Wijzigingsbesluit examenreglement 2018

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 3 december 2018 houdende de wijziging van het examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 (Wijzigingsbesluit examenreglement 2018)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op het artikel 3.14, tweede lid, van de verordening op de advocatuur;

 

stelt het navolgende besluit vast:

 

ARTIKEL I

 

Het examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 wordt gewijzigd als volgt:

 

A

 

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5 Inrichting en werkwijze examencommissie

1.     De examencommissie stelt voor de behandeling van elke toets een vakkamer in. Tot lid van een vakkamer kunnen worden benoemd leden en plaatsvervangende leden van de examencommissie.

2.     Een vakkamer bestaat uit ten minste drie leden. 

Artikel 5 Inrichting en werkwijze examencommissie

1.     De examencommissie stelt per leerlijn en voor de vakken jaarrekeninglezen en beroepsattitude en beroepsethiek vakkamers in voor de behandeling van de toetsen. Tot lid van een vakkamer kunnen worden benoemd leden en plaatsvervangende leden van de examencommissie.

2.     Een vakkamer bestaat uit ten minste drie leden. 

 

B

 

Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 26 Inzage van toetsen

1.     Na het bekendmaken van de uitslag van een toets krijgt de stagiaire in de digitale leeromgeving inzage in de toets en de door de stagiaire gegeven antwoorden. Deze inzage staat open voor ten minste de duur van de bezwaartermijn.

2.     Gedurende de termijn genoemd in het eerste lid kan iedere stagiaire die aan de desbetreffende toets heeft deelgenomen, kennisnemen van de vragen en opdrachten van de betreffende toets, alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden en de daarbij behorende standaardnormering.

Artikel 26 Inzage van toetsen

1.     Na het bekendmaken van de uitslag van een toets krijgt de stagiaire in de digitale leeromgeving inzage in de toets en de door de stagiaire gegeven antwoorden. Deze inzage staat open voor ten minste de duur van de herbeoordelingstermijn.

2.     Gedurende de termijn genoemd in het eerste lid kan iedere stagiaire die aan de desbetreffende toets heeft deelgenomen, kennisnemen van de vragen en opdrachten van de betreffende toets, alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden en de daarbij behorende standaardnormering.

 

C

 

Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 29 Bezwaarclausule

De examencommissie vermeldt onder haar beschikkingen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Artikel 29 Herbeoordeling

1.     De stagiaire kan binnen een termijn van zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een toets, de zogenaamde herbeoordelingstermijn, eenmalig een herbeoordeling verzoeken.

2.     De examencommissie vermeldt onder haar beschikkingen ter vaststelling van een toetsuitslag de mogelijkheid voor de stagiaire om eenmalig een herbeoordeling te verzoeken.

 

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit examenreglement 2018.