Beleidsregel stageverkorting

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 1 december 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake stageverkorting, gewijzigd per 1 januari 2016 door middel van het Wijzigingsbesluit stageverkorting (Beleidsregel stageverkorting)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

Gelet op artikelen 4:81 en 10:27 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9b, tweede lid, van de Advocatenwet;

 

Overwegende dat de raden van de orden de duur van de stage slechts verkorten indien:

  1. de betrokken stagiaire kan wijzen op juridische ervaring, welke gelijk is te achten aan een Nederlandse advocatenstage; of
  2. het gaat om een zeer geringe verkorting, waarbij sprake is van een duidelijk belang aan de zijde van de stagiaire;

 

stelt de volgende beleidsregel vast:

Artikel 1 onthouden goedkeuring

De algemene raad onthoudt goedkeuring aan de verkorting van de duur van de stage, indien deze verkorting in strijd is met het recht, tenzij deze strijd zo beperkt is dat onthouding van goedkeuring een te zwaar middel zou zijn.

Artikel 2 inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 3 citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel stageverkorting.