukkenOpslaan als PDF

Wijzigingsbesluit Reglement van orde CvA 2020

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 36 van de Advocatenwet;

 

stelt het navolgende besluit vast:

 

ARTIKEL I

 

Het Reglement van orde CvA wordt gewijzigd als volgt.

 

Na artikel 26 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 26a vergaderen en stemmingen op afstand

De algemene raad kan in overleg met de agendacommissie, in het geval een vergadering in fysieke aanwezigheid niet mogelijk is, besluiten de beraadslagingen en besluitvorming in het college van afgevaardigden te laten geschieden langs digitale weg.

 

ARTIKEL II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 april 2020.

 

ARTIKEL III

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Reglement van orde CvA 2020.

 

 

 

 

Toelichting

 

De mogelijkheid bestaat dat vergaderingen van het college van afgevaardigden in fysieke aanwezigheid van de afgevaardigden niet mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is dat vanwege COVID-19 van overheidswege is bepaald dat geen activiteiten meer mogen plaatsvinden bij aanwezigheid van een bepaald aantal personen. Dit is een onvoorziene omstandigheid waarop artikel 27 ziet, maar als deze omstandigheden langer duren is het goed hiervoor een specifieke voorziening te treffen.

 

De afgevaardigden kunnen de vergaderstukken digitaal lezen en hierover digitaal een stem uitbrengen. De praktische wijze van stemming wordt bepaald in overleg tussen de algemene raad en de agendacommissie, afhankelijk van de situatie. Voorstelbaar is dat hiervoor de advocatenpas wordt ingezet. De stemcommissie moet daarbij de geldigheid van de stem controleren (onder andere in verband met mogelijk verlopen benoemingtermijnen van afgevaardigden). De stemming zelf kan vervolgens anoniem plaatsvinden. De aanpassing van het systeem wordt op dit moment onderzocht.