R-07 Wijzigingsregeling kwaliteitsbevorderende maatregelen

AfdrukkenOpslaan als PDF

Wijzigingsregeling kwaliteitsbevorderende maatregelen

Besluit van de algemene raad van 17 december 2018, houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de registratie van de advocaat op het rechtsgebiedenregister (Wijzigingsregeling kwaliteitsbevorderende maatregelen)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Advocatenwet;

gelet op artikel 6.32, derde tot en met zesde lid, van de Verordening op de advocatuur;

stelt de navolgende regeling vast:

ARTIKEL I

De Regeling op de advocatuur wordt gewijzigd als volgt:

A

Na Artikel 35 Vrijwaring van beroepsaansprakelijkheid wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 5.7 Registratie rechtsgebieden

Artikel 35a Registratie rechtsgebieden
 • 1.De advocaat registreert de rechtsgebieden, als bedoeld in artikel 6.32, eerste lid, van de Verordening, direct na het behalen van de bedoelde opleidingspunten, doch uiterlijk 1 maart na het kalenderjaar waarin de vereiste opleidingspunten zijn behaald.

 • 2.De advocaat maakt de registratie bekend, als bedoeld in artikel 6.32, tweede lid, van de Verordening, binnen een maand na zijn registratie.

Artikel 35b Model bekendmaking en lijst van rechtsgebieden
 • 1.De algemene raad stelt vast als model voor het openbaar en publiekelijk toegankelijk bekendmaken, het model in bijlage 8.

 • 2.De algemene raad stelt vast als lijst van rechtsgebieden, de lijst in bijlage 9.

B

Na bijlage 7 wordt een nieuwe bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage 8: model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

[naam advocaat] heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

C

Na bijlage 8 wordt een nieuwe bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage 9: lijst van rechtsgebieden

Behorend bij artikel 35b, tweede lid, van de Regeling op de advocatuur

 • 1.Algemene praktijk

  • a.Burgerlijk recht

  • b.Strafrecht

  • c.Bestuursrecht

 • 2.Personen- en Familierecht

  • a.Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

  • b.Ouderschap en erkenning

  • c.Collaborative divorce

  • d.Mediation

  • e.Jeugdbeschermingsrecht

  • f.Bijzondere curator

  • g.Internationale kinderontvoering

  • h.Internationaal privaatrecht

 • 3.Erfrecht

 • 4.Arbeidsrecht

  • a.Medezeggenschap

  • b.Collectief ontslag

  • c.Pensioenen

  • d.Arbeidsmediation

  • e.Internationaal arbeidsrecht

 • 5.Sociaal-zekerheidsrecht

  • a.Werknemersverzekeringen

  • b.Volksverzekeringen

  • c.Sociale voorzieningen

  • d.Internationaal (arbeids)recht

 • 6.Ambtenarenrecht

  • a.Militairen

 • 7.Huurrecht

  • a.Woonruimte

  • b.Bedrijfsruimte

 • 8.Verbintenissenrecht

 • 9.Sportrecht

 • 10.Intellectueel eigendomsrecht

 • 11.Mededingingsrecht

 • 12.Aanbestedingsrecht

 • 13.Ondernemingsrecht

  • a.Vennootschappen

  • b.Verenigingen en stichtingen

  • c.Agentuur en distributie

  • d.Fusies en overnames

  • e.Bestuurdersaansprakelijkheid

  • f.Beroepsaansprakelijkheid

 • 14.Burgerlijk procesrecht

  • a.Arbitrage

  • b.Litigation

  • c.Beslag- en executierecht

 • 15.Transport- en handelsrecht

 • 16.Financieel recht

  • a.Bankrecht

 • 17.Verzekeringsrecht

 • 18.Belastingrecht

 • 19.ICT-recht

  • a.Privacy recht

 • 20.Insolventierecht

  • a.Faillissement

  • b.Surseance van betaling

  • c.WSNP

 • 21.Strafrecht

  • a.Jeugdstrafrecht

  • b.Militair strafrecht

  • c.Financieel economisch strafrecht

  • d.Milieu strafrecht

  • e.Fiscaal strafrecht

  • f.Internationaal Strafrecht

  • g.TBS

  • h.Uit- en overleveringszaken

  • i.Slachtofferzaken

  • j.Vreemdelingen(straf)recht

 • 22.Psychiatrisch patiëntenrecht

 • 23.Letselschaderecht

  • a.Slachtofferzaken

 • 24.Vreemdelingenrecht

  • a.Vreemdelingenbewaring

 • 25.Asiel- en vluchtelingenrecht

 • 26.Omgevingsrecht

  • a.Milieurecht

  • b.Natuurbeschermingsrecht

  • c.Waterrecht

  • d.Ruimtelijk bestuursrecht

 • 27.Gezondheidsrecht

 • 28.Onderwijsrecht

 • 29.Onteigeningsrecht

 • 30.Bouwrecht

  • a.Vastgoedrecht

 • 31.Agrarisch recht

 • 32.Tuchtrecht

  • a.Medisch tuchtrecht

  • b.Advocatentuchtrecht

  • c.Tuchtrecht notarissen, accountants en belastingadviseurs

  • d.Militair tuchtrecht

  • e.Makelaardij tuchtrecht

  • f.Deurwaarderstuchtrecht

 • 33.Cassatie

  • a.Straf

  • b.Civiel

  • c.Belasting

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking terstond na de inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening kwaliteitsbevorderende maatregelen.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling kwaliteitsbevorderende maatregelen.