Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen (ingetrokken)

AfdrukkenOpslaan als PDF

Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen

Besluit van de algemene raad van 7 oktober 2019, houdende de vaststelling van de beleidsregel inzake de aanwijzing van deskundigen voor kwaliteitstoetsen bij advocaten (Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;

gelet op artikel 4.3a, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Verordening op de advocatuur;

gelet op artikel 13c, eerste en tweede lid, van de Regeling op de advocatuur;

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;


stelt de navolgende beleidsregel vast:

Artikel 1 Reikwijdte van de Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen

Deze beleidsregel is van toepassing op de bevoegdheid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten om deskundigen aan te wijzen voor het verrichten van kwaliteitstoetsen bij advocaten, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.

Artikel 2 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

gespreksleider: een gespreksleider als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Verordening op de advocatuur;

reviewer: een reviewer als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Verordening op de advocatuur.

Artikel 3 Aanwijzing gespreksleiders en reviewers

De algemene raad wijst als deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet aan:

a.  een gespreksleider;

b.  een reviewer.

Artikel 4 Verzoek om aanwijzing

Een aanvraag tot aanwijzing als gespreksleider of reviewer wordt ingediend bij de algemene raad door middel van het als bijlage 1 (gespreksleider) of bijlage 2 (reviewer) bij deze beleidsregel gevoegde formulier.

Artikel 5 Weigering van de aanwijzing

  1. De algemene raad weigert een aanwijzing als gespreksleider in ieder geval indien de aanvrager niet voldoet aan artikel 13c, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Regeling op de advocatuur.
  2. De algemene raad kan een aanwijzing als gespreksleider weigeren indien de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 4, de cursus, bedoeld in artikel 13c, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Regeling op de advocatuur, langer dan vijf jaar geleden heeft gevolgd en gedurende die periode van vijf jaar geen aantoonbare ervaring als gespreksleider heeft opgedaan.
  3. De algemene raad weigert een aanwijzing als reviewer in ieder geval indien de aanvrager niet voldoet aan artikel 13c, tweede lid, aanhef en onderdelen a tot en met c, van de Regeling op de advocatuur.
  4. De algemene raad kan een aanwijzing als reviewer weigeren indien de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 4, de cursus, bedoeld in artikel 13c, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Regeling op de advocatuur, langer dan vijf jaar geleden heeft gevolgd en gedurende die periode van vijf jaar geen aantoonbare ervaring als reviewer heeft opgedaan.

Artikel 6 Aantoonbare specifieke deskundigheid op het rechtsgebied van de review

Van aantoonbare specifieke deskundigheid op het rechtsgebied als bedoeld in artikel 13c, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Regeling op de advocatuur is in ieder geval sprake indien de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 4, minimaal vijf jaar als specialist op dit rechtsgebied werkzaam is.

 

Artikel 7 Aanwijzingsduur

  1. De algemene raad wijst een gespreksleider en een reviewer aan voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
  2. Om na verloop van de aanwijzingsduur, bedoeld in het eerste lid, opnieuw als gespreksleider of reviewer te worden aangewezen, kan opnieuw een aanvraag tot aanwijzing als bedoeld in artikel 4 worden ingediend.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen in werking treedt.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen.

 

Deze beleidsregel zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

 

Bijlagen