ยง 4 Van de tuchtrechtspraak

AfdrukkenOpslaan als PDF

Artikel 46j

Beslissing over in behandeling nemen klacht

1

Tot aan de behandeling van de klacht ter zitting kan de voorzitter van de raad van discipline besluiten dat:

 • a.

  de raad kennelijk onbevoegd is;

 • b.

  de klacht kennelijk niet-ontvankelijk is;

 • c.

  de klacht kennelijk ongegrond is; of

 • d.

  de klacht kennelijk van onvoldoende gewicht is.

2

De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt met redenen omkleed. Daarbij wordt gewezen op het bepaalde in het vierde lid.

3

Van de beslissing zendt de griffier van de raad onverwijld een afschrift aan de in het artikel 46i, eerste lid, tweede volzin, bedoelde personen en instanties.

4

Artikel 46h is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de beslissing in het eerste lid.