R-08 Wijzigingsregeling modellen en lijst rechtsgebieden 2019

AfdrukkenOpslaan als PDF

Wijzigingsregeling modellen en lijst rechtsgebieden 2019

Besluit van de algemene raad van 7 oktober 2019, houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de invoering van een model voor de registratie van rechtsgebieden voor een advocaat in dienstbetrekking en model voor de registratie van rechtsgebieden voor gezamenlijke kantoorregistratie, alsmede een herziening van de lijst met rechtsgebieden (Wijzigingsregeling modellen en lijst rechtsgebieden 2019)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 6.32, vierde lid en vijfde lid, van de Verordening op de advocatuur;

 

stelt de navolgende regeling vast:

 

ARTIKEL I

 

De Regeling op de advocatuur wordt gewijzigd als volgt:

 

A

 

Bijlage 8 komt te luiden:

 

Bijlage 8: modellen openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

 

Model 1 (individuele advocaat)

[naam advocaat] heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-            

-            

-            

 

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Template 1 (individual advocate)

[Name of advocate] has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

-            

-            

-            

 

Based on this registration, he/she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

 

 

Model 2 (kantoorregistratie)

 

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 

 1. [Naam advocaat] staat geregistreerd op [hoofd- (en sub) rechtsgebieden];
 2. [Naam advocaat] staat geregistreerd op [hoofd- (en sub) rechtsgebieden];
 3. [Naam advocaat] staat geregistreerd op [hoofd- (en sub) rechtsgebieden].

 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Template 2 (law firm registration)

 

The advocates listed below have registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal areas:

 

 1. [Name of advocate] is registered for [principal (and secondary) legal practice areas];
 2. [Name of advocate] is registered for [principal (and secondary) legal practice areas];
 3. [Name of advocate] is registered for [principal (and secondary) legal practice areas];

 

Based on this registration, they are required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

 

 

Model 3 (advocaat in dienstbetrekking)

 

[naam advocaat] is advocaat in dienst bij [naam werkgever].

 

[keuze maken:

 

Dat betekent dat hij/zij alleen optreedt voor [naam werkgever als bedoeld in art. 5.9, onderdeel g Voda].

 

of:

 

Dat betekent dat hij/zij optreedt voor [naam werkgever] en daarnaast kan optreden voor de verzekerden van [naam rechtsbijstand verzekeraar als bedoeld in art. 5.9, onderdeel f Voda].

 

of

 

Dat betekent dat hij/zij optreedt voor [naam werkgever] en daarnaast voor de aangesloten leden van [naam organisatie met ideële doelstelling, als bedoeld in artikel 5.9, onderdeel e Voda].

           

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij/zij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-            

-            

-            

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

           

Template 3 (employed advocate)

 

[Name of advocate] is an advocate employed by [name of employer].

 

Select one of the following:

 

This means that he/she only acts for [name of employer within the meaning of Article 5.9(g) of the Dutch Legal Profession Bye-Laws (Verordening op de advocatuur) (“Voda”)].

 

or:

 

This means that he/she acts for [name of employer] and may also act for policyholders of [name of legal expenses insurer, as referred to in Article 5.9(f) Voda].

 

or:

 

This means that he/she acts for [name of employer] and also for the affiliated members of [name of non-commercial organisation, as referred to in Article 5.9(e) Voda].

           

He/she has registered the following principal (and, where applicable, secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal areas:

-            

-            

-            

Based on this registration, he/she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

 

 

           

B

 

Bijlage 9 komt te luiden:

 

Bijlage 9: lijst van rechtsgebieden

Behorend bij artikel 35b, tweede lid, van de Regeling op de advocatuur

 

Lijst van hoofdrechtsgebieden, waarvoor de registratieplicht geldt als bedoeld in artikel 6.32 lid 1 Voda:

 

1. Algemene praktijk

 1. Burgerlijk recht
 2. Strafrecht
 3. Bestuursrecht

2. Personen- en Familierecht

 1. Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
 2. Ouderschap en erkenning
 3. Collaborative divorce
 4. Mediation
 5. Jeugdbeschermingsrecht
 6. Bijzondere curator
 7. Internationale kinderontvoering
 8. Internationaal privaatrecht

3. Erfrecht
4. Arbeidsrecht

 1. Medezeggenschap
 2. Collectief ontslag
 3. Pensioenen
 4. Arbeidsmediation
 5. Internationaal arbeidsrecht

5. Sociaal-zekerheidsrecht

 1. Werknemersverzekeringen
 2. Volksverzekeringen
 3. Sociale voorzieningen
 4. Internationaal (arbeids)recht

6. Ambtenarenrecht

 1. Militairen

7. Huurrecht

 1. Woonruimte
 2. Bedrijfsruimte

8. Verbintenissenrecht

 1. Agentuur en distributie

9. Sportrecht
10. Intellectueel eigendomsrecht
11. Economisch ordeningsrecht

 1. Mededingingsrecht
 2. Energierecht
 3. Telecommunicatierecht

12. Aanbestedingsrecht
13. Ondernemingsrecht

 1. Vennootschappen
 2. Verenigingen en stichtingen
 3. Agentuur en distributie
 4. Fusies en overnames
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid
 6. Beroepsaansprakelijkheid

14. Burgerlijk procesrecht

 1. Arbitrage
 2. Litigation
 3. Beslag- en executierecht

15. Transport- en handelsrecht
16. Financieel recht

 1. Bankrecht

17. Verzekeringsrecht
18. Belastingrecht
19. ICT-recht

 1. Privacy recht

20. Insolventierecht

 1. Faillissement
 2. Surseance van betaling
 3. WSNP

21. Strafrecht 

 1. Jeugdstrafrecht
 2. Militair strafrecht
 3. Financieel economisch strafrecht
 4. Milieu strafrecht
 5. Fiscaal strafrecht
 6. Internationaal Strafrecht
 7. TBS
 8. Uit- en overleveringszaken
 9. Vreemdelingen(straf)recht

22. Psychiatrisch patiëntenrecht
23. Letselschaderecht
24. Slachtofferrecht

 1. Strafrecht
 2. Letselschaderecht
 3. Mensenhandel

25. Bestuursrecht 

 1. Bestuursprocesrecht
 2. Handhavingsrecht
 3. Subsidierecht
 4. Europees recht

26. Vreemdelingenrecht

 1. Vreemdelingenbewaring

27. Asiel- en vluchtelingenrecht
28. Omgevingsrecht

 1. Milieurecht
 2. Natuurbeschermingsrecht
 3. Waterrecht
 4. Ruimtelijk bestuursrecht

29. Gezondheidsrecht
30. Onderwijsrecht
31. Onteigeningsrecht
32. Vastgoedrecht

 1. Bouwrecht
 2. Erfdienstbaarheden
 3. Erfpacht
 4. Burenrecht

33. Agrarisch recht
34. Tuchtrecht

 1. Medisch tuchtrecht
 2. Advocatentuchtrecht
 3. Tuchtrecht notarissen, accountants en belastingadviseurs
 4. Militair tuchtrecht
 5. Makelaardij tuchtrecht
 6. Deurwaarderstuchtrecht

35. Cassatie

 1. Straf
 2. Civiel
 3. Belasting

 

 

ARTIKEL II

 

1. Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

2. Artikel I, onderdeel B, treedt in werking op 1 januari 2020.

 

ARTIKEL III

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling modellen en lijst rechtsgebieden 2019.

 

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.