Beleidsregel detachering

AfdrukkenOpslaan als PDF

Beleidsregel detachering

Besluit van de algemene raad van 3 november 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake ontheffing kantoorhouden in één arrondissement op één locatie vanwege detachering (Beleidsregel detachering)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 12, vierde lid, van de Advocatenwet;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

stelt het navolgende besluit vast:

Artikel 1 Reikwijdte van de beleidsregel detachering

Deze beleidsregel is van toepassing op de advocaat die werkzaam is op grond van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bij een werkgever als bedoeld in artikel 5.9 van de Verordening op de advocatuur en op basis van detachering werkzaamheden gaat verrichten bij een inlener.

Artikel 2 Uitleg wettelijke voorschriften

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

detachering: het uitlenen van een werknemer aan een inlener;

inlener: een derde partij anders dan de werkgever;

kantoor: de plaats waar de advocaat zijn wezenlijke beroepsactiviteiten verricht en waar het centrum van zijn beroepswerkzaamheden is gelegen;

tijdelijk: een periode korter dan één jaar;

werkgever: de andere partij, bedoeld in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarvoor tegen loon gedurende zekere tijd arbeid wordt verricht;

werknemer: de advocaat die wordt gedetacheerd.

Artikel 3 Verzoek ontheffing

 1. De advocaat verzoekt om ontheffing als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de Advocatenwet, uiterlijk één week voor aanvang van de detachering.
 2. De advocaat verstrekt bij het verzoek een door de advocaat en de inlener ondertekende verklaring, overeenkomstig de in bijlage 1 opgenomen verklaring onafhankelijke beroepsuitoefening bij detachering.

Artikel 4 Weigering van de ontheffing

De algemene raad weigert de ontheffing in ieder geval indien:

 1. de advocaat niet op basis van detachering werkzaam is bij een inlener;
 2. de verklaring onafhankelijke beroepsuitoefening bij detachering niet door de advocaat en de inlener is ondertekend en bij het verzoek is verstrekt; of
 3. de detachering langer duurt dan één jaar.

Artikel 5 Verlening van de ontheffing

De algemene raad verleent de ontheffing in ieder geval indien:

 1. blijkt dat de advocaat tijdelijk op basis van detachering voor een tijdsduur van minimaal 80 uur per maand, of in geval van deeltijd minimaal 48 uur per maand, bij een inlener kantoor gaat houden;
 2. geen kennisgeving van kantoorverplaatsing is gegeven aan de secretaris van de algemene raad;
 3. de detachering korter duurt dan één jaar; en
 4. de raad van de orde in het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt op het moment van het verzoek om ontheffing heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de ontheffing.

Artikel 6 Voorwaarden in de ontheffing

De algemene raad verbindt aan een ontheffing als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de Advocatenwet, in ieder geval de volgende voorwaarden:

 1. de gedetacheerde advocaat blijft op het tableau ingeschreven op het adres waar de advocaat kantoor houdt op het moment van het verzoek om ontheffing;
 2. de gedetacheerde advocaat blijft bereikbaar via het adres, bedoeld onder onderdeel a;
 3. de gedetacheerde advocaat zorgt ervoor dat zijn hoedanigheid waarin hij bij de inlener optreedt te allen tijde duidelijk is;
 4. de gedetacheerde advocaat vermeldt bij optreden vanuit de organisatie van de inlener dat hij advocaat is en hij is gedetacheerd met daarbij de naam van het uitlenende kantoor en het arrondissement van dat kantoor;
 5. de gedetacheerde advocaat draagt zorg voor de beroepsuitoefening met inachtneming van de kernwaarden, genoemd in artikel 10a, eerste lid, van de Advocatenwet; en
 6. de gedetacheerde advocaat en de inlener waarborgen de onafhankelijke beroepsuitoefening.

Artikel 7 Ontheffing aan stagiaire

 1. Onverminderd artikel 3 is het verzoek van een stagiaire medeondertekend door de in Nederland op het tableau ingeschreven patroon van de stagiaire.
 2. Onverminderd artikel 3 verstrekt de stagiaire bij het verzoek een individueel opleidingsplan, met daarin opgenomen de waarborgen die ertoe leiden dat de stagiaire alle onderdelen van de beroepsopleiding kan volgen en binnen de gestelde termijn de beroepsopleiding en de stage kan voltooien.
 3. Het opleidingsplan voorziet onverminderd het tweede lid in ieder geval in:
  1. informatie over de reistijd naar locaties van onderwijs en toetsen;
  2. de studietijd die de stagiaire onder werktijd krijgt in het kader van de studiebelasting;
  3. de eventuele vrijstelling die de stagiaire krijgt van declarabele werkzaamheden;
  4. de wijze van begeleiding door de patroon.
 4. De algemene raad hoort de raad van de orde in het arrondissement waar de stagiaire op het moment van het verzoek kantoor houdt over het opleidingsplan.
 5. Onverminderd artikel 6 verbindt de algemene raad aan een ontheffing aan een stagiaire in ieder geval de voorwaarde dat het opleidingsplan wordt nageleefd.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel detachering.

Bijlagen