Leidraad registratie specialisatieverenigingen

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 1 december 2014 tot vaststelling van de leidraad inzake registratie lidmaatschap van specialisatieverenigingen en rechtsgebieden waarop de advocaat is gespecialiseerd

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Advocatenwet,

Gelet op artikel 10a, tweede lid, van de Advocatenwet,

 

Overwegende:

-       dat de secretaris van de algemene raad op het tableau gegevens administreert inzake het lidmaatschap van specialisatieverenigingen;

-       dat het in het belang is van een goede toegang tot het recht en het vertrouwen in de advocatuur dat aan de rechtzoekende inzichtelijk wordt gemaakt van welke specialisatievereniging de advocaat lid is;

-       dat de registratie van het lidmaatschap van een specialisatievereniging het de rechtzoekende eenvoudiger maakt om op snelle wijze een advocaat te vinden voor een specifieke zaak;

-       dat het van belang is uitleg te geven over welke lidmaatschappen van specialisatieverenigingen kunnen worden geregistreerd;

 

Stelt de  navolgende leidraad vast:

§ 1 Specialisatieverenigingen

Artikel 1 Inschrijving lidmaatschap specialisatievereniging

  1. De secretaris van de algemene raad schrijft in op het tableau, op verzoek van de advocaat, diens lidmaatschap van ten hoogste drie specialisatieverenigingen die voldoen aan de vereisten, bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met f.
  2. De secretaris stelt een lijst beschikbaar via de website van de Nederlandse orde van advocaten met specialisatieverenigingen, waarvan hem bekend is dat deze aan de vereisten voldoen.

Artikel 2 Vereisten specialisatieverenigingen

Het lidmaatschap van een specialisatievereniging wordt geregistreerd op het tableau en de specialisatievereniging wordt opgenomen op de lijst, bedoeld in artikel 1, tweede lid, indien:

a. het een vereniging betreft als bedoeld in artikel 26 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en waarvan een authentiek afschrift of uittreksel van de akte bevattende de statuten ten kantore van het handelsregister is neergelegd;
b. de vereniging zich ten doel heeft gesteld het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op een onderscheiden rechtsgebied;
c. het lidmaatschap van deze vereniging uitsluitend openstaat voor natuurlijke personen die een universitaire opleiding, of daarmee gelijk te stellen opleiding, hebben afgerond;
d. het merendeel van de leden uit advocaten bestaat;
e. in de statuten van de vereniging voorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot de opleiding op het rechtsgebied waarop de vereniging zich richt voor het verwerven en het behouden van het lidmaatschap; en
f. de vereniging beschikt over een website waarop een lijst met de namen van de leden is gepubliceerd.

§ 2 Aanpassingen in registratie

Artikel 3 Aanpassing inschrijving

1.     De secretaris past de inschrijving op het tableau aan:

 

  1. op verzoek van de advocaat; of
  2. indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt of staat ingeschreven.

 

2.     De secretaris kan de advocaat verzoeken de inschrijving te controleren en eventuele onjuistheden door te geven.

§ 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald onder de naam ‘Leidraad registratie specialisatieverenigingen'.