ยง 4 Van de tuchtrechtspraak

AfdrukkenOpslaan als PDF

Artikel 56a

Afwijzing door voorzitter hof van discipline

1

De voorzitter van het hof van discipline kan kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk ongegronde beroepen, alsmede beroepen die naar zijn oordeel niet zullen leiden tot een andere beslissing dan die van de raad van discipline, binnen dertig dagen nadat zij zijn ingesteld, bij met redenen omklede beslissing afwijzen.

2

Artikel 50 is van overeenkomstige toepassing.

3

De voorzitter kan zich bij de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden doen vervangen door een plaatsvervangend voorzitter, lid van de rechterlijke macht.