Wijzigingsbesluit toelichting beleidsregel detachering 2019

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 6 mei 2019 tot wijziging van de Beleidsregel detachering in verband met de toelichting op kantoorverplaatsing zzp’ers (Wijzigingsbesluit toelichting beleidsregel detachering 2019)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,gelet op artikel 12, vierde lid, van de Advocatenwet;gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;stelt het navolgende besluit vast:

 

 

Artikel 1

De toelichting op artikel 1 van de Beleidsregel detachering wordt gewijzigd als volgt.

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Reikwijdte van de beleidsregel detachering

Artikel 1 Reikwijdte van de beleidsregel detachering

 

 

De Beleidsregel detachering is van toepassing indien drie partijen kunnen worden onderscheiden: de werkgever van de advocaat, de inlener (zijnde de derde partij waar de advocaat werkzaamheden gaat verrichten waarbij de arbeidsovereenkomst van de advocaat met zijn werkgever in stand blijft) en de advocaat.

De Beleidsregel detachering is van toepassing indien drie partijen kunnen worden onderscheiden: de werkgever van de advocaat, de inlener (zijnde de derde partij waar de advocaat werkzaamheden gaat verrichten waarbij de arbeidsovereenkomst van de advocaat met zijn werkgever in stand blijft) en de advocaat.

 

 

Er is derhalve een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en advocaat, waarbij deze advocaat tijdelijk werkzaamheden gaat verrichten voor de inlener. De advocaat blijft in dienst bij de werkgever. Het inlenen geschiedt meestal via een detacheringsovereenkomst tussen de werkgever en de inlener, waarbij de advocaat in veel gevallen eveneens partij zal zijn.

Er is derhalve een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en advocaat, waarbij deze advocaat tijdelijk werkzaamheden gaat verrichten voor de inlener. De advocaat blijft in dienst bij de werkgever. Het inlenen geschiedt meestal via een detacheringsovereenkomst tussen de werkgever en de inlener, waarbij de advocaat in veel gevallen eveneens partij zal zijn.

 

 

De Beleidsregel detachering is nadrukkelijk niet van toepassing voor ‘zelfstandigen zonder personeel’, de zogenaamde zzp’er, aangezien hier geen drie partijen worden onderscheiden. In die situatie is sprake van een opdrachtnemer (de advocaat) en een opdrachtgever, waaraan een overeenkomst tot opdracht, als bedoeld in 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, ten grondslag ligt.

De Beleidsregel detachering is niet van toepassing voor ‘zelfstandigen zonder personeel’, de zogenaamde zzp’er, aangezien hier geen drie partijen worden onderscheiden. In die situatie is sprake van een opdrachtnemer (de advocaat) en een opdrachtgever, waaraan een overeenkomst tot opdracht, als bedoeld in 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, ten grondslag ligt.

 

 

Het verschil wordt gerechtvaardigd doordat het kantoor van de advocaat bij een detachering wijzigt, al is het tijdelijk, en bij de overeenkomst van opdracht over het algemeen niet. Om de tijdelijke wisseling van kantoor zonder kantoorverplaatsing mogelijk te maken, terwijl het detacheringsadres wel bekend moet zijn bij de rechtspraak en de toezichthouder, heeft de wetgever de ontheffing wegens detachering mogelijk gemaakt.

Het verschil wordt gerechtvaardigd doordat het kantoor van de advocaat bij een detachering wijzigt, al is het tijdelijk, en bij de overeenkomst van opdracht over het algemeen niet. Om de tijdelijke wisseling van kantoor zonder kantoorverplaatsing mogelijk te maken, terwijl het detacheringsadres wel bekend moet zijn bij de rechtspraak en de toezichthouder, heeft de wetgever de ontheffing wegens detachering mogelijk gemaakt.

 

 

Ten overvloede wordt hier vermeld dat een advocaat die als zzp’er met een overeenkomst van opdracht zijn praktijk op de vestiging van zijn opdrachtgever heeft, in voorkomende gevallen een kantoorverplaatsing moet doorgeven. Een ontheffing wegens detachering biedt hier geen uitkomst.

Voor zzp’ers geldt dat als een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan met een opdrachtgever en de zzp’er daarbij praktijk gaat voeren op het vestigingsadres van de opdrachtgever, de advocaat daarover contact opneemt met de orde van advocaten in zijn arrondissement.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2019.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit toelichting beleidsregel detachering 2019.