Vo-06 Wijzigingsverordening verlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken

AfdrukkenOpslaan als PDF

Wijzigingsverordening verlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken

Besluit van het college van afgevaardigden van 13 december 2018 houdende wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met verlenging van het Experiment letsel- en overlijdensschadezaken (Wijzigingsverordening verlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken)

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

gelet op artikel 28 eerste lid, van de Advocatenwet;

gezien het voorstel van de algemene raad;

gezien het advies van de raad van advies;

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

stelt de navolgende bepalingen vast:

ARTIKEL I

De Verordening op de advocatuur wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 10.3 komt te luiden als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 10.3 Einde experiment resultaat gerelateerd honorarium

De volgende wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2019:

A

In artikel 7.7, tweede lid, vervalt de zinsnede 'of de paragraaf 7.4.3'.

B

Paragraaf 7.4.3 vervalt.

Artikel 10.3 Einde experiment letsel- en overlijdensschadezaken

De volgende wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2024:

A

In artikel 7.7, tweede lid, vervalt de zinsnede 'of de paragraaf 7.4.3'.

B

Paragraaf 7.4.3 vervalt.

ARTIKEL II

Deze verordening treedt in werking met ingang van 31 december 2018.

ARTIKEL III

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening verlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken.